43 NOLU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİ

MALİYE BAKANLIĞI MAKBUZ KARŞILIĞI DAMGA VERGİSİNİN

ÖDEME USUL VE ESASLARINI DÜZENLEDİ

 

(43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

 

Bilindiği gibi 5281 sayılı Kanunla Damga Vergisi Kanununda da bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikle damga vergisinin asıl ödeme şekli olan pul yapıştırılması suretiyle ödeme şekli uygulamadan kaldırılmış ve makbuz karşılığında ödeme şekli asıl ödeme usulü olarak belirlenmiştir. Maliye Bakanlığına da makbuz verilmesi şekliyle ödemeye ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

 

Maliye Bakanlığı, ekte aynen bilgilerinize sunulan 43 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (RG 4.2.2005 – 25717) ile bu yetkisini kullanmıştır.

 

  1. ZORUNLU OLARAK SÜREKLİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ TESİS ETTİREN/ETTİRECEK MÜKELLEFLER:

16 seri no.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde sayılan  aşağıdaki kurum ve kuruluşların sürekli damga vergisi mükellefiyetinin devam etmesi uygun görülmüştür (Tebliğin 3.1. bölümü) :

                                Katma bütçeli idareler,

                                İl özel idareleri-belediyeler,

                                Döner sermayeli kuruluşlar,

                                Bankalar,

                                Kamu iktisadi teşebbüsleri,

                                Devlet ve kamu iktisadi teşebbüsleri iştirakleri,

                                Özerk kuruluşlar,

                                Diğer kamu kurumları,

                                Anonim şirketler.

Buna göre anonim şirketler, damga vergisi defteri tasdik ettirmeye ve tutmaya devam edeceklerdir. Düzenledikleri veya taraf oldukları kağıtların üzerine eskiden olduğu gibi  “….YTL damga vergisi tarafımızdan makbuz karşılığı ödenecektir. Defter sıra no…” kaşesini vuracaklar ve bir ay içinde düzenledikleri veya taraf oldukları kağıtların vergisini ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar damga vergisi beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Bu beyannamenin örneği vergi dairelerinden temin edecekleri basılı beyanname örneklerini kullanmak suretiyle yapabilmeleri mümkün olduğu gibi, bilgisayar ortamında doldurmak suretiyle yazıcıdan aldıkları çıktıları vergi dairesine vermek suretiyle de beyanda bulunmaları mümkündür. Bilgisayardan alınacak boş beyanname çıktısının elle veya daktilo ile doldurulması suretiyle beyanname hazırlanabilir. Vergi daireleri 2004/14 sayılı Uygulama İç Genelgesi uyarınca bu beyannameleri kabul etmek zorundadır.

Eskiden olduğu gibi, makbuz karşılığı ödenecek damga vergisi yoksa damga vergisi beyannamesi verilmesine gerek yoktur. Ancak bu durumun bir yazı ile beyanname verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. (Tebliğin 3.8. bölümü)

Eskisinden farklı olarak, izleyen ayın 20 sine kadar beyan edilerek tahakkuk ettirilen damga vergisi, beyan edildiği ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödenecektir. 5281 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce verginin beyan süresi içinde ödenmesi gerekmekteydi.

Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin damga vergisini, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine beyan edip ödemeleri zorunludur. Ancak bankalar, anonim şirketler gibi merkezleri dışında başka il veya ilçelerde şubeleri bulunan mükelleflerin, şubeleri tarafından düzenlenen kağıtlara ait damga vergileri, şubelerin muhtasar beyanname verdikleri vergi dairelerine sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmek suretiyle beyan edilip ödenecektir. (Tebliğin 3.5.1. bölümü)

Damga vergisini makbuz karşılığı ödeyecek olan mükellefler tarafından düzenlenen vergiye tabi kağıtlar üzerinde "…. YTL damga vergisi tarafımızdan makbuz mukabili ödenecektir. Defter sıra no…" kaşesinin bulunması ve bu şerhin kağıdı düzenleyen mükellefin imzaya yetkili kişileri tarafından onaylanması halinde, bu kağıtları işleme koyanların ayrıca damga vergisinin ödenip ödenmediğini araştırmak mecburiyetleri yoktur. Bu kişiler kaşe ve onayı gördükten sonra kağıdı işleme koymak zorundadırlar. (Tebliğin 5.3. bölümü)

