Aylık bağlama işlemleri

                                                                                      T.C.
                                                       ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
                                                       SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
                                                          SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                  (Tahsisler Dairesi Başkanlığı)
Tarih    : 12/09/2005
Sayı    : B.13.1.SSK.0.07.00.00.IX.031-717215                                                                      
Konu    : Aylık Bağlama İşlemleri.
 
 
                                                                              G E N E L G E
                                                                                 12-150.EK
 
Kurumumuz tarafından verilen hizmetlerden sigortalılarımızı doğrudan etkileyen ve Kurum hakkındaki intibayı olumlu veya olumsuz yönde değiştiren hizmetlerin başında aylık bağlama işlemleri gelmektedir.
 
Aylık bağlama  işlemlerine hız kazandırılması konusunda daha önce 09.05.1997 tarihli, 346975 sayılı Genel Yazı, 21.06.1999 tarihli, 12-94 Ek sayılı Genelge ve 16.05.2000 tarihli, 360156 sayılı Genel Yazı ve 17.11.2004 tarihli, 852896 sayılı Genel Yazılar ile bazı konulara ilişkin talimatlar verilmekle birlikte, gerek Daire Başkanlığımıza iletilen hususlardan gerekse aylık olarak alınan “Aylık Bağlama Süreleri Listeleri”nden, aylık bağlama işlemleri açısından ünitelerimizce farklı uygulamaların yapıldığı müşahede edildiğinden, bu konudaki uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması ve aylık bağlama sürelerinin en aza indirilmesi ve tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerinin mağduriyet ve sızlanmalarına yol açan gecikmelerin önlenebilmesi için aşağıda belirtilen esaslar dahilinde işlem yapılması uygun görülmüştür.
 
1)    Aylık bağlama işlemlerinin, “Tahsise Hazırlık” ve “Karar Servisi” gibi ayrı servislerde yürütülmesi yerine, talepten itibaren dosyanın bir servisçe sonuçlandırılması, ünitenin durumuna göre yeterli sayıda Tahsis Servislerinin oluşturulması ve ödeme giriş işlemlerinin bu servislerce veya ünitenin imkanları dahilinde ayrı Karar Giriş Servislerince yapılması ve de işlemlerin sağlıklı yapılması konusundaki gerekli kontrollerden servisin bağlı bulunduğu Müdür Yardımcısının sorumlu olması şeklinde, tahsis servisleri yeniden yapılandırılacaktır.
 
2)    Aylık bağlama taleplerinde, dosyaların durumuna bakılmadan, örneğin; 2 nci ayda başvuranların 5 inci ayda, 3 üncü ayda başvuranların 6 ncı ayda aylıklarının bağlanması şeklindeki uygulamalara son verilerek, gelen tüm dosyaların aynı ayda işleme konulması, özellikle başka ünite ve kurumlarda hizmeti bulunmayan sigortalıların aylıklarının en kısa sürede bağlanması ve yazışma gerektiren dosyalarla ilgili yazıların ivedilikle gönderilmesi sağlanacaktır.
 
3)    Sigortalıların çalışmaya devam ettiği iller dışında veya diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmetleri veya birden fazla sicil numaralarının bulunması halinde, hizmetlerin birleştirilmesi veya iptal-ipka işlemleri için başvurulduğunda, sigortalılar geri çevrilmeyerek bu tür işlemler, tahsis aşamasına gelmesi beklenilmeden sonuçlandırılacak ve buna ilişkin duyurular ünitede ilgili yerlere asılacaktır.
 
4)    Sigortalı hizmet dökümünde aksaklık bulunmayan veya bordro görüntüleme ekranındaki bilgilerle görülen aksaklıkları giderilebilen sigortalıların hizmetlerinin başka ünitede olup olmadığına bakılmaksızın, aylık bağlama işlemleri hizmet döküm cetvellerindeki hizmetlere göre sonuçlandırılacak, bilahare diğer ünitelerden yazı ile alınacak hizmetlere göre gerektiğinde ikinci  karar işlemleri yapılacaktır. Sigortalının işe girişi başka ünitede ise kimlik bilgilerinin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ile mutabık ve tescil döküm bilgilerinin de uyumlu olması  durumunda, dosyası istenmeden  aylık bağlanacak, dosyası ise sonradan istenecektir. İlk işe giriş ile ilgili tereddüt oluşması halinde, ilk işe giriş bildirgesi öncelikle faks ile ilgili üniteden istenerek aylık bağlama işlemi yapılacak, dosyası ise bilahare istenecektir.
 
