KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNİN ORANI %02’DEN %1’E ÇIKARILDI

ÖZET :

24.05.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti binde 2’den yüzde 1’e yükseltilmiştir.
Yapılan değişiklik ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti 5 kat artırılmıştır.

Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı’na gönderilen ve ivedilikle Birlik üyelerine duyurulması istenilen 21.05.2020 tarih ve E.53703 sayılı yazıda; bankalar nezdinde yatırım hesapları ve diğer (vadesiz, vbç) hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilerek bu işlemler üzerinden yürürlükteki oranlara göre kambiyo muamele vergisi (BSMV) hesaplanması gerektiği bildirilmiştir.

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun’un 8’inci maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “binde biridir” ibaresi “binde ikisidir” şeklinde
değiştirilerek Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti 07.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 1 den binde 2 ye yükseltilmiş ve
Cumhurbaşkanına vergi oranını Kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetki verilmişti.

24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanununun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta
muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Kararın eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının e bendi değiştirilerek 24.05.2020
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti binde 2 den yüzde 1 e yükseltilmiştir.

Aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden ise yüzde sıfır olarak
alınmaya devam edilecektir;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı’na gönderilen ve ivedilikle Birlik üyelerine duyurulması istenilen 21.05.2020 tarih ve E.53703
sayılı yazıda; bankalar nezdinde yatırım hesapları ve diğer (vadesiz, vbç) hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi
kapsamında değerlendirilerek bu işlemler üzerinden yürürlükteki oranlara göre kambiyo muamele vergisi (BSMV) hesaplanması gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu yazı Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla…

“13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568)” tam metni…>

 

KAYNAK: TÜRMOB