2006 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR

                    2006 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR (HARÇLAR KANUNU GENL TEBLİĞİ 49)

492 (1) sayılı Harçlar Kanununun 5281(2) sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,
    "…..
    
          Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

    Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

    Bakanlığımızca 2005 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilmiş ve (353) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

    Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 46 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

    Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.
    
  (1) SAYILI TARİFE
                  Yargı harçları:
                  A) Mahkeme harçları:
                  Hukuk ve ticaret davalarıyla,
         idari davalarda ihtilafsız yargı konu-
         larında ve icra tetkik mercilerinde
                  I- Başvurma harcı:
                  Dilekçe veya tutanakla dava aç-
         ma veya davaya müdahale veya tevdi mahal-
         linin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati
         haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,
                  1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik
         mercilerinde    (5,80 YTL)
                  2.Asliye mahkemelerinde, idare
         mahkemelerinde    (12,20 YTL)
                  3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü
         maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)
         Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay
         ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde      (18,60 YTL)
                  (Mahkemenin yetkisizlik veya
         görevsizlik kararı vermesi sebebiyle
         yetkili veya görevli mahkemeye yeniden
         başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
                  II- Celse Harcı:
                  (Taraflar veya vekilleri tara-
         fından ertelenmelerine sebebiyet verilen
         celselerden.)
                  1.Sulh mahkemeleri:
                  a)Konusu belli bir değerle ilgili
         davalarda dava konusu miktardan
         (7,10 YTL’den aşağı olmamak üzere)    (Binde 1,8)
                  b)Belli bir değer bulunmayan
         davalarda                                                                               (7,10 YTL)
                  2.Asliye mahkemelerinde, idari
         yargı mercilerinde (12,20 YTL’den
         az olmamak üzere)               (Binde 1,8)
 
                  III- Karar ve ilam harcı:
                  1.Nispi harç:
                  a)Konusu belli bir değerle il-
         gili bulunan davalarda esas hakkında ka-
         rar verilmesi halinde hüküm altına alınan
         anlaşmazlık konusu değer üzerinden    (Binde 54)
                  Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri
         itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak
         üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a
         kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispe-
         te kadar çıkarmaya yetkilidir.
                  b) Bir gayrimenkulün hissedarlar
         arasında satış suretiyle şuyuun izalesine
         dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış
         bedeli üzerinden)     (Binde 9)
                  c) Gayrimenkulün hissedarlar
         arasında taksimine dair olan hükümler
         (Taksim edilen gayrimenkul değeri üze-
         rinden)       (Binde 3,6)
                  d) Nafaka verilmesine dair hü-
         kümler (Bir senelik nafaka bedeli
         üzerinden)                                                 (Binde 9)
                  e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü
         maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)
         Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri,
         Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve
         Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm
         altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
                  Nispi harçlar  (12,20 YTL’den)
         aşağı olamaz.
                  2. Maktu harç:
                  a) 1’inci fıkra dışında kalan
         davalarla, taraf teşkiline imkan bulun-
         mayan davalarda verilen esas hakkındaki
         kararlarla, davanın reddi kararı ve icra
         tetkik mercilerinin 1’inci fıkra dışında
         kalan kararlarında                                                    (12,20 YTL)
                  b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü
         maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)
         (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk
         eden veya tashihi karar taleplerinin reddine
         dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare
         Mahkemesi kararlarında                                           (25,10 YTL)
                  c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü
         maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)
         İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri,
         Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare
         Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında                          (19,90 YTL)
                  d)Tespiti delail, ihtiyati haciz
         ve ihtiyati tedbir kararlarında                                    (19,90 YTL)
                  B) İcra ve iflas harçları:
                  I. İcra harçları:
                  1.İcraya başvurma harcı                                  (12,20 YTL)
                  2.Değeri belli olmayan icra
         takiplerinde, icranın yerine getiril-
         mesi harcı                                                                 (12,20 YTL)
                  3.Değeri belli olan icra takip-
         lerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
                  a)Ödeme veya icra emrinin tebliği
         üzerine hacizden evvel ödenen paralardan                 (Yüzde 3,6)
                  
      b)Hacizden sonra ve satıştan önce
         ödenen paralardan                                                       (Yüzde 7,2)
                  c)Haczedilen veya rehinli malların
         satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil
         olunan paralardan                                                        (Yüzde 9)
                  d)Resmi ve özel müesseseler memur
         ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik
         ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle
         tahsil olunan paralardan                                             (Yüzde 3,6)
     e)Takip talebi bulunmayan alacak-
         lılara İcra ve İflas Kanununun 125’inci
         maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen
         paralardan                                                                   (Yüzde 1,8)
      f)Gayrimenkullerin ve gemilerin
         tahliye ve tesliminde:
                  aa)İcra emrinin tebliği üzerine
         tahliye olunduğu takdirde                                 (Yüzde 1,8)
                  bb)Tahliye ve teslim icra marife-
         tiyle olduğu takdirde                                             (Yüzde 3,6)
                  g)Menkul tesliminde;
                  aa)İcra emrinin tebliği üzerine
         teslim halinde                                                         (Yüzde 1,8)
                  bb)İcra marifetiyle teslim halinde                         (Yüzde 3,6)
               
   4.İdare harçları:                                                     (8,60 YTL)
                  (Haczedilen gayrimenkullerin
         idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi
         ve hesap tutulması için)
                  II. İflas harçları:
                  1.Maktu harç:
                  İflasın açılması veya konkordato
         isteği ve masaya katılma harcı                                      (19,90 YTL)
                  2.Konunun değeri üzerinden harç:
                  a)İflasta paylaşılan para üzerinden                (Yüzde 3,6)
                  b)Konkordatoda alacaklılara veril-
         mesi kararlaştırılan para üzerinden                              (Binde 9)
                  C) Ticaret sicili harçları:
                  I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari
         işletme rehni dahil)
                  1.Ticari işletmenin ve ünvanının
         tescil ve ilanında:
                  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde             (88,90 YTL)
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                       (254,80 YTL)                                   
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                   (573,80 YTL)                                          
                  2.Temsile yetkili kılınan kimsele-
         rin tescil ve ilanında (Her kişi için):
                  a) Gerçek kişilere ve kooperatif-
         lere ait işletmelerde                                                     (44,20 YTL)
                  b) Şahıs şirketlerine ait işletme-
         lerde                                                                                 (63,30 YTL)
 
                  c) Sermaye şirketlerine ait işlet-
         melerde                                                                      (139,80 YTL)
                  3. Ticaret siciline tescil edilmiş
         olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
         (Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar
         dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzelt-
         melerden harç alınmaz.)
                  a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere
         ait işletmelerde                                                                 (44,20 YTL)
                  b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                            (63,30 YTL)
                  c)Sermaye şirketlerine ait işletme-
         lerde                                                                            (139,80 YTL)
                  4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme
         rehni kaydının silinmesi dahil)
                  a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait
         işletmelerde                                                                         (17,40 YTL)
                  b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                            (25,10 YTL)
                  c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                  (44,20 YTL)
                  Şubelerin herbiri (Yabancı müesse-
         selerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca
         aynı harca tabidir.
  II. Kayıt ve belge suretleri ve tas-
      dikname harçları:
                  1.Bir ticari işletmeye ait sicil
         esas defterindeki kayıtların tamamının
         veya bir kısmının veya memurlukta saklanan
         bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından
         (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)                            (4,60 YTL)
                  2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili
         Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)                                       (14,90 YTL)
                  D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
                  I. Suret harçları:
                  a)İlamın her sayfasının suretinden
         (Tasdikli fotokopiler dahil)                                                       (1,00 YTL)
                  b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri
         ve diğer evrakın beher sayfasının suretle-
         rinden (Tasdikli fotokopiler dahil)                                           (1,00 YTL)
                  c)Avukatların tasdik ettiği veka-
         letname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler
         dahil)                                                                            (2,10 YTL)
                  d)Sulh hakimi tarafından tasdik
         edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli
         fotokopiler dahil)                                                         (2,10 YTL)
                  Re’sen verilmesi icap eden suret-
         ler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden
         alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
                 
