2005 YILI YEMEK BEDELLERİ


2005 YILINDA UYGULANACAK VERGİDEN MÜSTESNA

YEMEK ÜCRETİNE İLİŞKİN YENİ HAD

( 2004/8295 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı )

GVK’nun mükerrer 123 üncü maddesine göre, bu Kanunun 23/8 nci maddesinde yer alan maktu had, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu şekilde, hesaplanan maktu haddin % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen haddi yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

Bakanlar Kurulu bu yetkisine dayanarak, 2004/8295 sayılı Kararname (R.G. 29.12.2004-25685) ile GVK’nın 23/8’inci maddesinde yer alan, personele işyeri dışında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarını, 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7,50 YTL. olarak yeniden belirlemiştir.

Buna göre işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda hizmet erbabına dışarıda yemek verme hizmeti sağlayan mükelleflere yapılan ve 2004 yılında KDV hariç 7.000.000 (KDV dahil 8.260.000) lira olarak uygulanan gelir vergisinden müstesna yemek bedeli tutarı, 2005 yılında her çalışılan gün için KDV hariç  7,50 YTL. olarak uygulanacaktır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile, hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan tüm menfaatlar ücret olarak vergilendirilecektir. (GVK.23/8)

Söz konusu 7,50 YTL lik had yemeğin KDV hariç tutarıdır. Bu nedenledir ki söz konusu had 1.1.2005’den itibaren KDV dahil (7,50  x 1,18=) 8,85 YTL (8.850.000 TL) olarak uygulanacaktır.