  1. İHTİYARİ OLARAK SÜREKLİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ TESİS ETTİREN/ETTİRECEK MÜKELLEFLER:

Bilindiği gibi 32 seri no.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile, 16 seri no.lu Tebliğde yer alan listeye aşağıdaki kişi ve kuruluşlar da eklenmişti:

                                5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa tabi diğer mükellefler,

                                Kollektif ve adi komandit şirketler,

                                213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde bilanço esasına göre defter tutanlar.

Limited şirketlerin de arasında yer aldığı bu mükellefler sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olmayıp ihtiyari olarak sürekli mükellefiyet tesis ettirebilecek mükelleflerdir. Ancak bunlar sürekli mükellefiyet tesis ettirdikleri takdirde, aynen önceki bölümde açıklanan sürekli mükellefiyet tesis ettirmek zorunda olanlar gibi damga vergisi defteri tutmak ve izleyen ayın 20 sine kadar damga vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar. Başka bir deyişle ihtiyari olarak sürekli mükellefiyet tesis ettirenler için de önceki bölümde yapılan açıklamalar geçerlidir.

43 seri no.lu Tebliğle bu gruba, yani ihtiyari olarak damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirebileceklerin arasına, “213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde işletme hesabı esasına göre defter tutanlar da eklenmiştir. (Tebliğin 3.4. bölümü)

Buna göre işletme hesabına göre defter tutanlardan da isteyenler sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirebileceklerdir.

  1. SÜREKLİ MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRENLERE GETİRİLEN SORUMLULUK:

5281 sayılı Kanunla Damga Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi değiştirilerek, 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere, sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler, taraf oldukları işlemlere ilişkin kağıtlarla ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumlu tutulmuştur.

Buna göre, zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler ile diğer kişiler arasında düzenlenen ve damga vergisine tabi olan kağıtlara ait verginin tamamı sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek damga vergisi beyannamesi ile beyan edilip 26 ncı günü akşamına kadar ödenecektir. (Tebliğin 3.5. bölümü)

Verginin zamanında beyan edilip ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, vergi, ceza ve fer’ileri işleme taraf olan ve damga vergisini sürekli makbuz verilmesi şekliyle ödemek zorunda olan mükelleflerden aranacaktır. Ancak bu mükelleflerin vergi aslı için karşı tarafa rücu hakkı saklıdır. Örneğin, bir anonim şirket ile gerçek kişi arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisinin beyan edilip ödenmesinden anonim şirket sorumludur. Söz konusu beyan ve ödemenin anonim şirket tarafından yerine getirilmemesi durumunda, vergi, ceza ve fer’ileri işleme taraf olan ve damga vergisini sürekli mükellefiyet çerçevesinde ödemek zorunda olan anonim şirketten aranacaktır. Anonim şirketin, ödemek zorunda olduğu tutarlardan sadece vergi aslı için sözleşmenin diğer tarafı olan gerçek kişiye rücu etme hakkının bulunduğunu özellikle belirtmek isteriz.

  1. İHTİYARİ OLANLARDAN SÜREKLİ MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRMEYENLER, MAKBUZ MUKABİLİ ÖDEMEK ZORUNDA OLDUKLARI DAMGA VERGİLERİNİ SÜREKSİZ MÜKELLEFİYET ÇERÇEVESİNDE ÖDEYECEKLERDİR:

Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri konusunda ihtiyarilik hakkı bulunan mükelleflerden sürekli mükellefiyet tesis ettirmek istemeyenler, düzenledikleri veya taraf oldukları kağıtlara ilişkin damga vergilerini süreksiz mükellefiyet çerçevesinde ödeyeceklerdir. Bu mükellefler, damga vergisine ilişkin kayıtlarını Vergi Usul Kanununa göre tutmak zorunda oldukları defterlerde ayrıntılı olarak göstermek şartı ile ayrıca damga vergisi defteri tutmak zorunda değillerdir.

