İNDİRİMLİ GELİR STOPAJ ORANI UYGULAMASI31 ARALIK 2023 TARİHİNE KADAR UZATILDI

ÖZET

 

8/06/2023 tarihli ve 32235 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 7332 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararının
Eki Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında yapılan değişiklik ile;
−Mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında,
−Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen
kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde,
−Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu Varlık Kiralama
Şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikaların
dan elde edilen kazanç ve iratlarda,
−Yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde,
−Varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul
kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde
indirimli gelir stopaj oranı uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.
Ayrıca; döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma
hesaplarına ödenen kar paylarından; vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile vadeli hesaplarda gelir
vergisi stopajı oranı %25 olarak belirlendi.
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde,
27/6/2023 tarihli ve 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile 2006/10731 sayılı BKK’da
değişiklik yapılmış olup, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın
geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü ve geçici 5 inci maddelerinde yer alan ve daha önce 6618 sayılı
CK ile 30/06/2023 tarihine kadar uzatılmış olan indirimli gelir stopaj oranı uygulaması 31/12/2023
tarihine kadar uzatılmıştır.
Anılan Cumhurbaşkanı Kararıyla;
−Mevduat faiz gelirleri ile katılım hesapları kar payları üzerinden yapılacak indirimli tevkifat
oranlarının (vadelerine göre %0, %3, %5) uy
gulama süresi,
−Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen
kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranının (%0) uygulama
süresi,
−Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının
bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak indirimli
tevkifat oranlarının (vadelerine göre %0, %3, %5) uygulamasının süresi,
−Portföyü Türk lirası ve Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan yatırım
fonlarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranının (%0) uygulama süresi,
−Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının
ihraç etmiş olduğu varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı
menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar
üzerinden yapılacak indirimli tevkifat oranının (%5) uygulanma süresi
31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere 6 ay uzatılmıştır.
Ayrıca; döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına
ödenen kar paylarından; vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile vadeli hesaplarda gelir vergisi stopajı
oranı %25 olarak belirlenmiştir.
Karar, 28 Haziran 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla…
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230628-1.pdf