       II. Muhafaza harçları:
                  Adliye veznelerine tevdi olunan
         kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için,
         muhafaza olunan değer üzerinden:
                  a)Bir yıla kadar                                                               (Binde 9)
                  b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler
         için                                                                               (Binde 4,5)
                  III. Defter tutma harçları:
                  a)Alelumum, defter tutma ve tahrir
         işlerinde (7,10 YTL’den) az
         olmamak üzere deftere kaydolunan değer
         üzerinden                                                                    (Binde 3,6)
                
         b)Miras işlerinde defter tutulma-
         sında:
                  aa)Mevcut ve alacak bakiyesi ha-
         sıl olmuş ise bu bakiye üzerinden                                (Binde 3,6)
                  bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş ve-
         ya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiye-
         si eşit ise                                                                                  (18,60 YTL)
                  c)İflas dairesi tarafından tutu-
         lacak defterlerden                                                      (18,60 YTL)
                  IV. Miras işlerine ait harçlar:
                  Terekenin tahrir ve tespiti, mi-
         rasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde,
         bunların konusunu teşkil eden değerler
         üzerinden                                                                     (Binde 3,6)
                  (Miras idaresinde her sene ve ke-
         sirler için harç alınır.)
                  V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
                  Medeni Kanunun 479’uncu maddesine
         göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen
         resmi vasiyet senetleri:
                  a)Belli bir meblağı ihtiva edenler                         (Binde 0,90)
                  b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler                                 (25,10 YTL)
 
                  (2) SAYILI TARİFE
                  Noter Harçları
                  I. Değer veya ağırlık üzerinden
         alınan nispi harçlar:
                  1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden
         her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan
         beher imza için                                                            (Binde 0,90)
                  Bütün imzalar için bu suretle alına-
         cak harcın toplam miktarı (25,10 YTL’den)
         az, (12.759,90 YTL’den )
         çok olamaz.
                  2. Emanet harçları:
 
                  Saklanmak üzere noterlere tevdi
         edilen değeri belli emanetlerden                                  (Binde 1,8)
                         Harç miktarı (2,10 YTL’den)
         az olamaz, harç yıllık olarak hesap-
         lanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için
         ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri
         tam itibar olunur.
                   3. Gayrimenkul ve menkullerin
         idaresi harcı:                                                                (Binde 3,6)
                  Harç yıllık olarak hesaplanır,
         bir yıldan fazla olan her yıl için ilave
         olarak yarı harç alınır.
                  Yıl kesirleri tam itibar olunur.
         Gayrimenkullerin değerleri belli değilse
         değerler takdir yolu ile tespit edilir.
                 

                   4. Konşimento yazılması harcı:
                  Konşimento yazılmasında eşyanın her
         gayrisafi tonundan                                                 (0,22 YTL)
                  5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu
         maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
                  II. Maktu harçlar:
                  1.Belli meblağı ihtiva etmeyen
         ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife-
         de ayrıca gösterilmemiş olan senet, muka-
         vele ve kağıtlardaki imzaların beherinden                      (4,00 YTL)
                  2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı
         Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce
         muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar,
         ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ
         edilecek beher nüsha için                                              (7,10 YTL)
                  3.Vekaletnameler:
                  a)Özel vekaletnamelerde beher
         imza için                                                                           (3,50 YTL)
                  b)Genel vekaletnamelerde beher
         imza için                                                             (5,20 YTL)
                  4.Defter tasdiki:
                  a)Açılış, ara ve kapanış tasdik
         ve şerhleri (Beher defter için):
                  aa)İşletme defteri ve diğer her
         türlü defterler                                                                   (9,80 YTL)
                  bb)Serbest meslek kazanç defteri                       (12,20 YTL)
                  cc)Bilanço esasına göre tutulan
         defterler                                                            (12,20 YTL)
                  b)Açılış tasdiklerinde sayfaların
         mühürlenmesi:
                  100 sayfaya kadar (100 dahil)                          (3,40 YTL)
                  100 sayfadan yukarı beher 50 say-
         fa ve fazlası için                                                           (3,40 YTL)
                  (5035 sayılı Kanunun 35 inci mad-
         desi ile eklenen bent.Yürürlük:1.1.2004)
         Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak
         defter tasdiki işlemlerinden yukarıda be-
         lirtilen harçlar aynen alınır.
                  5.Suretler ve tercümeler:
                  a)İlgililere veya ibraz edenlere
          verilecek her türlü mukavele, senet, ya-
         zılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve foto-
         kopilerinin beher sayfasından                      (1,00 YTL)
                  b)Tercüme suretleri ve yabancı dil-
         le yazılmış kağıtların suretleri ve tercüme-
         leri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)                       (2,10 YTL)
                  6.Saklanmak üzere noterlere tevdi
         olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle
         vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri
         tam sayılır)                                                                      (7,10 YTL)
                  7.Tespit ve tutanak harçları:
                  Mukavelename, senet veya yazılı
         kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin
         hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet
         ve ifadelerinin tespiti                                                     (7,10 YTL)
                  8.Piyango, seçim ve toplantılar-
         da hazır bulunmaktan alınacak harçlar:
                  Davet üzerine piyango ve hususi
         müesseselerin kur’a, seçim ve toplantıla-
         rında hazır bulunarak düzenlenecek tutanak-
         larda                                                                     (127,20 YTL)
                  9.Düzeltme harcı:
                  Evvelki işin mahiyet ve değeri
         değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere
         ait beyannamelerden beher imza için                         (1,60 YTL)
                  10.Mukavele feshi harcı:
                  Değeri belli bir borç veya bir
         taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen muka-
         velelerin feshinde beher imza için                                    (1,60 YTL)
                  11.Belli bir meblağı ihtiva etme-
         yen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname,
         ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri,
         ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile
         vakıfları, evlat edinme, karı-koca hakla-
         rının idaresi, babalığı tanıma senetleri,
         miras taksim mukaveleleri, ifraz mukave-
         leleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi
         ve bunların teferruatına dair senet, mukave-
         le ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter
         tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan         (25,10 YTL)
                                   
                    (3) SAYILI TARİFE
                  Vergi yargısı harçları:
                  Vergi, resim, harç ve benzeri ma-
         li yükümler ile bunlara bağlı zam ve ceza-
         lara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi
         Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde
         ve Danıştay’da açılan davalarda.
                  I- Başvurma harcı:
                  a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İda-
         re Mahkemelerine başvurma                         (12,20 YTL)
                  b)Danıştaya başvurma                                          (25,10 YTL)
                  II- Nispi harçlar:
                  a)Vergi mahkemesi ile bölge ida-
         re mahkemesi kararlarında:
                  Tarhiyata ve ceza kesme işlemle-
         rine karşı mükellefin dava açması üzerine
         vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge
         idare mahkemesinin kararlarında, karar altı-
         na alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim,
         harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara
         bağlı zam ve cezaların toplam değer üze-
         rinden (12,20 YTL’den) az
         olmamak üzere                                                            (Binde 3,6)
                  b)Danıştay kararlarında:
                  Karar altına alınan uyuşmazlık
         konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali
         yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezala-
         rın toplam değeri üzerinden (25,10 YTL’den)
         az olmamak üzere                                                                 (Binde 7,2)
                  (Bu miktardan evvelce ödenen nis-
         pi harç mahsup edilir)
                  III- Maktu harç:
                  Yukarıdaki pozisyonlarda gösteri-
         len ve nispi harca tabi tutulmamış olan
         tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemler-
         le ilgili:
                  a)Vergi mahkemesi ve bölge idare
         mahkemesi kararlarında                                         (12,20 YTL)
                  b)Danıştay kararlarında                                  (25,10 YTL)
                  c)Bölge idare mahkemesi ve Danış-
         tayın yürütmenin durdurulması kararlarında            (25,10 YTL)
                  IV- Suret harçları:
                  Tarafların isteği üzerine verile-
         cek karar suretleri için karar suretinin
         her sayfasından (Fotokopiler dahil)                                            (0,70 YTL)
 
