Aylık Arşivler: Ekim 2021

26 10, 2021

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

2021-10-26T17:14:44+03:00 26.10.2021, Salı|Bilgi Yazıları – 2021|

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler T.C. Ticaret Bakanlığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi güncellenmiş olup yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır. (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.10.2021 tarih ve 650957 sayılı yazısı) Muafiyet Tanınan Ülke Sayısı Artırıldı İran, Suriye ve Lübnan’a yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak bedellerin yurda getirilmesine muafiyet tanınmaktaydı. [...]

26 10, 2021

SGK Genelgesi 2021/36 – 2020/20 Sayılı İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapılması

2021-10-26T10:14:26+03:00 26.10.2021, Salı|Bilgi Yazıları – 2021|

SGK Genelgesi 2021/36 – 2020/20 Sayılı İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapılması SGK Genelgesi 2021/36 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-24010506-010.06.01-33782544 Tarih: 21.10.2021 Konu : 2020/20 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması GENELGE 2021/36 ÖZET: ⎯ Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre verilmesi zorunlu olan belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde SGK ünitelerince istenen diğer belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda da eklenebilecektir. İşyeri tescil işlemlerinde belgelerin elektronik [...]

26 10, 2021

Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi

2021-10-26T09:50:57+03:00 26.10.2021, Salı|Bilgi Yazıları – 2021|

Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi Kurumların aktifinde bulunan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının  satışında uygulanan kurumlar vergisi ve katma değer vergisi (KDV) istisnalarına ilişkin açıklamaların yer aldığı “Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi” kullanıma sunulmuştur. Söz konusu Rehberde; Uygulanan istisnaların kapsamı, amacı ve istisna uygulanabilmesi için gerekli şartlar, İstisnaya konu olan taşınmaz ve [...]

21 10, 2021

2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2021-10-21T09:23:03+03:00 21.10.2021, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2021|

2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı  T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /58 Konusu        : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi     : 15/10/2021 Sayısı    : KVK-58 / 2021-3 / Yatırım İndirimi – 44 İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri    [...]

18 10, 2021

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Sürelerin Oranının Yükseltilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4625)

2021-10-18T09:05:18+03:00 18.10.2021, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2021|

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Sürelerin Oranının Yükseltilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4625) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan ve Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilen [...]

12 10, 2021

Yeni Vergi Kanun Teklifi ve Bazı Öneriler

2021-10-12T09:09:34+03:00 12.10.2021, Salı|Bilgi Yazıları – 2021|

Yeni Vergi Kanun Teklifi ve Bazı Öneriler Talha APAK Alomaliye.com Yayın Kurulu Başkanı Uzun zamandır beklenen ve vergi reformu olarak duyurulan kanun teklifi nihayet TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifi, önemli avantajlar ve düzenlemelere yer vermekle birlikte, uzun yıllardır çözüm bekleyen bazı temel sorunlara yönelik düzenlemelerle ilgili bazı eksikler söz konusu. VERGİ reformu olarak adlandırılan ve uzun zamandır beklenen “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifi, nihayet 1 [...]

8 10, 2021

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik

2021-10-08T09:03:36+03:00 08.10.2021, Cuma|Bilgi Yazıları – 2021|

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik 529 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmaya başlanan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu, anılan Tebliğin 7 inci maddesi uyarınca kurum geçici vergi beyannamesine de eklenmiştir. Söz konusu form, kurum geçici vergi beyannamesinin “Ekler” bölümünde “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler” kulakçığında yer almaktadır. İnternet Vergi Dairesi üzerinden daha önce bildirim formunu veren ve bu bildirimde beyan [...]

8 10, 2021

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi Plan Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi

2021-10-08T09:03:00+03:00 08.10.2021, Cuma|Bilgi Yazıları – 2021|

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi Plan Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile amortismanın süre bakımından uygulanmasına yönelik usullere yenileri ekleniyor. Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler için bunların kullanıma hazır olduğu tarihte başlayıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar, gün esasına göre amortisman ayırabilecek. Sürenin gün olarak [...]