6111, 7103 VE 7252 KANUN NUMARALI TEŞVİKLERDEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

 • ÖZET
  1) 6111 sayılı Kanunla düzenlenen “Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların
  İstihdamına Yönelik Teşvikten” yararlanma süresi 31/12/2022 tarihine,
  2) 7103 sayılı Kanunla düzenlenen “İlave İstihdam Teşvikinden” yararlanma süresi
  31/12/2022 tarihine,
  3) 7252 sayılı Kanunla düzenlenen “Normalleşme Desteğinden” yararlanma süresi
  30/6/2021 tarihine,
  Kadar uzatılmıştır.

6111, 7103 VE 7252 SAYILI KANUN NUMARALI TEŞVİKLERİN
UZATILMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
13.11.2020/205 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7256 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
hükümlerine göre 6111, 7103 ve 7252 istihdam teşviklerinin süresini uzatmaya
Cumhurbaşkanı’na yetki verilmişti.
Kanunun verdiği yetkiye istinaden Cumhurbaşkanınca ilgili mevzuat bölümünde belirtilen
kararlarla 6111, 7103 ve 7252 istihdam teşviklerinin uygulama süreleri aşağıda yapılan
açıklamalar doğrultusunda uzatılmıştır.

1-) 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu
maddesinde düzenlenen “Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına
Yönelik Teşvik” uygulamasının süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
Buna göre, Kanunda belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için işverenlere 01/03/2011-
31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden
hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı için indirim uygulanacaktır.

Örnek: 3.000.-TL brüt ücret alan bu teşvik kapsamındaki işçi için
3.000.-TL x%20,5=615.-TL teşvikten yararlanacaktır.

2-) 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu
maddesinde düzenlenen “İlave İstihdam teşvik” uygulamasının süresi 31/12/2022
tarihine uzatılmıştır.
Buna göre; İşverenlere 01/01/2018-31/12/2022 arasında işe alınan ve kapsama giren
sigortalılar için imalat ve bilişim sektörü için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas
kazançları üzerinden, diğer sektörler için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı kadar teşvik verilecektir.

Örnek: 3.000.-TL brüt ücret alan bu teşvik kapsamındaki diğer sektörlerde çalışan işçi için
2.943.-Tl x%37,5=1.103,63 TL teşvikten yararlanacaktır.

3-) 7252 sayılı Kanunla düzenlenen normalleşme desteğinin uygulama süresi 30/6/2021
tarihine uzatılmıştır.
Buna göre, Kısa Çalışma Ödeneği alınan aylık ortalama gün sayısının günlük asgari ücret
ile çarpımı kadar destek sağlanacaktır.

Örnek: Kısa çalışma ödeneği alınan aylık ortalama gün sayısının 20 olduğu
varsayıldığında; Her ay için 20* 98,10= 1.962 * % 37,5=735,75 TL destekten
yararlanılacaktır

Saygılarımızla…

“4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı Maddesinin Birinci
Fıkrasında Yer Alan Üç Aylık Sürenin Altı Aya ve 31/12/2020 Tarihinin 30/6/2021
Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3246)”…>>>

“4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma
Süresinin 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3247)”…>>>

“4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu ve Geçici 21 inci
Maddelerinde Yer Alan Bazı Tarihlerin Uzatılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3248)”…>>>