İhtiyarilik hakkını kullanarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen bu mükellefler (anonim şirket dışındaki kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif ve adi komandit şirketler, bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler), düzenledikleri veya taraf oldukları kağıtlara ilişkin damga vergilerini, Damga vergisi Kanununun 5281 sayılı Kanunla değişik 22/b maddesine göre, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde ilgili vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirecek ve aynı süre içinde ödeyeceklerdir. Bu amaçla farklı bir damga vergisi beyannamesi öngörülmediği için normal damga vergisi beyannamesi süreksiz mükellefiyet için de kullanılacaktır.

Süreksiz mükellefiyet çerçevesinde, damga vergisi beyannamesi verilecek vergi daireleri aşağıdaki gibidir (Tebliğin 3.5.2. bölümü):

        Tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde mevcut vergi daireleri,

        Bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde bağlı vergi dairesi (Malmüdürlükleri),

        Birden fazla vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde süreksiz yükümlülüklerle ilgili iş ve işlemleri yürüten vergi daireleri.

 

İstanbul’da süreksiz yükümlülüklerle ilgili işlemleri yürüten vergi daireleri şunlardır:

          Yeditepe Vergi Dairesi (Vatan Cad. Maliye Kompleksi AKSARAY),

          Hisar Vergi Dairesi (Çiftecevizler Mh. Darulaceze C. OKMEYDANI),

          Rıhtım Vergi Dairesi (İskele C. No:12 KADIKÖY).

Zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler dışında kalan kişiler, imzalarını taşıyan kağıtların damga vergilerinin, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde ilgili vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilmesi ve aynı süre içinde ödenmesinden sorumludurlar. (Tebliğin 4.2. bölümü)

  1. VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN MALİ TABLOLARIN DAMGA VERGİSİ NASIL ÖDENECEKTİR?

5.1. Sürekli Mükellefiyeti Bulunan Mükellefler:

Bilindiği gibi vergi dairelerine ve bankalara ibraz edilen bilanço, gelir tablosu ve işletme hesabı özetleri damga vergisine tabidir. (Damga Vergisi Kanununa 1 sayılı Tablonun III/2-b maddesi) 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere ödenmesi gereken vergi, bilançolar için 14 YTL, gelir tablosu ve işletme hesabı özeti için ise 7 YTL’dir.

Sürekli mükellefiyet tesis ettirmiş mükellefler, vergi dairesine tasdik ettirecekleri bilanço, gelir tablosu ve işletme hesabı özetlerine ilişkin damga vergisini kaşe vurmak suretiyle yani damga vergisi beyannamesi ile beyan edip ödeyeceklerdir. Vergi daireleri kaşeyi ve yetkililerin onayını gördükten sonra tasdik işlemini yapacaklardır. Sürekli mükellefiyeti bulunan mükelleflerin bankalara ibraz edecekleri bilanço, gelir tablosu ve işletme hesabı özetlerine ilişkin vergi de aynı şekilde ödenecektir.

5.2. Sürekli Mükellefiyeti Bulunmayan Ettirmiş Mükellefler:

Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan mükellefler tarafından vergi dairelerine tasdik için getirilen bilançolar, gelir tabloları ve işletme hesabı özetleri ise bu kağıtlara ait damga vergileri vergi dairesi tarafından tahsil edildikten sonra tasdik edilecektir. Söz konusu makbuzlara "…. tarihli bilanço", veya "…. tarihli gelir tablosu" gibi bir ibare konularak makbuzla kağıdın ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

  1. NOTERLERDE DÜZENLENEN KAĞITLAR:

Noterlerde düzenlenen veya tasdik için noterlere getirilen kağıtların damga vergilerinin noterler tarafından tahsil edilmesi uygulamasına devam edilecektir. (Tebliğin 3.9. bölümü)

  1. GENEL BÜTÇELİ DAİRELER İLE KİŞİLER ARASINDA DÜZENLENEN KAĞITLARIN VERGİSİ:

7.1. İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi:

Damga Vergisi Kanununa ekli 1 sayılı Tarifenin II/2 sayılı maddesi uyarınca, ihale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları binde 4,5 oranında damga vergisine tabidir.

Genel bütçeli daireler tarafından alınan ihale kararlarına ait damga vergilerinin, ihale kararının müteahhide tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, verginin mükellefi olan müteahhitlerce, ilgili vergi dairesine beyanname verilmeksizin ödenmesi uygulamasına devam edilecektir. (Tebliğin 3.6.2. bölümü)

7.2. Diğer Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi:

Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergileri, kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak, kağıtların düzenlendiği yerdeki ilgili vergi dairesine makbuz karşılığı ödenecektir. İlgili İdare bu hususu kontrol edecek ve verginin ödendiğine dair mükellefçe getirilecek makbuzun aslını ilgili iş kağıdına bağladıktan sonra, makbuzun onaylı bir örneğini ilgiliye verecektir. Düzenlenen makbuza, verginin hangi işe ve kağıda ait olduğuna dair bilgi de yazılacaktır. (Tebliğin 3.6.1 bölümü)

Söz konusu kağıtların noterlerde düzenlenmesi halinde, bu kağıtlara ait damga vergilerinin noterler tarafından makbuz karşılığı tahsil ve beyan edilmesi uygulamasına devam edilecektir.

  1. DİĞER HUSUSLAR:

Yukarıda sadece 43 seri no.lu Tebliğle makbuz karşılığı ödemeye ilişkin yapılan düzenlemeler açıklanmaya çalışılmıştır. Tebliğde bunların dışında, Damga Vergisi Kanununda 5281 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler de açıklanmıştır.

Tebliğin 6.1.4.1. bölümünde açıkça, ücretlilerde vergi indiriminden doğan vergi iadesi nedeniyle düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacağının açıklandığını, önemine binaen özellikle belirtmek isteriz.

Vergi dairelerince yapılan,

 

          Her türlü vergi iadesi ödemeleri (nakden veya mahsuben yapılan tüm KDV iadeleri dahil),

          Fazla veya yersiz tahsil edilen paraların iadesi işlemleri,

 

sırasında düzenlenen kağıtlardan da damga vergisi alınmayacağı belirtilmiştir.

 

 

Saygılarımızla.

 

                                                                                                   SERVER YEMİNLİ MALİ

MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 


43 SERİ NO’LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(RG. 4.2.2005 – 25717)

                               

Bilindiği üzere, 5281 sayılı Kanun (1) ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda (2) değişikler yapılmış olup buna ilişkin uygulamalar aşağıda açıklanmıştır.

1- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yapılan değişiklik ile pul yapıştırılması suretiyle ödeme usulü madde metninden çıkarılmış, buna paralel olarak 16 ve 20 nci maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.

2- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yapılan değişiklik ile makbuz karşılığında ödeme şekli asıl ödeme usulü olarak belirlenmiş ve Bakanlığımıza makbuz verilmesi şekliyle ödemeye ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

3- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 5281 sayılı Kanun ile değişik 22 nci maddesi aşağıdaki gibidir.

"Madde 22- Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi;

a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.

b) (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kâğıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir."

3.1. Damga Vergisi Kanunun 22 nci maddesinin son fıkrasının verdiği yetkiye istinaden Bakanlığımızca, daha önce yayımlanan 16 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde (3) sayılan aşağıdaki kurum ve kuruluşların sürekli damga vergisi mükellefiyetinin devam etmesi uygun görülmüştür.

KATMA BÜTÇELİ İDARELER

İL ÖZEL İDARELERİ-BELEDİYELER

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR

BANKALAR

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

DEVLET VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İŞTİRAKLERİ

ÖZERK KURULUŞLAR

DİĞER KAMU KURUMLARI

ANONİM ŞİRKETLER

3.2. Damga Vergisi Kanunu 16 Seri No.lu Genel Tebliğinde sayılan kurum ve kuruluşların eskiden olduğu gibi damga vergisi defteri tutması ve bu defterleri notere veya ticaret sicil memurluğuna tasdik ettirmesi uygulamasına devam etmeleri gerekmektedir.

Damga Vergisi Kanunu 16 Seri No.lu Genel Tebliğinde sayılanların yanısıra bu statüye sonradan dahil olanların da aynı uygulamaya tabi olacağı açıktır.

