enerji desteğinin uygulanması

ENERJİ DESTEĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2005/1)

    Amaç

    Madde 1- Bu  Tebliğin amacı, 29/01/2004 tarih ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda değişiklik yapan 12/05/2005 tarih ve 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesi ile aynı Kanunun 6 ncı ve geçici birinci maddesi hükümlerinde yer alan enerji desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

    Tanımlar ve kısaltmalar

    Madde 2- Bu Tebliğde geçen;

    Müsteşarlık                        : Hazine Müsteşarlığını,
    Kanun                                : 12/05/2005 tarih ve 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki
                                                ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununda                                      
      Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
    Komisyon                           : Enerji Desteği uygulamasını yürütmek üzere kurulan Enerji Desteği
                                                 Komisyonunu,
    Prim ve hizmet belgesi       : SSK Aylık Prim ve Hizmet Belgesini,
    OSB                                    : Organize Sanayi Bölgelerini,
    Yeni işe başlama                : 1/4/2005 tarihinden sonra faaliyete geçmeyi,
    TTSG                                  : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

    ifade eder.

    Kapsam

    Madde 3- Bu Tebliğ, Kanunun 2 nci maddesi gereği, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına GSYİH tutarı 1500 ABD $ veya daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan illerdeki enerji desteği uygulamasını kapsamaktadır. Ek 1’de yer alan liste kapsamı illerin fert başına GSYİH tutarları ve sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması değişse dahi kapsamda bir değişiklik yapılamaz.

    Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde enerji desteği uygulamasından yararlanabilmek için;

    a) İşletmelerin hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk, soğuk hava deposu, imalat sanayi, madencilik, turizm- konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet göstermeleri,

    b) 1/4/2005 tarihinden sonra yeni işe başlayan işletmelerin, faaliyete geçmelerinden sonra, fiilen ve sürekli olarak;

    i) hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari 10 işçi çalıştırmaları,

    ii) imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında ise asgari 30 işçi çalıştırmaları,

    c) 1/4/2005 tarihinden önce faaliyete geçmiş olan işletmelerin, 1/1/2005 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürlüğüne bildirmiş oldukları işçi sayılarını fiilen ve sürekli olarak en az %20 oranında artırmaları ve mevcut işçi sayısına %20 ilave yapıldığında toplam istihdamı,

    i) hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari 10’a,

    ii) imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında ise asgari 30’a,

    tamamlamaları gerekmektedir.

    1/4/2005 tarihinden önce faaliyete geçmiş olan işletmelerle ilgili mevcut istihdamın tesbitinde, 2004 yılı Kasım ayında verilen prim ve hizmet belgelerinde beyan edilen işçi sayısı dikkate alınır.

    Uygulama Esasları

    Madde 4- Kanun kapsamında enerji desteği uygulamasının yürütülebilmesini teminen Vali veya Vali tarafından tayin edilen Vali yardımcılarından birisinin başkanlığında il düzeyinde bir "Enerji Desteği Komisyonu" kurulur. Kurulacak komisyona, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı (Vergi Dairesi), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (SSK İl Müdürlüğü), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş veya elektrik dağıtım şirketlerinden ve varsa OSB’nden birer temsilci katılır.

    Komisyonun sağlıklı olarak çalışabilmesini teminen, Komisyonda görev verilen kurum ve kuruluşların hangi düzeyde temsil edileceği Valilik tarafından belirlenir. Komisyonun sekreterya hizmetleri Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce yürütülür.

    Komisyon ayda en az bir kez toplanır. Komisyonca, ilde bulunan işletmelere ait ilk kez uygulanacak enerji desteği talepleri ile destekten yararlanılmaya başlanıldıktan sonraki müracaatlara ilişkin talepler değerlendirilir. Komisyon, işletmelerin enerji desteğine yönelik müracaatlarında yer alan beyanlar ile Kanun kapsamında yer alan diğer desteklere yönelik beyanların uyumlu olup olmadığını da gözetir. Komisyonda bulunan kurum temsilcileri kendi görev alanlarına giren bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

    Tebliğ kapsamında enerji desteğinden yararlanacak tesisler ile, bu tesislerin destekten hangi oranda yararlanacakları Komisyonca tespit edilir. Enerji desteği uygulamasının başlamasından sonra işletmelerin, her ay destek kapsamında olan tesisteki elektrik tüketim miktarı ve kullanım bedelini
gösteren fatura aslı, fatura bedelinin ödendiğini gösteren belge ve  Sosyal Sigortalar Kurumu onaylı prim ve hizmet belgeleri Komisyona iletilir. Komisyon, işletmelerin taleplerini değerlendirmenin yanı sıra, enerji desteğinden yararlanan işletmelerin prim ve hizmet belgeleri değişimlerini de kontrol eder.

    Komisyon gerekli görülen hallerde işletmelerde yerinde inceleme yapmaya yetkilidir.

    Müracaat usul ve esasları

    Madde 5- Enerji desteğinden yararlanılabilinmesi için, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne ilk kez yapılacak müracaatta aşağıdaki bilgi ve belgeler aranır.

    a) Firmayı temsil ve ilzama yetkili firma temsilcisi/temsilcileri tarafından imzalanmış dilekçe,

    b) Ek 2’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış Bilgi Formu,
 
    c) Yeni kurulan işletmeler için şirket kuruluşuna yönelik TTSG, faaliyette olanlar için şirket kuruluşu ile nihai durumu gösterir TTSG,

    d) Ek 3’teki örneğe uygun olarak hazırlanmış taahhütname,

    e) Mevcut işletmeler için  2004 yılı Kasım ayına ait prim ve hizmet belgesi,

    f) Su ürünleri ve seracılık alanında faaliyette bulunan tesisler için Tarım İl Müdürlüğünden alınacak kapasite raporu, turizm-konaklama tesislerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Turizm İşletme Belgesi, eğitim alanında faaliyet gösteren tesislerde Milli Eğitim Bakanlığından alınacak Özel
Öğretim Kurumları Ruh satnamesi, sağlık alanında faaliyet gösteren tesislerde Sağlık Bakanlığından alınacak Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı,

    g) Diğer tesislere yönelik kapasite raporu,

    h) Elektrik abone no ve destekten yararlanılacak döneme ait elektrik enerjisi tüketimi değerlerini gösterir ödemesi yapılmış fatura,

    i) Vergi dariesi adı ve hesap no, aktarım yapılacak T.C. Ziraat Bankası şube adı ve hesap no.su,

    Enerji desteği uygulamasının başlamasını mütakip ise,

    a) Firmayı temsil ve ilzama yetkili firma temsilcisi/temsilcileri tarafından imzalanmış dilekçe,

    b) Enerji desteğine konu olan aya ait prim ve hizmet belgesi,

    c) Elektrik abone no ve destekten yararlanılacak döneme ait elektrik enerjisi tüketimi değerlerini gösterir ödemesi yapılmış fatura ve ödeme belgesi

    ile müracaat edilir.

    Müracaatlar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce Tebliğ hükümleri çerçevesinde ön incelemeye alınır ve varsa talep edilen bilgi ve belgelere  yönelik eksikler, destekten yararlanacak işletmecilere tamamlattırılarak müracaatların nihai değerlendirilmesinin yapılması için  komisyona sunulur.

    Komisyonca Kanuna ve Tebliğe uygun bulunan tesislere ilişkin bilgiler Ek 4’teki formatta  listelenir ve Müsteşarlığa gönderilir. Müracaata ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile listelerin birer örneği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü nezdinde saklanır.

    Madde 6- Komisyonca belirlenen enerji desteği tutarları, genel bütçeden ayrılan kaynaktan Komisyonun Müsteşarlığa müracaat sırası dikkate alınarak, Müsteşarlıkça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığı ile işletmelerin T.C. Ziraat Bankasındaki hesaplarına aktarılır.

    Madde 7- Kanun kapsamında aynı firmaya ait birden fazla tesisin bulunması halinde her bir tesis için ayrı ayrı müracaatta bulunulması gerekmektedir. Aynı adreste, aynı firmaya ait farklı işkollarında tesis bulunması halinde sadece 3 üncü maddede belirtilen yatırım konularına ilişkin tesisler dikkate
alınır.