5)    Aylık bağlama işlemlerine hız kazandırılması için mutlaka bordro görüntüleme ekranları kullanılacaktır.
 
6)    Tashihli doğum tarihlerinin de tescil ekranına girilmesi sağlanacaktır.
 
7) Aylık bağlama aşamasında sigortalının, 1998 yılından önceki isteğe bağlı sigorta hizmetleri bilgisayara aktarılmamış ise, bunların aktarılması beklenilmeden düzenlenecek olan prim tahakkuk cetveline göre aylık bağlama işlemi sonuçlandırılacak, 1998 yılı sonrası bilgisayara aktarılan kayıtlar için ayrıca makbuz istenmeyecektir.
 
8) Tahsis talepleri alındıktan sonra hemen hizmet kütüğüne bakılarak, sigortalının en son çalışması başka bir ünitede ise, sigortalının eksik gün ve künye farklılıkları kontrol edilerek, tahsis talebiyle birlikte dosyası geciktirilmeden ilgili sigorta müdürlüğüne gönderilecek ve sigortalıya geciktirilmeden konu hakkında bilgi verilecektir. İhtiyaç duyulması halinde bu işlemlere hız kazandırılması için ayrıca bir personel görevlendirilecektir.
 
9) Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığına hizmet bildirilirken diğer illerde geçen hizmet bilgileri, ilgili ünitelerden sorulmadan bilgisayar kayıtlarına göre yukarıda belirtilen esaslar dahilinde hizmet bildirme işlemleri yapılacaktır.
 
10) Tahsis talebinin incelenmesinde, sigortalının Bağ-Kur çalışmasından dolayı borcu olduğunun tespit edilmesi halinde, borcun belli bir süre (www.alomaliye.com) ödenmemesi nedeniyle aylığın bağlanmaması durumunda aylık bağlama talebine ilişkin olarak yürütülen işlemler  durdurularak askıya alınacak ve bu durumdan sigortalıya bilgi verilecek, Bağ-Kur’a olan borcun ödenmesinden sonra ilk tahsis talep tarihi dikkate alınarak aylık bağlanacaktır.
 
11) Evrak servislerinde tahsis talepleri bekletilmeyerek hemen ilgili servislere gönderilecektir. Ayrıca, Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgeleri, Gelen Evrak veya Tahsis Servisince kontrolleri yapılıp tam ve eksiksiz olarak alınacak ve ilgili servise intikal ettirilecektir. “Eksik evrak olması halinde aylık bağlama işlemleri uzayacaktır.” şeklinde bir uyarı da, Kurum binalarında görülebilecek yerlere asılacak, eksik bilgi ve belge tespiti halinde sigortalıya ivedilikle bilgi verilecektir.
 
12) Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıkların üniteniz bölgesi dahilindeki birimlerine yazılar yazılarak, malullük, yaşlılık ve ölüm kodlu yazılara öncelik verilmesi talebinde bulunulacak ve takibi yapılacaktır. Aynı şekilde, Kurumumuz içinde yapılan hizmet isteme yazılarında da mutlaka bu kodlar belirtilecektir. Hatta, imkanlar çerçevesinde, bu tür yazışmalara hizmet isteyen veya hizmet gönderecek üniteler itibariyle  hız kazandırılması için gerekiyorsa ayrıca bir personel görevlendirilecektir.
 

13) Yersiz ödemelere meydan verilmemesi bakımından işverenlerce düzenlenen Sigortalı Hesap Fişlerinde, işten çıkış tarihi, prim ödeme gün sayıları ve gün-kazanç bölümlerinin eksiksiz ve tam doldurulması” uyarısının internet yoluyla işverenlere duyurulduğu hususu da dikkate alınarak, işverenlerce düzenlenen “Sigortalı Hesap Fişleri”ne itibar edilecek, bilgisayardan çıkmayan son dönem hizmetler, hesap fişlerine göre alınıp, tahsis işlemleri bir an önce sonuçlandırılacak, ancak sigortalı hesap fişlerinin doğruluğu mutlaka daha sonra kontrol edilecektir.
 
 
Bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren aylık bağlama işlemlerinin yürütümünde belirtilen esaslara uyulmasının sağlanması ve söz konusu işlemlerin hızlandırılmasından Ünite Amirleri sorumlu olacaklardır.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.