E İrsaliyede 1 Temmuz 2022’den İtibaren Kimler Dahil Olacak?

E İrsaliyede 1 Temmuz 2022’den İtibaren Kimler Dahil Olacak?

E Fatura Uygulamasına Kayıt Olanlar

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2021 yılı brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

Müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren geçiş yapmaları gerekmektedir.

ÖTV 1 Sayılı Listedeki Mallar

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (örneğin; benzin, motorin ve jet yakıtı), imal, ithal, teslimi vb. faaliyetler nedeniyle EPDK’dan Mart 2022 ayı içinde lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.

Lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren geçiş yapmaları gerekmektedir.

ÖTV 3 Sayılı Listedeki Mallar

ÖTV 3 sayılı listedeki malları (örneğin; puro, sigara ve nargile tütünü) Mart 2022 ayı içinde imal ve/veya ithal edenler. Lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren geçiş yapmaları gerekmektedir.

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre komisyoncu olanlar

5957 sayılı Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya Tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükelleflerden Mart 2022 ayı içinde işe başlayanlar.

Söz konusu şartların sağlandığı (Hal kayıt sistemi kapsamındaki sebzelerin ve meyvelerin toptan ticaretinin yapılmaya başlanıldığı) ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren geçiş yapmaları gerekmektedir.

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında faaliyet gösterenler

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerden Mart 2022 ayı içinde, işletme ruhsatı/sertifikası alanlar ile sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetine başlayanlar.

Maden ruhsat veya sertifikası alındığı (yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetine başlanıldığı) ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren geçiş yapmaları gerekmektedir.

4634 sayılı Şeker Kanununa göre

Mart 2022 ayı içerisinde; 4634 sayılı Şeker Kanununun 2’nci maddesinin (c) bendinde tanımına (Şeker Kurumu) yer verilen şekerin imalini gerçekleştirmeye başlayan mükellefler.

Söz konusu şartların sağlandığı (şeker imalinin gerçekleştirilmeye başlandığı) ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren geçiş yapmaları gerekmektedir.

GTİP 72 ve GTİP 73

Mart 2022 ayı içerisinde; demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetine başlayan mükellefler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç),

Söz konusu şartların sağlandığı (demir, çelik ile demir veya çelikten eşyaların imal, ithal veya ihracının gerçekleştirilmeye başlandığı) ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren.

Gübre Takip Sistemine kayıt olanlar

Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne Mart 2022 ayı içerisinde kaydolanlar.

Söz konusu şartların sağlandığı (Gübre Takip Sistemine kayıt olunduğu) ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren.

GİB tarafından yapılan çalışmalar

GİB tarafından yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellef, mükellef grupları, faaliyet ve sektör alanlarından kendilerine yazılım bildirimle (en az 3 ay süre verilmek suretiyle) 01.07.2022 tarihinden itibaren e-İrsaliye Uygulamasına geçiş zorunluluğu olduğu bildirilenler.

Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına dahil olması gerekmektedir.

Kaynak:

  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 509 sıra no.lu Genel Tebliği

29.06.2022