                         (4) SAYILI TARİFE
                  Tapu ve Kadastro işlemlerinden
         alınacak harçlar:
                  I- Tapu işlemleri:
                  1.Kayıt harici kalmış olan gayri-
         menkullerin tescilinden takdir olunan
         değer üzerinden                                                              (Binde 9)
                  2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında
         izinli ve izinsiz doldurma suretiyle ikti-
         sabedilen yerlerin tescilinden takdir edi-
         lecek değer üzerinden                                          (Binde 1260)
                  3.Gayrimenkullerin ve mülkiyet-
         ten gayri ayni hakların, kanuni ve mansup
         mirasçılara intikalinde, bağışlamadan rü-
         cularda ve vasiyetlerin infazında veya
         piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında
         kayıtlı değer üzerinden                                                  (Binde 9)
                  4.Gayrimenkullerin ve mülkiyet-
         ten gayri ayni hakların bağışlanmasında,
         kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından
         kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat
         edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre
         dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıt-
         lı değer üzerinden                                                          (Binde 54)
                  5.Dalyan ve voli mahallerinin tes-
         cil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair
         tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıy-
         met veya bildirilen bedelden yüksek olanı
         üzerinden                                                                            (Binde 54)
                  6.a)İfraz veya taksim veya birleş-
         tirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden                               (Binde 9)
                    b)Terekeye dahil gayrimenkul-
         lerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında
         aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile
         imar parselasyon planları uygulama sonucu
         şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında
         rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer
         üzerinden                                                                               (Binde 9)
                    c)Yukarıdaki fıkralar dışında
         kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların
         rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında
         aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer
         üzerinden               (Binde 3,6)
 7.İpotek tesisinde:
a)        İpotekte sağlanan borç miktarı
        üzerinden                                                    (Binde 3,6)
                  b)İpoteğe dahil gayrimenkuller-
         den birisinin çıkarılarak başkasının itha-
         linde veya teminat ilavesinde borç miktarı
         üzerinden                                                                                      (Binde 3,6)
                  c)Mevcut ipotek derecelerinin son-
         radan istenilen değişikliklerinde borç miktarı
         üzerinden                                                                          (Binde 1,8)
                  8.Muvakkat tesciller:
                  Medeni Kanunun 921’inci maddesi
         (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni
         Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapı-
         lacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden                                    (Binde 1,8)
                  9.Mal birliği ve mal ortaklığının,
         mukaveleden mütevellit şüf’a, iştira ve vefa
         haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil
         ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden
         veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden                       (Binde 5,4)
                  10.Adi veya hasılat kira mukavelele-
         rinin tapu siciline şerhinde mukavele müdde-
         tine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele
         mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtil-
         memişse bir yıllık kira bedeli üzerinden                            (Binde 5,4)
                  11.Teferruatın tapu siciline kaydında
         beyan olunan değeri üzerinden                                         (Binde 3,6)
                  12.Satış vaadi sözleşmeleriyle,
         irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin
         tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı
         bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından,
         bedelsiz olanlarından kayıtlı değerden                          (Binde 5,4)
                  13.a) (4369 sayılı Kanunun 78’inci
         maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29.7.1998)
         Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak
         bina vesair tesislerin tescilinde Emlak
         (Bina) Vergisi değeri üzerinden                                       (Binde 15)
                  Bayındırlık ve İskan Bakanlığının
         görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit
         ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi
         evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki
         meskenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri
         üzerinden                                                                         (Binde 7,5)
                  Yukarıdaki iki fıkra gereğince
         hesaplanacak harç, (4751 sayılı Kanunun
         6/C maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:9.4.2002)
         Emlak Vergisi Bildiriminin verilmesi gere-
         ken süre içinde, şekli ve muhtevası Maliye
         Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname
         ile beyan edilir ve beyanname verme süresi
         içinde ödenir.
                  Tapu siciline tescil yapılmaması
         halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar
         dahilinde yürütülür.
                  b)Meşfu payın şüf’a hakkı sahibi
         tarafından ilama müsteniden iktisabında,
         kayıtlı değer üzerinden                                           (Binde 18)
                  c)(4684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi
         ile değişen fıkra. Yürürlük:3.7.2001)(a) fıkrası
         dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde
         emlak vergisi değeri üzerinden                                      (Onbinde 5)
       14.Tapu harcı mevzuuna giren işlem-
         lerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden                    (8,60 YTL)
                  15.Yapı kooperatiflerinin ortak-
         larına dağıtacağı gayrimenkullerin ortak-
         lar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden                     (Binde 1,8)
                  16.Gayrimenkullere ait haritala-
         rın kopyalarının verilmesinde her parsele
         ait kopya için                                                                       (17,40 YTL)
                  17.İlgililerin isteği üzerine gay-
         rimenkullere ait verilecek kayıt örnekleri-
         nin her birisiyle çıkarılacak belge örnek-
         lerinin beher sayfasından (Fotokopiler
         dahil)                                                                                   (3,40 YTL)
                  18.Taksim hakkının bertaraf edil-
         mesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesin-
         de gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden                                (Binde 9)
                  19.Muvazaa tarikiyle vaki tescil-
         lerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer
         üzerinden                                                                (Binde 108)
                  20.a) Gayrimenkullerin ivaz karşı-
         lığında veya ölünceye kadar bakma akdine
         dayanarak yahut trampa hükümlerine göre de-
         vir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C
         maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:9.4.2002)
         gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap
         bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi
         değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun iza-
         lesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde
         takdir edilen bedel üzerinden) devir eden
         ve devir alan için ayrı ayrı                                                   (Binde 15)
                  Tapuda kaydı bulunmayan gayrimen-
         kullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile
         devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.
         Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleş-
         meleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası
         Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir be-
         yanname ile bildirilir ve beyanname verme
         süresi içinde ödenir.
                  b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı mad-
         desiyle değişen ibare.Yürürlük:24.04.2003)
         Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gay-
         rimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketleri-
         ne sermaye olarak konulmasında ticaret mahke-
         mesince tayin olunan değer üzerinden devir
         alan için ve gayrimenkul devir hallerinde
         devir eden için                                                                           (Binde 15)
                  c)(4369 sayılı Kanunun 78’inci mad-
         desi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998)
         Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir
         yoluyla iktisabında tesis ve devir için
         ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen
         zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten
         ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli
         beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin
         20 misline eşit sayılır) devir alan için                                (Binde 15)
                  d)(4369 sayılı Kanunun 78’inci mad-
         desi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998)
         Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hak-
         ların tesis ve devri için ödenen bedel üze-
         rinden (Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı de-
         ğerleri mevcut ise bu değerden, mevcut değil-
         se üzerlerinde bu hakların tesis edildiği
         gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin
         yarısından aşağı olamaz) devir alan için                            (Binde 15)
                  e)(4369 sayılı Kanunun 78’inci mad-
         desi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998)
         Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve
         devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa
         göre yapılan kat irtifakları hariç olmak
         üzere) tesis ve devir için ödenen bedel
         üzerinden devir alan için                                                            (Binde 15)
                  f)(4369 sayılı Kanunun 78’inci mad-
         desi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998)
         İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında
         devir bedeli üzerinden devir eden ve devir
         alan için ayrı ayrı                                                                (Binde 15)
                  Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan
         intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan
         kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64’üncü
         maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan
         miktarlardan düşük olamaz.
                  II- Kadastro ve tapulama işlemleri :
                  Kadastro ve tapulama işlemleri sonu-
         cunda tapu siciline tescil edilen bazı gayri-
         menkullerde  kayıtlı değer üzerinden:
                  a)Tapuda murisi veya kendisi adına
         kayıtlı olup da kadastroda beyanname veren-
         lere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara
         ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya
         tapulanmasında,                                                             (Binde 5,4)
                  b)Tapuda murisi veya kendisi adına
         kayıtlı olup da kadastroda beyanname verme-
         yenlere, tapulamada tespitte hazır bulunma-
         yanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması
         veya tapulanmasında,                                                          (Binde 9)
                  c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin
         zilyedi adına kadastrolanması veya tapulan-
         masında, beyanname verenler ile tespitte
         hazır bulunanlardan,                                                        (Binde 7,2)
                  d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin
         zilyedi adına kadastrolanması veya tapulan-
         masında, beyanname vermeyenler ile tespitte
         hazır bulunmayanlardan,                                               (Binde 10,8)
                  (Yukarıdaki fıkralar gereğince
         ödenecek harç miktarı her parsel için
         7,10 YTL’den aşağı olamaz.)
                  Tapu ve kadastro işlemlerinde de
         nispi harçların en az miktarı
         (7,10 YTL) ‘dir.
                  (5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi
         ile eklenen bent.Yürürlük:1.1.2004) Kadastro
         işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.
                  Bu tarifenin 13 numaralı bendinin
         (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemler-
         den (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesi ile de-
         ğişen ibare.Yürürlük:9.4.2002) emlak vergisi
         bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sa-
         yılı Emlak Vergisi Kanununda yazılı bildirim
         verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi
         halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.
 
