Sigorta Primi Teşvikinde 10 İşçi Sınırı Kaldırıldı

10 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6663 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunnun 28 maddesinde yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir.Buna göre 52 ilde uygulanmakta olan 6486 sayılı kanunla sağlanan on ve üzeri işçi istihdam eden işyerleri için sağlanan yüzde altı oranındaki işveren hissesi sigorta primi desteği on işçi sınırlaması olmaksızın tüm özel sektör işyerinde uygulanacak.

Uygulamam 6663 sayılı yasının 35. maddesi gereğince 1 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yapılan bu düzenleme ile özellikle on kişinin altında işçi çalıştıran işyerleri ile küçük esnaf ve sanatkârın istihdam etmekte olduğu işçiler için yüklendiği sigorta primi yükü bir nebzede olsa azaltılmış oldu.

 

1 Mart 2016 tarihinden itibaren işverenler çalıştırdıkları işçiler için 5510 sayılı sigorta primi desteği teşvikinden yüzde beş, 6486 sayılı kanunla sağlanan sigorta primi desteği teşvikinden yüzde altı olmak üzere toplam yüzde on bir oranında işveren primi desteği ile 6661 sayılı kanunla sağlanan 100,00 TL sigorta primi indiriminden yararlanacaktır.

1.647,00 TL/ay brüt asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken toplam sigorta primi (%34,5) 568,22 TL olup bunun (%14) 230,58 TL’sı işçi hissesi (%20,5) 337.64 TL’sı ise işveren hissesi olarak hesaplanmaktadır. Yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Mart 2016 tarihinden itibaren asgari ücretli işçi için ödenecek toplam sigorta primi 287,05 TL/Ay olarak hesaplanacaktır.

 

Konuya ilişkin yasal düzenleme

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Önceki metin

MADDE 81- Prim oranları ve Devlet katkısı


(Ek fıkra: 21/5/2013-6486/5 md.) On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

6663 Sayılı kanun ile düzenlenen

Yeni metin

MADDE 81- Prim oranları ve Devlet katkısı

(Ek fıkra: 21/5/2013-6486/5 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.(1)

Dipnot

(1) 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiş olup, söz konusu değişikliğin, 6663 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 10/2/2016 tarihini takip eden ay başında yürürlüğe gireceği adı geçen Kanunun 35 inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır.