Eski Nesil Yazar Kasalar Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanılabilecek

ÖZET : 473 sıra No’lu değişiklik Tebliği’nde

– 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 Bin TL’den az olan mükellefler ile

– Yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 31 Seri No.lu Genel Tebliğde belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler

için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi, 1 Ocak 2017’ den 1 Ocak 2018 tarihine ertelenmişti.

Bu defa 488 No’lu VUK Genel Tebliği ile yapılan değişiklikle bu

uygulamadan vazgeçilerek, bu mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyetinin 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat

hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacağı, dileyen mükelleflerin bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilecekleri belirtilmiştir.

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden çıkarılarak 11 Nisan 2012 günlü ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 69 seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde, yeni nesil yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin açıklama ve düzenlemeler yapılmış; konuyla ilgili açıklamalarımıza 11.04.2012/80 Sirkülerimizde yer verilmişti.

Daha sonra 15 Haziran 2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 426 sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslara ilişkin bir takım açıklamalarda bulunulmuş, daha sonra 427, 437, 450, 465, 466 ve 473 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bu Tebliğlerde değişiklikler yapılmıştı.

VUK 488 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488)