GİB Basın Duyurusu – Basında Çıkan Haberler Hk.

GİB Basın Duyurusu – Basında Çıkan Haberler Hk.

GİB Basın Duyurusu – Basında Çıkan Haberler Hk.

10.02.2021 tarihli bazı basın ve yayın organlarında “Lokantalara e-adisyon zorunluluğu getirildi”, “Lokanta, kafe ve pastanelere e-adisyon zorunluluğu getirildi”, “Kapalı Dükkana e-Adisyon Yükü”, “e-İrsaliye Kalktı” başlıkları ile yer verilen haberlerde elektronik belgeler ve kullanımına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı genel tebliğ düzenlemesi ile ilgili olarak gerçeği yansıtmayan yanıltıcı bilgiler yer almaktadır.

Vergi kanunlarımız gereğince mükelleflerin düzenlemek zorunda olduğu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, saklanması, iletilmesi şeklinde özetleyebileceğimiz e-belge uygulamaları gelişen teknolojiden azami seviyede yararlanarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan uygulamalardır.

e-Adisyon Uygulaması da mevcut kağıt ortamındaki adisyon belgesini elektronik ortamda düzenlemek isteyen mükelleflerimize imkan sağlamak amacıyla geliştirilmiş ve herhangi bir zorunluluk getirilmeden kullanıma açılmıştır.

İdarenin geliştirdiği bir hizmetin salgın koşullarıyla ilişkisini kurarak zorunlu bir uygulama gibi yansıtılması mükellef uyumunu bozmaya yöneliktir.

e-İrsaliye uygulamasında ise demir ve çelik sektöründe yer alan mükelleflerin zorunluluk kapsamından çıkarıldığına ilişkin asılsız haber yapılmıştır.

e-İrsaliye uygulamasında hangi mükellef veya sektör gruplarının zorunlu olarak uygulamaya dahil olacağına ilişkin düzenlemeler 19/10/2019 tarihli 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı IV.3.5 bölümünde açıklanmıştır.

Söz konusu düzenlemede   “e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler”in e-İrsaliye uygulaması kapsamına alındığı açık olarak yer almaktadır.

Son yayınlanan 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de bu bölümde herhangi bir değişiklik yapılmamış ve yeni bir hüküm getirilmemiştir.

Yapılan düzenleme sadece e irsaliye kullanma zorunluluğu olan mükelleflerin ciro şartını ne zaman sağladıkları husususun netleştirilmesinden ibarettir.

Bu nedenle haber yanlış yönlendirici nitelikte olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna önemli duyurulur.