3.3. Bu listeye 32 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği (4) ile aşağıda yer alan kişi ve kuruluşlar da eklenmişti:

5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA TABİ DİĞER MÜKELLEFLER

KOLLEKTİF VE ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR

3.4. Bakanlığımızca 32 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde yer alan listeye 12 nci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki mükelleflerin de eklenmesi uygun görülmüştür:

"13- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR"

3.5. Damga Vergisi Kanunu 32 Seri No.lu Genel Tebliğinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile listeye bu tebliğin (3.4.) ayrımı ile yeni eklenenlerin sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi ve defter tutmaları ihtiyaridir. Sürekli mükellefiyet tesis ettirmek istemeyen bu mükelleflerin, damga vergisine ilişkin kayıtlarını 213 sayılı Vergi Usul Kanununa (5) göre tutmak zorunda oldukları defterlerinde ayrıntılı olarak göstermek şartı ile ayrıca damga vergisi defteri tutmalarına gerek bulunmamaktır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde 16 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği dışında kalan ve ihtiyarilik hakkını kullanarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen mükellefler, düzenledikleri veya taraf oldukları kağıtlara ilişkin damga vergilerini 488 sayılı Kanunun 22/b bendine göre kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde ilgili vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirecek ve aynı süre içinde ödeyeceklerdir.

3.5.1. Buna göre, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, damga vergisinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilip ödenmesi uygulamasına devam edilecektir. Diğer taraftan, bankalar, anonim şirketler gibi merkezleri dışında başka il veya ilçelerde faaliyet gösteren şubelerin düzenledikleri kağıtlara ait damga vergileri ise, şubeler tarafından, muhtasar beyannamelerinin verildiği vergi dairelerine sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirerek beyan edilip ödenecektir.

3.5.2. 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi dışındaki hallerde ise süreksiz mükellefiyet çerçevesinde,

-Tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde mevcut vergi dairelerine,

-Bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde bağlı vergi dairesine (Malmüdürlüklerine),

-Birden fazla vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde süreksiz yükümlülüklerle ilgili iş ve işlemleri yürüten vergi dairelerine,

damga vergisi beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi uygun görülmüştür.

3.6. 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin son fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden bazı kağıtlara ait damga vergisinin aşağıdaki şekilde ödenmesi uygun görülmüştür.

3.6.1. Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergileri, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak, kağıtların düzenlendiği yerdeki ilgili vergi dairesine makbuz karşılığı ödenmesi sağlanacak, verginin ödendiğine dair mükellefçe getirilecek makbuzun aslı ilgili iş kağıdına bağlanacak, makbuzun onaylı bir örneği de ilgiliye verilecektir. Düzenlenen makbuza, verginin hangi işe ve kağıda ait olduğuna dair bilginin yazılması da gerekmektedir.

Söz konusu kağıtların noterliklerde düzenlenmesi halinde, bu kağıtlara ait damga vergilerinin 1512 sayılı Noterlik Kanunu çerçevesinde noterler tarafından makbuz karşılığı tahsil ve beyan edilmesi uygulamasına devam edilecektir.

3.6.2. Genel bütçeli daireler tarafından alınan ihale kararlarına ait damga vergilerinin, ihale kararının müteahhide tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, verginin mükellefi olan müteahhitlerce, ilgili vergi dairesine beyanname verilmeksizin ödenmesi uygulamasına devam edilecektir.

3.6.3. Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından vergi dairelerine tasdik için getirilen bilançolar, gelir tabloları ve işletme hesabı özetlerinin üzerinde "…. YTL damga vergisi tarafımızdan makbuz karşılığı ödenecektir. Defter sıra no …." kaşesinin bulunması ve kağıdı düzenleyen mükellefin imzaya yetkili elemanları tarafından onaylanması halinde tasdik işlemi yapılacaktır.

Ancak, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen mükellefler tarafından vergi dairelerine tasdik için getirilen bilançolar, gelir tabloları ve işletme hesabı özetlerine ait damga vergileri vergi dairesi tarafından makbuz tahsil edildikten sonra tasdik işlemi yapılabilecektir. Söz konusu makbuzlara "…. tarihli bilanço", veya "…. tarihli gelir tablosu" gibi bir ibare konularak makbuzun hangi kağıda ait olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

3.7. Mükelleflerin, damga vergisinin ödendiğine ilişkin makbuzu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde saklaması ve istenildiğinde yetkililere ibraz etmesi zorunludur.

3.8. Makbuz karşılığı ödenecek damga vergisi yoksa damga vergisi beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, bu durumu bir yazı ile beyanname verme süresi içinde vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir.

3.9. Noterliklerde düzenlenen veya tasdik için noterlere getirilen kağıtların damga vergilerinin noterler tarafından tahsil edilmesi uygulamasına devam edilecektir.

4- Vergi ve cezada sorumluluk:

4.1. 5281 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile Damga Vergisi Kanununun 24 üncü maddesine eklenen üçüncü fıkrası çerçevesinde, Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup, zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler için taraf oldukları işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin beyan ve ödenmesi bakımından sorumluluk getirilmiştir.

Buna göre, zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler ile diğer kişiler arasında düzenlenen ve damga vergisine tabi olan kağıtlara ait verginin tamamı sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen süre içinde beyan edilip ödenecektir. Verginin zamanında beyan edilip ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, vergi, ceza ve fer’ileri işleme taraf olan ve damga vergisini sürekli makbuz verilmesi şekliyle ödemek zorunda olan mükelleflerden alınacaktır. Ancak, bu mükelleflerin vergi aslı için karşı tarafa rücu hakkı saklıdır. Örneğin, bir anonim şirket ile gerçek kişi arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisinin beyan edilip ödenmesinden anonim şirket sorumludur. Sözkonusu beyan ve ödemenin anonim şirket tarafından yerine getirilmemesi durumunda, vergi, ceza ve fer’ileri işleme taraf olan ve damga vergisini sürekli makbuz verilmesi şekliyle ödemek zorunda olan anonim şirketten aranacaktır. Ancak, anonim şirket yalnızca vergi aslı için sözleşmenin diğer tarafı olan gerçek kişiye rücu ederek, ödediği damga vergisini yasal yollardan tahsil etme hakkına sahiptir.

4.2. Zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler dışında kalan kişiler, imzalarını taşıyan kağıtların damga vergilerinin, Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü çerçevesinde kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilmesi ve aynı süre içinde ödenmesinden sorumludurlar.

5- Diğer kurum ve kuruluşlar ile kişilerin mecburiyeti:

5.1. 5281 sayılı kanunla 488 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Noterlerin damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları vergi ve cezası usulüne göre ilgili vergi dairesine ödenmedikçe tasdik edemeyecekleri veya bunların suretlerini çıkarıp veremeyecekleri; bu hükme aykırı olarak işlem yapılması halinde, mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmakla birlikte, noterlerden de tasdik ettikleri veya üzerinde işlem yaptıkları her kâğıt için kanunen alınması gereken cezası ayrıca alınacağı hükme bağlanmıştır.

5.2. 488 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile, bankalar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile iştiraklerinin yanısıra 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli mükellefiyet tesis ettirenlere de vergiye tabi kağıtları işleme koymadan önce damga vergisinin ödenip ödenmediğini arama zorunluluğu getirilmiştir.

5.3. Damga vergisini makbuz karşılığı veya istihkaktan kesinti yapmak suretiyle ödeyecek olanlar tarafından düzenlenen vergiye tabi kağıtlar üzerine "…. YTL damga vergisi tarafımızdan makbuz mukabili ödenecektir. Defter sıra no…" veya "…. YTL damga vergisi tarafımızdan istihkaktan kesinti şekliyle ödenecektir. Defter sıra no…" kaşesi bulunması ve kağıdı düzenleyen kuruluşun imzaya yetkili elemanları tarafından onaylanması halinde bu kağıtları işleme koyanlar ayrıca damga vergisinin ödenip ödenmediğini araştırmak mecburiyetinde değillerdir.