                   (5) SAYILI TARİFE
                  Konsolosluk harçları :
                  I- Değer üzerinden alınacak harçlar :
                  1. Tereke işlerinde:
                  a) Terekenin tahrir, tesbit, idare
         ve tasfiyesinden                                        (Binde 18)
                  b) Tereke, mahallin memurları
         tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye
         olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan
         murakabeden                                                                     (Binde 9)
                  2. Sulhnameler:
                  (Kararda yazılı değer üzerinden):
                  a)0,05 YTL’ye kadar
         olan kısmından  (0,05 YTL dahil               (Binde 36)
                  b)0,05 YTL’den sonra gelen
         kısmından ilaveten                                                               (Binde 9)
                  3. Kıymetli eşyanın tesliminde:
                  Yurt dışında konsolosluklara ve
         büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli
         eşyanın ilgililere tesliminde                                               (Binde 5,4)
                  4. Türkiye’ye ihraç edilecek mal-
         lardan listeleri konsolosluklarca tasdiki
         gerekenlerden                                                                  (Binde 1,8)
                  II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden
         alınacak harçlar:
                  1.Gemilere konsolosluklarca verilecek
         bayrak şahadetnameleri :
                  Beher rüsum tonilatosundan                                                (0,45 YTL)
                  2.Ticaret eşyası manifestolarının
         tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan                             (0,22 YTL)
                  3.Sıhhiye patentası verilmesi veya
         vizesi, beher rüsum tonilatosundan                                               (0,22 YTL)
                  III. Maktu harçlar:
                  1.Gemi jurnalinin tasdiki:
                  a)Jurnalin tasdiki                                                (37,80 YTL)
                  b)Jurnala sayfa ilavesi                                                 (14,90 YTL)
                  2.Vizeye tabi olan yabancı hava
         ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri                           (152,70 YTL)
                  3.İmza ve mühür tasdiki:
                  a)Bulunulan yabancı memleketteki
         yerli makamlarla o memleketteki yabancı ma-
         kamlar tarafından verilip Türk makamlarına
         veya Türk makamları tarafından verilip bulu-
         nulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı
         makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt
         ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tas-
         dike müteallik imza ve mühürlerin metne
         şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)            (14,90 YTL)
                  b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak
         üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)                                    (30,00 YTL)
                  4. Yabancı memlekette usulüne uygun
         olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olu-
         nan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette
         yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun
         tasdiki (Fotokopiler dahil)                                                      (14,90 YTL)
                  5.İdari hususlara ait beyanname,
         ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:
                  a)Birinci sayfa için                                                          (14,90 YTL)
                  b)Birinci sayfadan sonraki her
         sayfa için                                                                          (7,10 YTL)
                  6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği
         üzerine:
                  a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç
         maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa
         için)                                                                                                     (25,10 YTL)
                  b)Bunların tercümesinin tasdiki
                    (Beher sayfa için)                              (50,70 YTL)
                  7. Terekenin mühürlenmesi                (37,80 YTL)
                  8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi
         raporlarının tasdiki                                                                              (22,50 YTL)
                  9. Bu tarife ile noter harçlarına
         ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk
         işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar                                          (14,90 YTL)
                  10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt
         ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlen-
         mesi ve icrasından asıl harca ilave olarak                                          (37,80 YTL)
 
 
 
                             (6) SAYILI TARİFE
                  Pasaport, vize, ikamet tezkeresi,
         Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları ve yaban-
         cılara verilecek çalışma izin belgesi harçları:
         (4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)
                  I- Pasaport Harçları:
                  1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
                  (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
                   6 aya kadar olanlar                                                 (88,70 YTL)
                   1 yıl için olanlar                                                   (126,70 YTL)
                   2 yıl için olanlar                                                  (213,70 YTL)
                   3 yıl için olanlar                                                  (305,50 YTL)
                   3 yıldan fazla süreli olanlar                                 (433,00 YTL)
                  Umuma mahsus münferit ve müşterek
         pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi
         için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı
         7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz.
                  Süre uzatımları da aynı miktarda
         harca tabidir.
                  2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun
         18 inci maddesinde yer alan yabancılara mah-
         sus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fık-
         radaki esaslara göre, umuma mahsus münferit
         ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar
         aynen alınır.
                  3. Muteberlik müddeti sona eren
         pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı,
         bu pasaportların sürelerinin bitimi tari-
         hinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
                  II- Vize müracaat ve vize harçları:
         (5035 sayılı Kanunun37 nci maddesi ile değişen şekli)
                  1. Giriş vizeleri:
                  a) Tek giriş                                                  (152,40 YTL)
                  b) Müteaddit giriş                                                             (509,90 YTL)
                  2. Transit vizeleri
                  a) Tek transit                                                (152,40 YTL)
                  b) Çift transit                                                   (305,50 YTL)
                  (Müşterek pasaportlarda her şahıs için
         1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
                  (5035 sayılı Kanunun 37 nci mad-
         desi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004)
         Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat
         harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı
         alınması gerektiği ile harç tutarlarının
         tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutu-
         larak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
                  3. Yabancıların Türkiye’den çıkış-
         larında istekleri üzerine verilecek münferit
         pasaportlara ait dönüş vizeleri                                      (254,60 YTL)
 
                
  III- Yabancılara verilecek ikamet
         tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:
                  1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanu-
         nun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1.1.2004)
                   1 aya kadar her gün için                                    (6,00 YTL)
                  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına
         10.90 YTL’ dan az, 54,90YTL ‘den çok olamaz.)
                   1 aydan sonraki her ay için                                      (36,50 YTL)
                   İlk aydan sonraki aylara ait harcın
         hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
                (4731 sayılı Kanunun 6’ncı mad-
         desiyle eklenen cümleler.Yürürlük:30.12.2001)
         (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin
         uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife
         itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini
         engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve
         gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası
         ile tahsil edilir.)
                (4761 sayılı Kanunun 7’nci mad-
         desiyle eklenen cümle.Yürürlük:22.6.2002)
         İkamet tezkeresi harçlarının tespitine,
         mütekabiliyet esası göz önünde tutularak,
         Maliye Bakanlığı yetkilidir.
                  2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları                 (88,70 YTL)
                IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzin
         Belgeleri:(4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi
         ile eklenen bölüm.Yürürlük:6.9.2003)
                1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:
                a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)                    (78,20 YTL)
                b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)                                       (235,10 YTL)
                Süre uzatımları da aynı miktarda
         harca tabidir.
                2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi                             (392,00 YTL)
                3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi                           (784,40 YTL)
                Çalışma izin belgesi harçlarının
         tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz
         önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
 
 
                                          (7) SAYILI TARİFE
                                       Gemi ve Liman Harçları
                  I- Gemi sicil işlemleri:
                  1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum                  (0,09 YTL)
                  (76,00 YTL ‘den az  5.103,80 YTL ‘den
         çok olamaz.)
                

          2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin
         ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa
         yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde
         satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel
         üzerinden                                                                                     (Binde 18)
                  (Belge mevcut olmaması veya belgede
         bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden
         küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden
         harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi
         zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
                  3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye
         kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli
         üzerinden                                                                                     (Binde 4,5)
                  4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üze-
         rine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı
         tesisinde, bedeli üzerinden                                                (Binde 4,5)
                  5. Gemi siciline kayıtlı gemiler
         üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağla-
         nan borç miktarı üzerinden                                    (Onbinde 9)
                  6. Kira mukavelelerinin gemi sicili-
         ne şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli
         toplamı üzerinden                                                                (Onbinde 9)
                  7.  Harç mevzuuna giren işlemlerin
         terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını
         aşamaz)                                                                                      (7,10 YTL)
                  8. Gemi sicilinde yapılan kayıt dü-
         zeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan
         (7,10 YTL ‘den az 127,20 YTL’den
         çok olamaz.)                                                  (0,09 YTL)
                  9. İstek üzerine verilen ve gemi
         siciline atıf yapılmış olan belge suretleri
         ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler
         dahil)                                                                                    (3,40 YTL)
                  II. Liman işlemleri:
                  1. Denize elverişlilik belgesi:
                  En az (25,10 YTL)
         maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye
         göre harç alınır:
                  İlk 150 tonilato için beher rüsum
         tonilatosundan                                                                          (0,29 YTL)
                  Sonra gelen 350 tonilato için beher
         rüsum tonilatosundan                                                               (0,16 YTL)
                  500 tonilatodan yukarı beher rüsum
         tonilatosundan (Harç tutarı  765,30 YTL’den
         çok olamaz.)                                                    (0,07 YTL)
                  2. Ölçme Belgesi:
                  En az  (50,70 YTL)
         maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye
         göre harç alınır:
                  İlk 150 tonilato için beher rüsum
         tonilatosundan                                                                          (0,38 YTL)
                  Sonra gelen 350 tonilato için beher
         rüsum tonilatosundan                                                              (0,38 YTL)
                  Sonra gelen 2.500 tonilato için
         beher rüsum tonilatosundan                                                     (0,29 YTL)
                  3.000 tonilatosundan yukarısı için
         beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı
         2.041,20 YTL ‘den çok olamaz)                                         (0,16 YTL)
                  3. Yola elverişlilik belgesi:
                  Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
                  11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden                      (14,90 YTL)
                  151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                    (25,10 YTL)
                  501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                 (50,70 YTL)
                  3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden            (63,30 YTL)
                  10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
                  4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak
         şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan                                      (0,29 YTL)
                  (37,80 YTL’den az
         1.275,70 YTL’den çok olamaz)
                  5. Gemi jurnallarının liman idare-
         lerinde tasdiki                                                                   (5,80 YTL)
                  6. Yeterlik belgesi harçları:(5035
         sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen
         fıkra.Yürürlük:1.1.2004)
                  a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/
         Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol
         İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti,
         Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz
         Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve
         Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı                                        (37,80 YTL)
                  b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz
         Kılavuz Kaptanı                                                                      (25,10 YTL)
                  c)Birinci Zabit, İkinci Makinist,
         Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,
         Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam,
         1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam
         Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı                    (14,90 YTL)
                  d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist,
         Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti,
         Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı                                  (10,90 YTL)
                  7. Türk denizci kütüğüne kayıt suret-
         lerinden (Fotokopiler dahil)(5035 sayılı Kanunun
         38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004)
         Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelen-
         dirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası
         Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları
         ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri                                       (7,10 YTL)
                  8. Gemi sörvey belgeleri:
                  a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük
         gemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, ulus-
         lararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi
         telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf
         emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı
         olmak üzere)
                  En az (12,20 YTL)
         maktu harca ilave olarak beher rüsum
         tonilatosundan                                                                 (0,03 YTL)
                 Her belgenin harç tutarı
         (127,20 YTL)’den çok olamaz.
                  b) Muafiyet belgesi                                                                (25,10 YTL)
                  (Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin
         konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de
         aynı miktarda harç alınır.)
 
 
             9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile
eklenen fıkra Yürürlük:1.1.2005)
 
    En az (25,10 Yeni Türk Lirası )maktu harca ilave olunarak
aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
    
    İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                           (0,29 YTL.)
    Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan           (0,16 YTL.)
    500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan                       
(Harç tutarı 765,30 Yeni Türk lirasından çok olamaz.)                            (0,07 YTL.)”
 
10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile
eklenen fıkra Yürürlük:1.1.2005)
    Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
 
    11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden                                             (5,40 YTL.)
    101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden                                         (10,90 YTL.)
    251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                                         (21,90 YTL.)
    501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                                      (43,90 YTL.)
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                                 (54,90 YTL )
    10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.”
 
                                      (8) SAYILI TARİFE
                  İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
                  I- İmalat ruhsatları:
                  1. Müstahzar ruhsatnameleri:
                  Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların
         ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca
         verilecek ruhsatnameler:
                  a)Memleket dışında imal olunup
         ithal edilenler                                                   (510,00 YTL)
                  b)Memleket içinde imal olunanlar                          (254,80 YTL)
                  c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak
         tahlillerden alınacak gider karşılığı:
                    -Hariçten ithal edilenler                                         (254,80 YTL)
                    -Memleket içinde imal olunanlardan                     (127,20 YTL)
                  2. Patent ve faydalı modeller: (5228 sayılı
                      Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.
                     Yürürlük:31.7.2004)
a)        Başvuru harcı                                               (8,80 YTL)
b)       Patent/faydalı model başvurularında rüçhan
         hakkı talepleri(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tabidir.)        (8,80 YTL)
                     c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı        (43,10 YTL)
                     d) Ek patent belgesi düzenleme harcı                     (43,10 YTL)
                     e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi
         suret harcı                                                                              (43,10 YTL)
                     f) Sınai mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra
         geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)                                     (43,10 YTL)
                    g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı
         model belgeleri üzerinden tasarruf işlemleri;
                        -Devir                                                            (43,10 YTL)
                        -Veraset                                                           (43,10 YTL)
                        -Lisans                                                       (49,30 YTL)
                        -Rehin                                                               (43,10 YTL)
                        -Mevki fiil                                                         (43,10 YTL)
                     h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı                  (49,30 YTL)
                  3. Endüstriyel tasarımlar:
                     a) Tekli tasarım başvuru harcı                          (13,60 YTL)
                     b) Çoklu tasarım (5’e kadar) başvuru harcı           (35,50 YTL)
                     c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı      (  7,60 YTL)
                     d) Tasarım tescil harcı                                         (14,30 YTL)
                     e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)                (84,50 YTL)
                     f) Süre uzatımı ile yenileme (6’şar aylık her bir
                        süre uzatımı ile yenileme)                         (127,00 YTL)
                     g) Devir şerhi tescil                                       (43,10 YTL)
                     h) Lisans işlemi kayıt harcı                           (84,50 YTL)
                     ı) Veraset ve intikal işlemi harcı                       (24,50 YTL)
                     i) Birleşme kayıt harcı                                    (63,30 YTL)
                     j) Rüçhan hakkı kayıt harcı                            (49,30 YTL)
                     k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil
                         sureti verilmesi                                                (14,30 YTL)
                     l) Menşei memleket belgelerinden                    (49,30 YTL)
                   m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı          (305,20 YTL)
 
                  4.Markalar:
                     a) Marka başvuru harcı (İlk üç sınıf için)                 (35,50 YTL)
                     b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki
                        her sınıf için ek olarak)                                     (35,50 YTL)
                      c) Marka yenileme harcı                             (92,00 YTL)
                      d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı    (122,60 YTL)
                      e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı                 (74,60 YTL)
                       f) Marka devir işlemi kayıt harcı                        (68,40 YTL)
                      g) Lisans kayıt ve yenileme harcı                    (122,60 YTL)
                      h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı          (45,10 YTL)
                      ı) Rehine işlemi kayıt harcı              (70,80 YTL)
                      i) Rüçhan hakkı kayıt harcı                      (49,30 YTL)
                      j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti
                         düzenleme harcı                                      (35,50 YTL)
                      k) Öncelikli başvuru harcı                                   (571,30 YTL)
                      l) Uluslararası başvuru harcı                            (35,50 YTL)
                   5.Coğrafi işaretler:
                      a) Başvuru harcı                                            (8,80 YTL)
                      b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı         (8,80 YTL)
                      c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi
                          ve sicil sureti düzenleme harcı                          (8,80 YTL)
                  6.Marka ve patent vekillerinden:
                      a) Sicil kayıt harcı                                     (122,60 YTL)
                      b) Sicil yenileme harcı                              (122,60 YTL)
                      c) Marka ve patent vekilliği belge harcı            (122,60 YTL)
                  
                  II- İhracatçı ruhsatnameleri ve
         İthalatla ilgili belgeler:
                  (4369 sayılı Kanunun 82’inci mad-
         desiyle kaldırılmıştır.)
                  III- Maden arama ruhsatnameleri,
         işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:
                  1. Maden arama ruhsatnamesi talep-
         lerinden                                                  (152,70 YTL)
                  2. Maden arama ruhsatnameleri
         (Her yıl için)                                                                            (382,40 YTL)
                  3. Önişletme ruhsatnameleri
         (Her yıl için)                                                            (1.339,30 YTL)
                  4. Maden işletme ruhsatnameleri
         (Her yıl için)
                  a) 10 yıla kadar olan (10 dahil)
         işletme ruhsatnameleri                                                     (2.296,50 YTL)
                  b) 15 yıla kadar olan (15 dahil)
         işletme ruhsatnameleri                                                    (2.679,10 YTL)
                  c) 40 yıla kadar olan (40 dahil)
         işletme ruhsatnameleri                                                           (3.827,70 YTL)
                  d) 60 yıla kadar olan (60 dahil)
         işletme ruhsatnameleri                                                          (5.818,50 YTL)
                  5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre
         verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları
         (Her yıl için)                                                                    (7.655,80 YTL)
                  6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince
         verilecek ruhsatnameler (Her yıl için)                                   (254,80 YTL)
                  7. Arama, önişletme ve işletme ruh-
         satnameli sahalarla işletme imtiyazlı saha-
         lara fenni nezaretçi tayini taleplerinden                                (191,00 YTL)
                  8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme,
         uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve
         taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına
         alınması taleplerinden                                                             (956,50 YTL)
                  Maden arama ruhsatnamesi, önişletme
         ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme
         ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı
         maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması
         taleplerinin devir ve intikalleri sırasında,
         bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar
         yeniden alınır.
                  IV- Petrol işlemleri:
                  1. Sicil işlemleri:
                  a)Arama ve işletme ruhsatnameleri,
         kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin
         tescilinden                                                                               (191,00 YTL)
                  b)Arama ve işletme ruhsatnameleri,
         kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden                               (229,20 YTL)
 
 
                  c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde
         ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden           (114,50 YTL)
                  d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile
         belgelerin devirlerinin veya bunların sahip-
         lerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında,
         diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı
         tanınmasının tescilinden                                           (191,00 YTL)
                  e)Diğer hususların tescilinden                                        (76,00 YTL)
                  2. Ruhsatlar:
                  a)Müsaade vesikaları                                       (510,00 YTL)
                  b)Arama ruhsatnameleri                                  (765,30 YTL)
                  c)İşletme ruhsatnameleri                                     (6.379,80 YTL)
                  d)Belgeler                                                       (765,30 YTL)
                  Arama ve işletme ruhsatnameleri ile
         belgelerin temdit veya devrinden aynı miktar-
         da harç alınır.
                  3. Tarifelerin tasdiki                                         (127,20 YTL)
                  V- Satış ruhsatnameleri:
                  1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi
         ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31.12.2003)
                  2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile
         yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31.12.2003)
                  3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine
         verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus
         sayımına göre):
                  Nüfusu 10.000’den aşağı yerlerde                              (9,80 YTL)
                  Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde                     (25,10 YTL)
                  Nüfusu 50.000’den yukarı olan yerlerde                (50,70 YTL)
                  4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri
         toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat
         harçları:
                  Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat
         işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi
         maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri
         açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsat-
         nameler (Son nüfus sayımına göre):
                  Nüfusu 30.000’e kadar olan
         mahallerde                                                                (254,80 YTL)
                  Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında
         olan mahallerde                                                       (510,00 YTL)
                  Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında
         olan mahallerde                                                       (765,30 YTL)
                  Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında
         olan mahallerde                                                 (1.275,70 YTL)
                  Nüfusu 400.000 ve daha yukarı
         olan mahallerde                                                  (2.551,60 YTL)
                  VI- Meslek erbabına verilecek tezkere,
         vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:
                  1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:
                  Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatna-
         meler (Son nüfus sayımına göre):
                  Nüfusu 5.000’e kadar olan mahaller
         için                                                                                  (25,10 YTL)
                  Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında
         olan mahaller için                                              (50,70 YTL)
                  Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında
         olan mahaller için                                                                 (127,20 YTL)
                  Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında
         olan mahaller için                                                        (203,80 YTL)
                  Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında
         olan mahaller için                                                      (305,90 YTL)
                  Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında
         olan mahaller için                                                      (408,00 YTL)
                  Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında
         olan mahaller için                                                      (510,00 YTL)
                  Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan
         mahaller için                                                               (765,30 YTL)
                  2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:
                  a)Programlarının Türk yüksek mühendis
         ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına
         muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek
         mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden
         diploma almış olanlara usulüne göre verilecek
         ruhsatnameler                                                            (254,80 YTL)
                  b)Programlarının Türk Teknik Okulu
         mühendis kısmı programlarına muadil olduğu
         kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar
         eğitim müessesesinden diploma almış olanlara
         usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler              (152,70 YTL)
                  3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:
                  a)Türkiye’de ihtisas yapmış olan Türk
         hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları           (254,80 YTL)
                  b)Yabancı memleketlerde ihtisas
         yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas
         vesikaları                                                                   (254,80 YTL)
                  c)Yabancı memleketlerin tıp fakülte-
         sinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti
         hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere veri-
         lecek mezuniyet vesikaları                                   (254,80 YTL)
                  4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:
                  a)Türkiye’de ihtisas yapmış olan
         Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas
         vesikaları                                                                   (254,80 YTL)
                  b)Yabancı memleketlerde ihtisas
         yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek
         ihtisas vesikaları                                                       (254,80 YTL)
                  c)Yabancı memleketler mektep
         veya fakültelerinden mezun Türk kimyager-
         lerine Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere
         verilecek mezuniyet vesikaları                                  (254,80 YTL)
                  5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:
                  Yabancı memleketler dişçi mektep
         veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine
         Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek
         mezuniyet vesikaları                                                 (254,80 YTL)
                  6. Veterinerlere ait mezuniyet
         vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya
         fakültelerinden mezun olan veterinerlere
         Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek
          mezuniyet vesikaları                                                   (101,70 YTL)
                  7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verile-
         cek ruhsatnameler:
                  a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak
         olan hemşire,ebe ve sünnetçilere verilecek
         ruhsatnameler                                                              (76,00 YTL)
                  b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden
         mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık
         memuru ve laborantlara Türkiye’de icrayı
         sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler                  (76,00 YTL)
                  c)Sağlık okullarından ve kolejlerin-
         den mezun olanlara verilecek şahadetnameler              (76,00 YTL)
                  8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:
                  Hususi Kanununa göre verilecek fenni
         gözlükçülük ruhsatnameleri                                      (382,40 YTL)
                  9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri
                  a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere
         verilecek açma ruhsatnameleri:
                  20 yataklıya kadar olanlar                           (509,90 YTL)
                  20-50 yataklıya kadar olanlar                        (765,30 YTL)
                  50-100 yataklıya kadar olanlar                   (1.275,70 YTL)
                  100 yatak veya daha yukarı olanlar           (2.041,20 YTL)
                  (Son nüfus sayımına göre nüfusu
         200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak
         hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)
                  b)Radyoloji, radyo ve elektrikle
         teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi mües-
         seseleri açmak için verilecek ruhsatnameler           (510,00 YTL)
                  10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler:
                  Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller
         yapılan ve misli teamüller aranılan umuma
         mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları
         açmak için verilecek ruhsatnameler                      (254,80 YTL)
                  11.Avukatlık ruhsatnameleri:
                  Hususi Kanunu mücibince verilecek
         avukatlık ruhsatnameleri                                           (254,80 YTL)
                  12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu
         maddesi ile kaldırılmıştır.)
                  13. Eski eserler ve define arama
         ve sondaj ruhsatnameleri:
                  Eski eser ve define arama sondaj
         ruhsatnamelerinden :
                  a)Eski eser araştırmaları için verilecek
         hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)                     (50,70 YTL)
                  b)Eski eser araştırmaları için verilecek
         sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)                       (25,10 YTL)
                  c)Define araştırmaları için verilecek
         ruhsatnameler (Beher iki ay için)                                    (127,20 YTL)
                  14.Gümrük müşavirlerine verilecek
         izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü
         maddesi ile değişen şekli)
                  Gümrük müşavirliği izin belgesi                 (1.020,50 YTL)
                  Gümrük müşavir yardımcısı izin
         belgesi                                                                     (510,00 YTL)
                  15. Avcılık belgesi (5228 sayılı
         Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent.
         Yürürlük:31.7.2004):
                  Hususi Kanunu gereğince verilecek
         avcılık belgeleri (Her yıl için)
                  a) Avcı derneklerine dahil
         olanlardan                                                                   (67,00 YTL)
                  b) Avcı derneklerine dahil
         olmayanlardan                                                         (73,20 YTL)
                  16. Silah taşıma ve bulundurma
         vesikaları:(5035 sayılı Kanunun 39 uncu mad-
         desi ile değiştirilen bent. Yürürlük:1.1.2004)
                  a)Resmi makamlar tarafından gerçek
         kişilere verilecek silah taşıma müsaade
         vesikaları (Her yıl için)                                             (305,20 YTL)
                  b)Bulundurma vesikaları                                 (488,30 YTL)
                  c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu
         maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1.1.2004)
         Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek
         ruhsatnameleri                                                              (12,10 YTL)
                  17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu
         maddesi ile kaldırılmıştır.)
                  18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve
         82’nci maddeleri ile değişen bent.
         Yürürlük;29.7.1998) Özel okul ve özel
         dersane işletme ruhsatnameleri:
                  a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan
         (Her yıl için)                                                               (510,00 YTL)
                  b)Lise seviyesindeki özel okullardan
         (Her yıl için)                                                                 (1.020,50 YTL)
                  c)Özel dersanelerden (Her yıl için)             (1.020,50 YTL)
                  d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi
         ile eklenen bent.Yürürlük:31.12.2003)
         Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü madde-
         sine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü
         kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek
         okul açma belgelerinden (Her yıl için),
                Son nüfus sayımına göre;
                Nüfusu 200.000’e kadar olan şehirlerde               (345,10 YTL)
               Nüfusu 500.000’e kadar olan şehirlerde            (690,30 YTL)
               Nüfusu 500.000’den yukarı olan şehirlerde      (1.035,40 YTL)
                  (Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel
         eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca
         tasdik olunan özel okullar hariç)
                  19. Turizm müessese belgeleri:
                  Merkez turizm komitesinin kararı ve
         Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine
                  a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi
         kuruluş belgesinden                                                       (76,00 YTL)
                  b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi
         kuruluş belgesinden                                                        (127,20 YTL)
                  c)İkinci sınıf turizm müessesesi
         kuruluş belgesinden                                              (152,70 YTL)
                  d)Birinci sınıf turizm müessesesi
         kuruluş belgesinden                                               (203,80 YTL)
                  e)Lüks sınıf turizm müessesesi
         kuruluş belgesinden                                                (305,90 YTL)
                  f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi
         işletme belgesinden                                                  (76,00 YTL)
                  g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi
         işletme belgesinden                                                (127,20 YTL)
        h)İkinci sınıf turizm müessesesi
         işletme belgesinden                                                   (152,70 YTL)
                  i)Birinci sınıf turizm müessesesi
         işletme belgesinden                                                   (203,80 YTL)
                  j)Lüks sınıf turizm müessesesi
         işletme belgesinden                                                 (305,90 YTL)
                  Turistik müessese harcı alınır.
                  20. Müteahhitlik karneleri:
                  Karnede yazılı değer üzerinden
         (Geçerlilik süresi sonuna kadar)                            (Binde 0,18)
                  Ancak, bu miktar
         (5.103,80 YTL)’den fazla olamaz.
                  VII- Okul diplomaları:
                  1. (4369 sayılı Kanunun 82’nci maddesiyle
         kaldırılmıştır.)
                  2. Lise veya bu dereceye muadil okul-
         larda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve
         enstitülerinden mezun olacaklara verilecek
         diplomalar                                                                        (3,40 YTL)
                  3. Üniversite haricinde kalan yüksek
         okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek
         okul ve enstitülerinden mezun olacaklara veri-
         lecek diplomalar                                                               (5,20 YTL)
                  VIII- Telsiz harçları: (3293 Sayılı Kanunun
                        7’nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
 
