Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/21)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ 2019/21

28 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30992

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10/A maddesine birinci fıkradan sonra aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, teselsül eden üçüncü fıkrada geçen “birinci fıkrada” ibareleri “birinci ve ikinci fıkralarda” şeklinde ve teselsül eden dördüncü fıkrada geçen “birinci ve ikinci” ibaresi “birinci, ikinci ve üçüncü” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Kredi büyüme oranları bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan bankaların yabancı para mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) ile müstakrizlerin fonları yükümlülükleri için ise aşağıdaki oranlar uygulanır:

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Kredi büyümesine göre farklılaşma uygulamasında yabancı para mevduat/katılım fonu ve müstakrizlerin fonlarına uygulanacak zorunlu karşılık oranlarına ilişkin istisna

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Kredi büyüme oranları 10/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları 27/12/2019 yükümlülük tarihinden önce sağlayan ancak 27/12/2019 yükümlülük tarihinden itibaren sağlamayan bankalara, 10/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen zorunlu karşılık oranları, koşulları sağlayıncaya kadar uygulanmaz.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ 27/12/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.