Perakende Satış Fişlerinin Gider Kaydı

Son zamanlarda vergi dairelerinden KDV İadesi talebinde bulunan firmalara indirim listesinde yer alan perakende satış fişlerin mahiyeti ile ilgili eksiklik yazıları gelmeye başlamıştır.

Bilindiği üzere VUK 232. Maddesi ile ilgili olarak 204 sayılı VUK Tebliğinde  açıklamalar yapılmıştır. Sözkonusu Tebliğde “Ancak, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.

İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir.” denilmektedir.

Bu noktada özellik arz eden kısım fiş ile gider yazılmak istenen emtianın işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınması gerektiğidir. Bu açıdan verilen birçok mukteza da “Bu itibarla, personelinizin şehir içi ve şehir dışındaki iş seyahatlerinde yapmış olduğu yeme, içme, tartı, otopark gibi harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsiki mecburi olduğundan, Vergi Usul Kanununa göre gider belgesi olarak  kabul edilmeyen, bir başka deyişle, ticari kazancın ya da kurum kazancının tespitinde indirimi mümkün bulunmayan söz konusu harcamalara ait perkande satış fişleri ve yazar kasa fişlerine istinaden yüklenilen KDV tutarlarının, KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılması mümkün değildir.” denilerek bu tip fişlerin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir. Hatta Vergi Daireleri uygulamada fiş ile gider yazılan yemek giderlerinin işyerlerinde yenilip yenilmediğinin tespit edilemeyeceği için gider konusu yapılmaması gerektiği konusunda ısrar etmektedir.  

Bu itibarla siz ve çalışanlarınızın konu ile ilgili olarak daha hassas davranarak perakende satış fişi yerine fatura temin etmeleri yerinde olacaktır.