2017 Yılı İçin İndirimli Oran KDV İadesi İşlemlerinde Sınır 21.400 TL olmuştur. ( 9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ )

 
MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2016 yılı için 20.600 TL” ibaresi “2016 yılı için 20.600 TL, 2017 yılı için 21.400 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.