Bilgi Yazıları – 2021

12 10, 2021

Yeni Vergi Kanun Teklifi ve Bazı Öneriler

2021-10-12T09:09:34+03:00 12.10.2021, Salı|Bilgi Yazıları – 2021|

Yeni Vergi Kanun Teklifi ve Bazı Öneriler Talha APAK Alomaliye.com Yayın Kurulu Başkanı Uzun zamandır beklenen ve vergi reformu olarak duyurulan kanun teklifi nihayet TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifi, önemli avantajlar ve düzenlemelere yer vermekle birlikte, uzun yıllardır çözüm bekleyen bazı temel sorunlara yönelik düzenlemelerle ilgili bazı eksikler söz konusu. VERGİ reformu olarak adlandırılan ve uzun zamandır beklenen “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifi, nihayet 1 [...]

8 10, 2021

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik

2021-10-08T09:03:36+03:00 08.10.2021, Cuma|Bilgi Yazıları – 2021|

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik 529 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmaya başlanan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu, anılan Tebliğin 7 inci maddesi uyarınca kurum geçici vergi beyannamesine de eklenmiştir. Söz konusu form, kurum geçici vergi beyannamesinin “Ekler” bölümünde “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler” kulakçığında yer almaktadır. İnternet Vergi Dairesi üzerinden daha önce bildirim formunu veren ve bu bildirimde beyan [...]

8 10, 2021

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi Plan Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi

2021-10-08T09:03:00+03:00 08.10.2021, Cuma|Bilgi Yazıları – 2021|

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi Plan Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile amortismanın süre bakımından uygulanmasına yönelik usullere yenileri ekleniyor. Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler için bunların kullanıma hazır olduğu tarihte başlayıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar, gün esasına göre amortisman ayırabilecek. Sürenin gün olarak [...]

30 09, 2021

STOK AFFINI BA FORMUNDA BİLDİRMEYİ UNUTMAYIN

2021-09-30T11:12:01+03:00 30.09.2021, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2021|

STOK AFFINI BA FORMUNDA BİLDİRMEYİ UNUTMAYIN Kayıtlarda yer almayan emtianın yasal defterlerine kaydeden mükelleflerin bu işlemi Ba formu ile de bildirilmesi gerekiyor. Söz konusu bildirim yapılırken, -Ba formunun, “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) Yazılması gerektiği yönünde Tebliğde açıklama bulunuyor. Bilgilerinize sunarız, Saygılarımızla.

29 09, 2021

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Uygulaması

2021-09-29T09:34:03+03:00 29.09.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Uygulaması Talha APAK Yeminli Mali Müşavir Milyonlarca çalışanı ve işvereni çok yakından ilgilendiren yıllık ücretli izin hakkı ve uygulaması konusunda yanlış bilinen hususlar ve uygulamalar var. Bu yüzden yaşanan ihtilaflar nedeniyle her yıl açılan binlerce iş davası hukuk sisteminde ciddi iş yükü yaratıyor… İŞÇİNİN işyerinde çalışması sonucu emeği karşılığında hak ettiği ücreti dışında 4857 Sayılı İş Kanunu ile hak kazandığı haklarından biri de “Yıllık İzin [...]

29 09, 2021

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının “Borçlanma Maliyetleri” Bölümüne İlişkin Modül

2021-09-29T09:32:25+03:00 29.09.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının “Borçlanma Maliyetleri” Bölümüne İlişkin Modül BOBİ Borçlanma Maliyetleri MODÜL 17- BORÇLANMA MALİYETLERİ 1. GİRİŞ Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale gelmesi uzun süren varlıkların üretiminde veya inşasında hem uzun bir süre hem de önemli miktarda sermaye harcanması gerekebilir. İşletmeler, bu gibi faaliyetlerini borçlanarak finanse ettiklerinde belirli finansman giderlerine; yani borçlanma maliyetlerine katlanırlar. Bu kapsamda, borçlanma maliyetleri, borçlanmayla ilgili olarak işletmenin katlandığı [...]

29 09, 2021

Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği

2021-09-29T09:18:09+03:00 29.09.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği 29 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31613 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışma uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, uzmanlık tezi hazırlamaları, yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları ile çalışma uzmanı ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik [...]

22 09, 2021

Yeniden Değerleme (VUK Geçici 31. Madde)

2021-09-22T11:04:32+03:00 22.09.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

Yeniden Değerleme (VUK Geçici 31. Madde) Doğan ÇENGEL Bağımsız Denetçi VUK’un “Enflasyon Düzeltmesi” hükmünün yürürlüğe girmesiyle “Yeniden Değerleme” uygulaması son bulmuş ancak mezkûr maddedeki koşullar oluşmadığından 2003 ve 2004 yılları dışında kuyumcular hariç olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. 2018 Yılında 7144 Sayılı Kanunun 5.maddesiyle VUK’a geçici 31’inci madde eklenerek yeniden değerleme imkanı getirilmiş ancak sürekliliği olmayan bu hüküm %5 vergi yükü nedeniyle çok da ilgi görmemiştir. 7326 Sayılı Kanunun 11.maddesiyle VUK’un Geçici 31.maddesi, taşınmazlarla [...]

22 09, 2021

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Konu Kazancın Belirlenmesinde Tereddüt Edilen Konular 

2021-09-22T11:02:24+03:00 22.09.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Konu Kazancın Belirlenmesinde Tereddüt Edilen Konular İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Tereddüt Edilen Konular Emrah AYGÜL Bağımsız Denetçi 0. Giriş İndirimli kurumlar vergisi uygulaması, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde düzenlenen, teşvik belgeli yatırımların cazibesini önemli ölçüde artıran, kurumlar vergisinin indirimli uygulanması yolu ile yatırımların kısmen Devlet tarafından finanse edilmesini sağlayan, ancak bir o kadar da karmaşık bir düzenlemedir. Bu yazımızda indirimli kurumlar vergisine konu edilecek kazancın belirlenmesinde [...]

20 09, 2021

Matrah Artırımı ve Borç Yapılandırmasında İhtirazi Kayıt

2021-09-20T09:08:27+03:00 20.09.2021, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2021|

Matrah Artırımı ve Borç Yapılandırmasında İhtirazi Kayıt Fatih ÇINAR Hukukçu, Mali Hukuk Uzmanı fatih.cinar@hbv.edu.tr Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak isimlendirilen matrah artırımı ve borç yapılandırmasına ilişkin kanunlar ile idari aşamalardaki anlaşmazlıkların veya yargı sürecindeki uyuşmazlıkların çözümündeki süreler nedeniyle kamu alacaklarının tahsilinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Her ne kadar kamu alacaklarının tahsilinin kısa sürede sağlanması öngörülse de kamu borçlularından bu kanunlardan yararlanıp ta borcunu ödeme imkânına sahip olamayanlar da söz konusu olabilmektedir. Bu durumda [...]