7020 Sayılı Kanun ile Vergi Borçlarının Yapılandırılmasında Son Gün 30 Haziran

1 Temmuz 2016 – 31 Mart 2017 Dönemi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 sayılı Kanun, 27 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun ile;

• Kesinleştiği halde ödemede gecikilmiş borçlarda Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme,

• Yapılandırılan tutarları ikişer aylık dönemler halinde taksitle ödeme,

• Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan AYRICA %50 İNDİRİM,

• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

• Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi

gibi çok önemli imkânlar getirilmiştir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR

Vergi dairelerince takip olunan;

31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları,

31 Mart 2017 tarihinden önce verilen,

• Askerlik para cezası,

• Seçim para cezası,

• Nüfus para cezası,

• Trafik idari para cezası,

• Karayolları taşıma idari para cezası

• Otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş para cezası,

• RTÜK tarafından verilen para cezası.

Vadesi 27 Mayıs 2017 tarihinden önce olan,

• Ecrimisil,

• Kaynak kullanımını destekleme fonu,

• Öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları,

• Haksız yere yararlanılan destek ödemeleri

gibi diğer kamu alacakları.

6111, 6552 ve 6736 sayılı Kanunlara göre yapılandırılmış olan ve 27 Mayıs 2017 tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden borçların 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması mümkün değildir.

 

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

Vergi, idari para cezası ve kapsama giren diğer borçların asılları ile (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi halinde;

Gecikme faizi ve zammı ile vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’sinin ödenmesi durumunda, kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin, daha önce tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

BAŞVURU VE ÖDEME

Başvurular,

• Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,

• Bağlı olunan Vergi Dairesine şahsen veya posta yoluyla, yapılabilecektir.

Birden fazla Vergi Dairesine borçlu olunması durumunda, her bir Vergi Dairesine olan borç için, ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Başvuruların en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması gerekmektedir.

Yazılı olarak yapılan başvuruların taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

PEŞİN ÖDEME AVANTAJI

Peşin ödemelerin, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılması gerekmektedir.

Peşin ödemelerde, Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.

ÖRNEK: Borçlarını yapılandırmak için vergi dairesine başvuruda bulunan mükellef, peşin ödeme seçeneğini tercih
etmiştir. Vergi aslı tutarı 50.000,00 TL, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan
tutar ise 10.600,00 TL olmak üzere toplam 60.600,00 TL yapılandırılmıştır.

Yapılandırılan borç peşin ödenmek istendiğinde; zam ve faiz yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutardan %50 indirim yapılacaktır. Bu durumda, mükellef Yİ-ÜFE tutarı olarak [10.600,00 – (10.600,00 x %50)=] 5.300,00 TL, toplamda 55.300,00 TL ödeme yapmak suretiyle Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.

Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmadığından taksitli ödemeye göre avantajlı bir ödeme imkânı sağlanmaktadır.

TAKSİTLE ÖDEME

• Yapılandırılan borçların taksitle ödenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 31 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), kalan taksitler ise takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

• Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlar aşağıda yer alan katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecektir:

KATSAYI ORANLARI

– 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045

– 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083

– 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105

– 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150

• Borçların, başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha fazla taksitte ödenmesi mümkün değildir. Ancak,
başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

ÖRNEK: Başvuru sırasında 9 taksitte ödeme seçeneği tercih edildiğinde daha sonra ödemelerin 12 taksite dönüştürülmesi mümkün değil iken, 12 taksitte ödeme seçeneği tercih edilmişse borcun 9 taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda uygulanacak katsayı 9 taksite göre yeniden düzeltilecektir.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME İMKÂNI

• Borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartıyla ödemeler Başkanlığımızın internet adresinden (www.gib.gov.tr) yapılabilecektir.

• Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibariyle borç ödenmiş olacaktır.

• Kredi kartıyla, bir veya birden fazla taksitin ödenmesi mümkündür. Birden fazla taksitin ödenmesi durumunda, kredi kartının kullanımından kaynaklı bankaya olan borçlar, taksitin ilgili olduğu ayda hesap ekstresine yansıtılacaktır.

• Kredi kartı ile yapılan ödemelere ilişkin tutarların, bankaya ödenmesi gereken tarih daha sonraki bir tarih olmasına rağmen, işlem anında vergi dairesine olan borçlar ödeme tutarı kadar sonlanacaktır.

Yapılandırılan borçlar, peşin veya taksitle Başkanlığımızın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı/ kredi kartıyla veya tahsile yetkili bankalar ile vergi daireleri aracılığıyla ödenebilecektir.

TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi şarttır.

Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanunun ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

KANUNDAN YARARLANMANIN DİĞER ŞARTLARI

Kanun hükümlerinden yararlanmak için iki önemli şart aşağıda belirtilmiştir:

• Yapılandırılan borçlar içinde; Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi, Gelir veya Kurumlar (Stopaj) Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi borcu bulunuyor ise bu vergiler ile ilgili olarak taksit ödeme süresi boyunca beyan edilip tahakkuk edecek tutarların da süresinde ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, yukarıda belirtilen vergiler ile ilgili beyan edilip tahakkuk edecek tutarların bir takvim yılında ikiden fazla
süresinde ödenmemesi durumunda kanun hükümleri ihlal edilmiş olacaktır.

• Mükelleflerin yapılandırılan borçlarına ilişkin dava açmamaları ve açtıkları davalardan vazgeçmeleri
gerekmektedir. Mükellefler başvuruları sırasında dava açmayacaklarını, açmış oldukları davalardan vazgeçtiklerini ve diğer kanun yollarına başvurmayacaklarını yazılı beyan edeceklerdir.

Kaynak: GİB