6- (1) ve (2) SAYILI TABLOLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6.1. 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yapılan değişiklikler:

5281 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde, "488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablo, bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen şekilde değiştirilmiştir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 01.01.2005 tarihinden itibaren 5281 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvel ile yeniden belirlenen 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu ve nispi damga vergileri dikkate alınacak, 2005 yılı için maktu vergilere yeniden değerleme uygulanmayacaktır.

Yapılan düzenleme ile bazı kağıtlar damga vergisinin konusu dışına çıkarılmış ve tabloya bazı yeni kağıtlar eklenmiş olup yapılan değişikliklerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

6.1.1. 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümü, "A-Belli parayı ihtiva eden kağıtlar" ve "B-Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar" olarak ayrılmıştır.

Yapılan düzenleme ile (1) sayılı tablonun I/A fıkrasında sayılan kağıtlardan belli parayı ihtiva etmeyenler damga vergisinin konusu dışına çıkarıldığından, belli parayı ihtiva etmeyen mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler, kira mukavelenameleri, kefalet, teminat ve rehin senetleri, fesihnameler damga vergisine tabi tutulmayacaktır. Ancak, tahkimnameler ve sulhnameler, belli parayı ihtiva etmeleri durumunda Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-4 bendine göre nispi; belli parayı ihtiva etmemeleri durumunda ise aynı tablonun I/B fıkrasının ilgili pozisyonuna göre maktu damga vergisine tabi tutulacaklardır.

Diğer taraftan, aynı tablonun I/B-3 bendinde yer alan "Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmelerinin" belli parayı ihtiva edip etmediğine bakılmaksızın maktu vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Ayrıca, bu bölümde yapılan düzenleme sonucu, "ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri" ve "ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı ile ilgili rehin senetleri" tablodan çıkarılmıştır.

Diğer taraftan, teklifnameler de tablodan çıkarılmış olup, teklifname mahiyetinde değerlendirilen proforma faturalar ve bunların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri de damga vergisine tabi tutulmayacaktır.

6.1.2. 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II-Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün (2) numaralı bendinde yer alan parantez içi hüküm "Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tabi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin vergi red ve iade olunur." şeklinde değiştirilmiştir.

Bu hüküm, verginin ödeme zamanını değiştirmemektedir. İhale kararına ilişkin vergi zamanında ödenecek ancak, Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tabi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda tahsil edilen vergi red ve iade olunacaktır.

6.1.3. 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "III-Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar" başlıklı bölümü yeniden düzenlenerek akreditif ve kredi mektup ve telgrafları ile bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri tablodan, dolayısıyla vergiye tabi kağıtlar arasından çıkarılmıştır.

6.1.4. 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünde yapılan düzenleme ile avans makbuzları tablodan çıkarılmış, bentler yeniden düzenlenmiştir.

6.1.4.1. Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a bendi ile resmi daireler tarafından kişilere yapılacak ödemeler sırasında düzenlenen kağıtlardan sadece mal ve hizmet alımlarına ilişkin olanların damga vergisine tabi tutulması, bunun dışındaki ödemeler sırasında düzenlenen kağıtların ise tabloda başka bir düzenleme olmadıkça vergilenmemesi amaçlanmıştır.

Örneğin, ücretlilerde vergi indiriminden doğan vergi iadesi, fazla veya yersiz tahsil edilen paraların iadesi, mahsup işlemleri sırasında düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır. Ancak, mal ve hizmet alımına ilişkin olmasa dahi icra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar tabloda ayrıca düzenlendiğinden bu ödemeler için düzenlenen makbuzlar (1) sayılı tablonun IV/d bendine göre vergilenecektir.

Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ödemeler sırasında düzenlenen kağıtlar avans ödemeleri de dahil olmak üzere damga vergisine tabi tutulacaktır. Ancak kati ödeme sırasında damga vergisi hesaplanırken avans ödemeleri sırasında damga vergisi kesilip kesilmediği araştırılacak, üzerinden damga vergisi hesaplanan avans tutarı düşüldükten sonra kalan damga vergisine tabi istihkak veya ödeme tutarı üzerinden damga vergisi kesilecektir. Böylece, ödemeler üzerinden mükerrer vergi tahsili önlenecektir.

