Damga Vergisi, Tapu Harcı ve KKDF Oranlarında Değişiklik Yapıldı

15 Mart 2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de; inşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türlerinde uygulanan damga vergisi oranlarında, bazı tapu işlemlerinde uygulanan tapu harcı oranında ve yurt dışından sağlanan TL kredilerde uygulanan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranında değişiklik yapan 2017/9973 Sayılı Karar yayımlanmıştır.

1) İnşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türlerinde damga vergi oranları sıfırlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ile Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:” başlıklı fıkrasına (13) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentler eklenmiş ve bu konu 2017/47 No.lu Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, 2017/9973 Sayılı Karar ile bu bentlerde yer alan kâğıtlar için damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Sözleşme türü

Eski Oran

Yeni Oran

“14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 9,48)

0

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

(Binde 9,48)

0

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 9,48)

0

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

(Binde 9,48)

0

2) Bazı gayrimenkullerin tapuda satış yoluyla devri işlemine ilişkin tapu harcı oranı indirilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 6824 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “1-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinde düzenlenen gayrimenkullerin tapuda satış yoluyla devri işlemine ilişkin tapu harcı oranını; gayrimenkullerin türleri, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla veya gayrimenkullerin asli edim kapsamında gayrimenkul sertifikası karşılığı edinilip edinilmediğine göre farklılaştırmaya yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

2017/9973 Sayılı Karar ile bu yetki kullanılarak, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu düzenleme, 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.

İlgili fıkra:

20/a)Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı,

3) Yurt dışından sağlanan Türk Lirası kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı düşürülmüştür.

Bilindiği üzere, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) KKDF kesinti oranı, vadesine bakılmaksızın tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden  %3 olarak uygulanmaktaydı.

2017/9973 Sayılı Karar ile bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) KKDF kesintisi oranı;

  • Ortalama vadesi 1 yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir),
  • 1 yıl ve üzeri olanlarda %0 (yüzde sıfır)

olarak uygulanacaktır.

Bu Karar 15/03/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Karar Sayısı : 2017/9973

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/3/2017 tarihli ve 30219 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

13/3/2017 TARİHLİ VE 2017/9973 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1– (1) Bu Karar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden aynı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kâğıtlara ait damga vergisi oranları ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasının son paragrafında yer alan hüküm uyarınca, söz konusu fıkrada yer alan nispi harcın gayrimenkullerin türleri itibarıyla yeniden belirlenmesi ile 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan yetkiye istinaden, yurt dışından kullanılan bazı kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranının yeniden belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2– (1) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar” başlıklı fıkrasının (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentlerinde yer alan kâğıtlar için damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak uygulanır.

MADDE 3– (1) 30/9/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 4– (1) Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir), bir yıl ve üzeri olanlarda %0 (yüzde sıfır) olarak tespit edilmiştir.

MADDE 5– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6– (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.