6770 Sayılı Kanun ve 2017/9759 Sayılı BKK ile KDV-ÖTV-Damga Vergisi ve Sigorta Mevzuatında Yapılan Geçici Düzenlemeler

 • Özet; 2016 yılında yaşanan  siyasi ve ekonomik sıkıntılar sonrası “yatırım ortamının iyileştirilmesi” projesi kapsamında Hükümet tarafından bir dizi önlemler alınarak yürürlüğe sokuldu. 2017 yılında da bu düzenlemeler devam edilerek en son Ocak ayında yayımlanan 6770 Sayılı Kanun ve akabinde Şubat ayında yayımlanan 2017/9759 Sayılı BKK ile geçici de olsa önemli düzenlemelere devam edildi. İlgili düzenlemelerin özetini maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. A- 6770 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

 • 1.İndirimli orana tabi işlemlerde yıl içinde KDV iadesi nakden alınabilecek

  6770 Sayılı Kanunun 16. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2. maddesine eklenen cümle ile Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörlerde indirimli orana tabi işlemleri olan mükellefler, dönemler itibarıyla yıl içinde de nakden iade alabilecek.

  2.Asgari Ücret Desteği uygulamasına 2017 yılında da devam edilecek

  Bu Kanunun 27. maddesiyle, Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen, geçici 71. madde ile 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam etmesi sağlanmış oldu.

  3.Sigorta prim ödemelerinin bir kısmı ertelenebilecek

  Bu Kanunun 28. maddesiyle, 5510 sayılı Kanunu’na eklenen, geçici 72. madde ile 2016 yılı için 5510 sayılı Kanun’un geçici 68. maddesi ve 2017 yılı için, bir önceki maddede değindiğimiz 5510 sayılı Kanun’un geçici 71. maddesi uyarınca; asgari ücret desteği alanların prim ödeme gün sayısı, günlük 60 TL ile çarpılmak suretiyle bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden; 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarları, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde ödenebilecek.

  Örneğin; bir firmanın asgari ücret desteği kapsamında 5 çalışanı ve bunların prim ödeme gün sayısı toplamının 150 (30 gün X 5 kişi) olduğunu kabul ettiğimizde ertelenebilir prim tutarı hesaplaması aşağıdaki şekilde olmaktadır.

  Sınır = Destek kapsamındaki çalışanların prim ödeme gün sayısı X 60 TL X %34,5 (SGK İşci, SGK İşveren) = 150 X 60 X %34,5 = 3.105 TL

  4.Yapılandırma başvurusunda (Vergi Affı) bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlere Mayıs ayı sonuna kadar ek süre tanındı

  Bu Kanunun 26. maddesiyle, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’a eklenen geçici 2. madde ile 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlere, borçlarını geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeme imkânı sağlanmıştır. Ayrıca, yine bu madde ile yapılandırmaya ilişkin taksitlerin ödeme süreleri 4’er ay uzatıldı.

  5.Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ birleşmelerinde kurumlar vergisini indirimli uygulatmaya yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verildi

  Bu Kanunun 29. maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı başlıklı 32. maddesi değiştirilerek; sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun devir, bölünme ve hisse değişimi başlıklı 19. maddesinin birinci fıkrası kapsamında kendi aralarında birleşmeleri halinde, bu kurumların birleşme tarihinde sona eren hesap dönemi dâhil olmak üzere 3 hesap döneminde, münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya ve bu indirim oranını farklılaştırma hususunda Bakanlar Kuruluna, usul ve esasları belirleme hususunda ise Maliye Bakanlığına yetki verildi.

  6.İmalat sanayine yönelik teşvik belgesi kapsamında, sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ancak indirilemeyen KDV iade alınabilecek

  Bu Kanunun 10. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 37. madde ile imalat sanayine yönelik teşvik belgesi kapsamında, sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ancak indirilemeyen KDV iade alınabilecektir.

  Buna göre, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

  a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

  b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacak.

  7.Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki münhasıran imalat sanayinde ve sadece 2017 takvim yılında gerçekleştirilecek yatırım harcamalarına ilişkin olarak 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesiyle Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler genişletildi

  Bu kanunun 30. Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklendi.

  “Geçici Madde 9 (1) Mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde %55, %65 ve %90 şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanır.”

  B- 2017/9759 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

  1.Damga Vergisi Kanunu (1) Sayılı Listede Yapılan Değişiklikler

  Damga Vergisi Kanunu (1) sayılı listede yapılan değişiklik ile resmi şekilde düzenlenen “gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen “ön ödemeli konut satış sözleşmeleri”nde damga vergisi “0”(sıfır) olarak uygulanacak.

  2.Katma Değer Vergisi Kanunu İle İlgili Yapılan Değişiklikler

  KDV (I) sayılı listenin 11. sırasında yer alan net alanı 150 m2 ‘ye kadar konutlardan yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanunun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

  • Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlar! ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

  a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8 oranı,

  b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde %18 oranı

  uygulanır.

  • Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

  a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde %8 oranı,

  b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde %18 oranı

  uygulanır.

  Daha önceki geçici düzenleme ile, 31.03.2017 tarihine kadar yapılacak konut teslimlerinde %8 KDV uygulanmasına ilişkin süre 30.09.2017 olarak değiştirilmiş olup, böylece %18 oranında KDV ye tabi konutların 30.09.2017 tarihine kadar teslimleri de %8 oranında KDV ye tabi hale gelmiştir

  3.2007/13033 sayılı Kararnamenin eki Karara ekli (I) sayılı listenin 19.maddesi değiştirildi.

  2007/13033 sayılı Kararnamenin eki Karara ekli (I) sayılı listenin 19.sırası “19-Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri,” şeklinde değiştirilmiş ve 20.madde yürürlükten kaldırıldı.

  4.Bazı malların teslimlerinde KDV oranı değiştirildi.

  30.04.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

  Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmeyecek.

  5.İadeye konu edilmeyecek KDV tutarı değiştirildi

  KDV Kanunu 29/2 maddesi gereğince iadeye konu edilmeyecek KDV tutarı 10.000 TL’ye indirilmiş. Bu tutar 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili olarak 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de dikkate alınacak.

  6.Özel Tüketim Vergisi İle İlgili Yapılan Değişiklikler

  Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 G.T.İ.P numarasında yer alan mallardan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı “%0” (sıfır) olarak belirlenmiştir.

  30.04.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan ekli (2) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları “%0” (sıfır) olarak belirlenmiş.

  Sonuç;

  Görüldüğü üzere, getirilen yeni teşvik ve desteklerin çoğu geçici de olsa, 2016 yılında başlayan ve 2017 yılında da devam eden olumsuz piyasa koşulları kapsamında getirilen düzenlemelerin işverenlere olumlu katkısı olacak.

  Ancak, getirilen bu düzenlemelere karşı bazı eleştiriler ve öneriler de devam etmekte.

  Şöyle ki;

  • Sigorta teşvik/desteğine sınırlama getirilerek, düşük ücret ödeyen veya düşük ücret gösteren işverenleri kapsamakta, buna karşılık yüksek ücret ödeyen veya gösteren işverenleri kapsam dışında tutmakta.
  • Bazı sektörlere vergi indirimi ve kolaylığı getirilmesi, kapsam dışında kalan diğer sektörlerin ise tepki veya beklentilerine yol açmakta.
  • Vergi affından yararlanan sorunlu mükelleflere ilave kolaylıklar getirilmesine rağmen, sorunsuz/düzgün mükellefler için öngörülen %5’lik indirimin hayata geçirilmesi ise olumlu karşılanmakta.
  • Talha APAK – YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
   • Kaynak:www.alomaliye.com