    Aynı kaynaktan enerji kullanan tesislerin bir kısmının Kanun kapsamında olmaması durumunda, enerji desteğinden faydalanılması öngörülen tesis veya tesislerin elektrik enerjisi tüketimi yönünden diğerlerinden ayrılması ve müstakil sayaç kullanılması zorunludur.

    Enerji desteği oranı

    Madde 8- Tebliğin 3 üncü maddesi çerçevesinde Kanun kapsamı işletmeler için aşağıda belirtilen oranlarda enerji desteği uygulanır.

    a) Yeni işe başlayan işletmeler için;

    i) hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu konusunda faaliyette olmaları ve  asgari 10 işçi;

    ii) imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında asgari 30 işçi,

    çalıştırmaları halinde enerji desteği oranı %20’dir. Bu orana asgari sayıdan sonraki her bir ilave istihdam için 0,5 puan ilave edilir.

    b) Faaliyette olan işletmeler için; 2004 yılı Kasım ayına ait prim ve hizmet belgesinde bildirdikleri işçi sayılarını, 1/4/2005 tarihinden itibaren fiilen ve sürekli olarak;

    i) hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında en az %20 oranında artırmaları ve çalıştırılan toplam işçi sayısının asgari 10 kişiye,

    ii) imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında ise en az %20 oranında artırmaları ve çalıştırılan toplam işçi sayısının asgari 30 kişiye, ulaşması halinde, enerji desteği oranı %20’dir. Bundan sonraki her bir ilave istihdam için 0,5 puan ilave edilir.

    Yararlanılabilecek enerji desteği oranı, OSB’nde veya endüstri bölgelerinde kurulu bulunan işletmeler için elektrik enerjisi giderlerinin %50’sini, diğer alanlarda kurulu işletmeler için %40’ını geçemez.

    Tesis Tanımı

    Madde 9- Kanun kapsamı sektörlerden; aynı adreste faaliyette bulunan entegre tesisler dahil üretim tesisleri ile, bu tesislere ait idari ve teknik birimler enerji desteğinden yararlanacak işletmeler olarak değerlendirilir. Ancak, aynı yatırım konusuna sahip olmakla birlikte, altyapı bütünlüğü taşımayan, farklı adreste faaliyette bulunan ve farklı abone numarası olan tesisler ile ilgili enerji desteği talepleri münferiden değerlendirilir.

    Enerji desteğinden yararlanacak tesiste bulunan istihdamın tesbitinde, sözkonusu tesise ait SSK İşyeri Numarası altında işveren ve ilgili mevzuatta belirtilen aracılarca istihdam edilen toplam işçi sayısı sayısı dikkate alınır.

    Tesisin kiralanması durumunda, kiralayanın kendi adına SSK İşyeri Numarası alması ve elektrik aboneliğini devralması halinde kiralayan enerji desteğinden yararlanabilir.

    Yeni işe başlama

    Madde 10- İşletmenin bulunduğu yerdeki ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünden işletmeye geçiş ile ilgili olarak verilecek işyeri bildirgesine istinaden 1/4/2005 tarihinden sonra faaliyete geçtiği tesbit edilen işletmeler yeni işe başlayan işletme statüsündedir.

    1/1/2005 ile 1/4/2005 tarihleri arasında işletmeye geçen tesisler de yeni işe başlayan işletme kapsamında değerlendirilir.

    Kanun kapsamında olan veya olmayan illerden Kanun kapsamındaki illere nakledilen veya farklı bir unvanla yeniden faaliyete geçen işletmeler yeni kurulmuş işletme kapsamında değerlendirilmez.

    Kanun kapsamı illerde 1/10/2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamına alınan işletmeler hariç olmak üzere, mevcut veya faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleştirilmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi gibi haller yeni işe başlama olarak değerlendirilmez.