                  IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:
                  Kapalı devre televizyon sistemi kurulması
         ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek
         Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden
         (Her yıl için)
                  a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden
         sistemlerden                                                    (765,30 YTL)
                  b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden
         sistemlerden                                                                 (1.530,80 YTL)
                  c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden
         sistemlerden                                                                 (3.062,50 YTL)
                  d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı
         ihtiva eden sistemlerden                                             (4.465,60 YTL)
                  Birden fazla kanal ihtiva eden sis-
         temlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil
         edilir.
                  Genel ve katma bütçeli daire ve idare-
         lerle il özel idareleri, belediye ve köyler ta-
         rafından kurulan kapalı devre televizyon sistem-
         leri bu harca tabi tutulmazlar.
                  X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre veri-
         len ruhsatname harçları:
                     (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi
         ile değişen şekli)
                  1- Genel antrepo izin belgeleri:
                  a) Genel antrepo işletmeciliği izin
         belgelerinden:
                     -Açma                                                      (13.397,90 YTL)
                     -İşletme (Her yıl için)                                                       (4.465,60 YTL)
                  b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya
         satış mağazası izin belgelerinden:
                     -Açma                                                                           (8.931,90 YTL)
                     -İşletme (Her yıl için)                                                    (4.465,60 YTL)
                  c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük
         hattı dışı eşya satış mağazası izin belge-
         lerinden:
                     -Açma                                                                (8.931,90 YTL)
                     -İşletme (Her yıl için)                                        (4.465,60 YTL)
                  d) Yat limanlarında gümrük hattı
         dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
                     -Açma                                                                            (8.931,90 YTL)
                     -İşletme (Her yıl için)                                         (4.465,60 YTL)
                  e) Uluslararası faaliyetlerin gerek-
         tirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış
         mağazası açma izin belgelerinden                                            (2.232,60 YTL)
                  f) Gümrük hattı dışı eşya satış
         mağazalarına ait depo açma izin belgele-
         rinden                                                                                         (2.232,60 YTL)
 
 
                  2- Özel antrepo izin belgeleri:
                     -Açma                                                                  (6.698,60 YTL)
                     -İşletme (Her yıl için)                         (3.317,30 YTL)
                  3- Geçici depolama yeri izin
         belgeleri:
                  a) Geçici depolama yeri işletme-
         ciliği izin belgelerinden:
                    -Açma                                                              (13.398,00 YTL)
                    -İşletme (Her yıl için)                                          ( 4.465,60 YTL)
                  b) Eşya sahibine ait geçici depolama
         yeri izin belgelerinden:
                    -Açma                                                                   ( 6.698,60 YTL)
                    -İşletme (Her yıl için)                                             ( 3.317,30 YTL)
                  XI- Finansal faaliyet harçları(5035 sayılı
         Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen şekli.)
                  1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
                  a) Türkiye’de kurulmuş ve kurulacak
         bankalar ile yabancı bankaların Türkiye’de
         açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine
         ilişkin izin belgeleri (Her yıl için)                            (104.081,00 YTL)
                  b) Serbest bölgelerde faaliyet
         göstermek üzere kurulacak bankalar ve
         açılacak yabancı banka şubelerine ilişkin
         belgeler (Her banka ve şube için)                            (104.081,00 YTL)
                  c) Bütün bankaların, serbest bölge-
         lerdekiler de dahil olmak üzere açacakları
         şubeler için düzenlenen belgeler
         (Her şube için)                                                         (20.815,90 YTL)
                  2- Özel Finans Kurumları Kuruluş
         izin belgeleri:
                  a) Özel finans kurumları kuruluş
         izin belgesi (Her yıl için)                                        (104.081,00 YTL)
 
                  b) Özel finans kurumlarının aça-
         cakları şubeler için düzenlenen belgeler
         (Her şube için)                                                 (20.815,90 YTL)
                  3- Sermaye piyasasında aracılık
         yapan kurumlara verilen yetki belgeleri
         (Her belge için ayrı olmak üzere)
         (Her yıl için)                                                              (20.815,90 YTL)
                  4- Yatırım ortaklığı kurma ve
         faaliyet izin belgeleri                                    (20.815,90 YTL)
                  5- Finansal kiralama şirketleri
         kuruluş izin belgeleri:
                  a) Finansal kiralama şirketleri
         kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)                           (20.815,90 YTL)
                  b) Finansal kiralama şirketleri-
         nin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak
         üzere açacakları şubeler için düzenlenen
         belgeler (Her şube için)                                               (10.407,90 YTL)
                  6- Faktoring şirketleri kuruluş
         izin belgeleri:
                
  a) Faktoring şirketleri kuruluş
         izin belgeleri (Her yıl için)                                       (20.815,90 YTL)
                  b) Faktoring şirketlerinin, ser-
         best bölgelerdekiler de dahil olmak üzere
         açacakları şubeler için düzenlenen belgeler
         (Her şube için)                                                     (10.407,90 YTL)
                  7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri)
         kuruluş izin belgeleri:
                  a) Yetkili müesseseler (Döviz
         büfeleri) kuruluş izin belgeleri
         (Her yıl için)                                                           (20.815,90 YTL)
                  b) Yetkili müesseselerin (Döviz
         büfeleri) açacakları şubeler için düzenle-
         nen belgeler                                                                (10.407,90 YTL)
                

            8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu mad-
         desi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)
                  a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri
         (Her yıl için)                                                                         (52.040,30 YTL)
                  b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin
         belgeleri (Her yıl için)                                               (36.629,20 YTL)
                  9- Diğer finansal kurumlara ilişkin
         belgeler:
                  a) Diğer finansal kurumlar kuruluş
         ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)                 (20.815,90 YTL)
                  (Diğer finansal kurumlar, yukarıda
         belirtilen kurumların dışında kalan, ancak
         finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya
         faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin
         iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
                  b) (a) fıkrasında belirtilen kuru-
         luşların açacakları şubelerle ilgili izin
         belgeleri (Her şube için)                                                (10.407,90 YTL)
                  10. (5035 sayılı Kanunun 39 uncu mad-
         desi ile eklenen bent. Yürürlük:1.1.2004)
         İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan
         iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet
         kotasyon ve tescil ücretleri, kurtaj ücretle-
         rinden borsa yönetimine ödenecek borsa payları
         ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan
         tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretler
         üzerinden (%50)
 
                                                       9 SAYILI TARİFE
                      Trafik Harçları
                  I- Tescil harçları:
                  (4760 sayılı Kanunun 18/2 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
         Yürürlük:1.8.2002)
                 II- Sürücü belgesi harçları:
                  (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent.
                   Yürürlük:1.1.2005)
      Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetme-
         liğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir
         defaya mahsus olmak üzere,
                  a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)          (54,90 YTL)
                  b) B sınıfı sürücü belgesinden                               (164,70 YTL)
                  c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden                      (54,90 YTL)
                  d) Uluslararası sürücü belgelerinden                  (109,80 YTL)
                  e) Diğer sürücü belgelerinden                          (274,50 YTL)
                 Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
                III- Sınav harçları:
                  (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
                    Yürürlük:1.1.2005)
                
         IV- Sürücü belgesi vize harçları:(5281 sayılı Kanunun
         11 inci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1.1.2005)
                  Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik
         hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize
         işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen
         harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin
         asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer
         sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu
         fıkra uyarınca harç alınır.
                  V- Teknik muayene harçları
        (5228 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi ile kaldırılan bent.
                     Yürürlük:1.1.2005)
                  VI- Ruhsat (İzin) harçları:     
         Karayolları Trafik Kanununun;
                 a) 13 üncü maddesine göre verilecek
         izin belgelerinden                                                                       (152,40 YTL)
                 b) 16 ncı maddesine göre verilecek
         izin belgelerinden  (Her yıl için)                                                 (305,50 YTL)
                 c) 17 nci maddesine göre verilecek
         izin belgelerinden (Her yıl için)                                                   (612,00 YTL)
                 d) 33 üncü maddesine göre verilecek                
         her izin belgesinden                                               (305,50 YTL)
                 e) 35 inci maddesine göre verilecek
        işletme belgesinden (Her yıl için)                                            (1.530,70 YTL)
                 f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci mad-
        desi ile kaldırılmıştır.)
                     VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
a)        Karayolları Trafik Kanunu ve Yönet-
         melik hükümlerine göre verilecek geçici tra-
         fik belgelerinden;
                          aa) A sınıfı trafik belgelerinden                                (892,50 YTL)
                          bb) Diğerlerinden                                        (  88,70 YTL)
b)       Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen
         araçlara verilen izin belgesinden                                (101,50 YTL)