Diğer taraftan, resmi dairelerce mal ve hizmet alımları nedeniyle yapılacak masraflara sarf edilmek üzere amir-i ita mutemetlerine verilen avanslara ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar resmi dairelerin dahili işlemlerine ait kağıtlar mahiyetinde olduğundan ve 488 sayılı Kanunun konusu dışında kaldığından damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

6.1.4.2. 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV/2- Beyannameler" alt başlıklı bölümünün b/be bendinde yer alan parantez içi hüküm ile damga vergisi beyannamesi verginin konusu dışına çıkarılmıştır. Aynı bölümün (e) bendi "Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri" şeklinde değiştirmiştir.

6.2. 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar tablosunda yapılan değişiklikler:

6.2.1. Tablonun I/C-"Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar" başlıklı bölümüne eklenen (18) numaralı fıkra ile "Çiftçiler tarafından zirai faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler." eklenmiştir.

Bu fıkra ile çiftçiler tarafından zirai faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler belli para ihtiva edip etmediğine bakılmaksızın istisna kapsamına alınmıştır.

6.2.2. "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (21) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından yapılan" gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri" de istisna kapsamına alınmıştır.

6.2.3. "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne;

6.2.3.1. (31) numaralı fıkra ile "Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri." eklenmiştir.

Bu fıkra ile iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin dernek ve vakıflarca yerleşim yeri olarak veya gerçek kişilerce mesken olarak kiralanmasına ilişkin kira mukavelenameleri istisna kapsamına alınmıştır. Örneğin, bir tüccarın iktisadi işletmesine dahil olmayan gayrimenkulunu bir gerçek kişiye kiralaması durumunda, buna ilişkin kira sözleşmesi damga vergisinden istisna olacak, ancak iktisadi işletmesine dahil bir gayrimenkulunü bir gerçek kişiye kiralaması durumunda söz konusu kira sözleşmesi damga vergisine tabi olacaktır.

6.2.3.2. (32) numaralı fıkra ile "Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri." eklenmiştir.

Bu fıkra ile iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin gelir vergisinden muaf esnaf, gelir vergisinden muaf serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri tarafından işyeri olarak kiralanması durumunda buna ilişkin kira sözleşmeleri istisna kapsamına alınmıştır.

6.2.3.3. (33) numaralı fıkra ile "Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile bunlara ilişkin rehin senetleri." eklenmiştir.

Bu fıkra ile ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile bunlara ilişkin rehin senetleri istisna kapsamına alınmıştır.

6.2.3.4. (34) numaralı fıkra ile "Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kağıtlar. (Söz konusu kağıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tabi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.)" eklenmiştir.

Bu fıkra ile gerçek kişilerin ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerine ilişkin olmamak şartıyla kendi aralarında düzenledikleri kağıtlardan (1) sayılı tablonun I-Akitlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünde sayılanlar damga vergisinden istisna edilmiştir. Bu fıkranın uygulamasında ticari, zirai veya mesleki faaliyet Gelir Vergisi Kanununa göre belirlenecektir. Ancak, parantez içi hüküm gereği, söz konusu kağıtların resmi dairelere veya noterlere ibraz edilmesi halinde ibraz tarihi itibarıyla kağıdı ibraz edenler tarafından verginin ödenmesi gerekmektedir.

6.2.3.5. (35) numaralı fıkra ile "5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar." eklenmiştir.

Bu fıkra ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamında ve bu bentte belirtilen şartlarla yapılacak iştirak hisseleri ve gayrimenkullerin satışı nedeniyle düzenlenen kağıtlara istisna getirilmiştir.

7- 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (2) numaralı bendi ile yapılan değişiklikle, maddenin birinci fıkrasında yer alan "800 milyar lirayı aşamaz" ibaresi "800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz" şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, 01.01.2005 tarihinden itibaren 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ait üst sınır 800 bin Yeni Türk Lirası olarak dikkate alınacaktır.

8- 5281 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca, yürürlükten kaldırılan damga pullarının iadesine ilişkin işlemler Bakanlığımızın illerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri, ilçelerde Malmüdürlükleri tarafından yürütülecektir.

Tebliğ olunur.