    Faaliyette olan işletme

    Madde 11- Kanun kapsamı illerde 1/4/2005 tarihinden önce Tebliğ konusu sektörlerde çalışan işletmeler, faaliyette olan işletme olarak kabul edilir. Bu işletmelerin enerji desteğinden yararlanabilmesi için 3 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

    Faaliyette olan işletmelere ait mevcut istihdamın tesbitinde 2004 yılı Kasım ayı prim ve hizmet belgesinde kayıtlı istihdam esas alınır. Ancak,

    a) işletmelerin faaliyetlerine geçici olarak ara vermiş olmaları nedeniyle 2004 yılı Kasım ayı prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması veya istihdam  bulunmaması,

    b) işçi çalıştırılmış olmakla birlikte 2004 yılı Kasım ayına ait prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması veya prim ve hizmet belgesinin süresinden sonra verilmiş olması,

    halinde, 1/1/2005 tarihinden önce o işyeri için usulüne uygun olarak verilmiş en son prim ve hizmet belgesinde bildirilen istihdam dikkate alınır.

    Enerji desteğinden yararlanamayacak işletmeler

    Madde 12- Mevcut işletmenin kapatılarak değişik ad, unvan veya iş birimi olarak tekrar açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite veya istihdam artışına neden olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde de enerji desteğinden yararlanılamaz.

    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve uluslar ararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler için enerji desteği uygulanmaz.

    Ayrıca, demir-çelik sektöründe asgari 4.000.000 ton/yıl üretim  kapasitesinin altında sıvı çelik üreten ve/veya çelik haddeleyen yeni kurulacak veya faaliyette bulunan işletmeler enerji desteğinden yararlanamaz .

    Madde 13- Kanun kapsamı illerde bulunan işletmelerin, Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında kararlar veya ilgili diğer mevzuat uyarınca enerji desteğinden yararlanması halinde bu işletmeler, aynı dönem için mükerrer olarak enerji desteğinden yararlandırılmaz. Bu durumda, işletmelerin Kanun kapsamı enerji desteğinden yararlanmayı tercih etmesi halinde enerji desteği uygulaması yapılır.

    Fiilen ve sürekli olarak çalışan işçi sayısı

    Madde 14- Fiilen ve sürekli olarak çalışan işçi sayısının tesbiti, 4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan "tam süreli" çalışma esasları dikkate alınarak yapılır.

    Prim ve hizmet belgesinde yer alan toplam prim ödemesi gün sayısının otuza bölünmesi suretiyle bulunacak değer, işletmenin enerji desteği oranının belirlenmesinde esas alınacak mevcut/ilave istihdam değeri olarak kabul edilir. Bu değerin küsuratlı olması halinde mevcut istihdam sayısı aşağı,
ilave  istihdam sayısı ise yukarı yuvarlanarak istihdam sayısı bulunur.

    Desteğe esas harcamalar

    Madde 15- İşletmelerin elektrik enerjisi giderinin hesaplanmasında, eski dönem borçları, gecikme faizleri ve KDV hariç olmak üzere, desteğe konu aya ait "Enerji ve Güç Bedelleri" toplamı dikkate alınır. Enerji desteği uygulaması, elektrik enerjisinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura değerleri dikkate alınarak yapılır. Ödemenin geciktirilmesi veya taksitlendirilmesi durumunda faturada belirlenen tutarın tamamının ödenmesini müteakip enerji desteği uygulaması yapılır.

    Enerji desteği uygulama süresi

    Madde 16- Enerji desteği uygulaması 1/4/2005 tarihi itibarıyla başlar ve 31/12/2008 tarihinde sona erer. Ancak, Kanun kapsamı illerde, 1/4/2005 tarihinden sonra yatırıma başlanarak 31/12/2007 tarihine kadar tamamlanan işletmeler için bu süre yatırımın tamamlandığı tarihi izleyen beş yıl
süresince uygulanır.

    Yatırıma başlama

    Madde 17- Yatırıma ilişkin fizibilite etüdünün yapılması, şirket kurulması ve arsa- arazi alınması yatırıma başlama sayılmaz. Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için yatırımın büyüklüğü ve termini ile uyumlu olarak alt yapının hazırlanması, inşaat yapılması, akreditif açılması gibi harcamaların yapılması ve yatırımın gerçekleşme durumunun Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne
bildirilmesi gerekmektedir.
    Yatırıma başlama tarihi, yatırımla ilgili olarak bina-inşaat veya makine-teçhizatla ilgili yapılan sabit harcamalardan herhangi birinin yapıldığının yasal defter kayıtları ile belgelendiği ilk tarihtir.

    Yatırımın tamamlanması

    Madde 18- Yatırımlar,  mal ve hizmet üretiminin yapılabilmesini teminen arazi-arsa, bina-inşaat ve makine- teçhizat gibi sabit harcamaların yapılmasını müteakip bu durumun su ürünleri ve seracılık alanında faaliyette bulunan tesisler için Tarım İl Müdürlüğünden alınacak kapasite raporu, turizm
konaklama tesisi yatırımlarında Turizm İşletme Belgesi, eğitim yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığından alınacak Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi, sağlık alanında faaliyet gösteren tesislerde Sağlık Bakanlığından alınacak Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı ile belgelendirilmesi halinde tamamlanmış sayılır.

    Enerji desteğinden yararlanabilecek tesisler için yatırımın tamamlanma tarihi, yukarıda belirtilen belgelerin ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmesini müteakip ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünden işletmeye geçiş ile ilgili olarak verilecek işyeri bildirgesinde yer alan tarihtir.

    Müeyyide

    Madde 19- Komisyona yanlış ya da yanıltıcı bilgi ve belge sunulması, belgelerde tahrifat yapılması veya haksız olarak fazla ödeme yapıldığının tesbiti halinde, yararlanılan enerji desteği 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil olunur.

    Madde 20- Uygulamalarda ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Müsteşarlığın görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

    Başlamış işlemlerle ilgili uygulama

    Madde 21- Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van, Yozgat illerinde bulunan işletmelerle ilgili uygulama  aşağıda belirtilmiştir.

    a) 5084 sayılı Kanun uyarınca enerji desteğinden yararlanmakta olan işletmelerle ilgili uygulamaya prim ve hizmet belgeleri esas alınmak suretiyle, 5084 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, asgari istihdamın bir takvim yılının en az ó’ünde çalıştırılmış olma şartı aranmaksızın devam olunur. Ancak, aranan asgari istihdam sayısının altında kalınması halinde enerji desteği uygulanmaz.

    b) 1/10/2003 ile 1/4/2005 tarihleri arasında yatırıma başlanarak 31/12/2007 tarihine kadar tamamlanan imalat sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, soğuk hava deposu, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarındaki işletmeler
için asgari 10 işçi çalıştırılması halinde işletmeye geçiş tarihini takip eden beş yıl süresince enerji desteği uygulanır.

    c) 5084 sayılı Kanun uyarınca enerji desteğinden yararlanmak için Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine 18/5/2005 tarihinden önce yapılan müracaatlar, asgari istihdamın bir takvim yılının en az 3/4’ünde çalıştırılmış olma şartı aranmaksızın, 5084 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

    d) 5084 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine istinaden enerji desteğinden yararlanmak için Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine daha önce müracaat edilmemiş işletmelerin enerji desteğinden yararlanılmasına ilişkin talepleri Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 1/10/2003 tarihinden önce faaliyete geçmiş olan işletmelerin, 18/5/2005 tarihinden sonra Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine ilk kez yapacakları müracaatta verilecek 1/10/2003 tarihinden önceki en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirilen işçi sayılarının fiilen ve sürekli olarak asgari %20 oranında artırılması ve
hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari 10; imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında alanlarında asgari 30 işçi çalıştırılması halinde 1/4/2005 tarihinden sonraki
elektrik enerjisi giderleri için enerji desteğinden yararlanılabilinir.

    e) 5084 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine istinaden enerji desteğinden yararlanmak için müracaat edilen ancak yapılan değerlendirme sonucunda talebi uygun görülmeyen işletmelerin enerji desteği ile ilgili talepleri Tebliğin bu maddesinin (d) bendi hükmü çerçevesinde değerlendirilir.

    Yürürlükten kaldırma

    Madde 22- 9/6/2004 tarih ve 25487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 23- Bu Tebliğin,

    a) 13 üncü maddesi 6/2/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    b) Diğer maddeleri ise 1/4/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu