DAMGA VERGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA 5281 SAYILI KANUNLA
YAPILMIŞ OLAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ DAMGA VERGİSİNE
TABÎ KAĞITLAR LİSTESİ

TBMM tarafından 30.12.2004 tarihinde kabul edilen, 5281 sayılı, Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla (31.12.2004 tarih, 25687 -3. Mükerrer sayılı- Resmi Gazete) diğer bazı Kanunlar yanında 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda da birtakım değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin tamamı 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Aşağıda, yapılan bu değişiklikler hakkında bilgi verilecektir.

1.    DAMGA VERGİSİNİN ASIL ÖDEME ŞEKLİ OLAN PUL YAPIŞTIRILMAK SURETİYLE ÖDEME  USULÜ, TÜMÜYLE  UYGULAMADAN  KALDIRILMIŞTIR  (Md:1-DVK.Md:15) :

5281 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile, D.V.K. nun 15 inci maddesi tamamen değiştirilerek, damga vergisinde asıl ödeme şekli olan pul yapıştırılması suretiyle ödeme şekli tamamen kaldırılmış ve damga vergisinin, sadece makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması ve basılı damga konulması suretiyle üç ayrı şekilde ödenmesi esası yürürlüğe konulmuştur.

Pul yapıştırma usulünün kaldırılmış olması sebebiyle, D.V.K. nun verginin bu şekilde ödenmesine taallûk eden 16 ncı maddesi ile pulların yapıştırılma zamanından söz eden 20 nci maddesi de, 5281 sayılı Kanunun 44/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

2.    DAMGA VERGİSİNDE ASIL ÖDEME ŞEKLİ MAKBUZ VERİLMESİ SURETİYLE ÖDEME OLMUŞTUR :

5281 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile D.V.K. nun 18 inci maddesi yeniden düzenlenmiş ve “Bu Kanunda gösterilen haller dışında damga vergisi makbuz karşılığında ödenir” denilmek suretiyle bu usulün asıl ödeme şekli olduğu belirtilmiştir.

Maddeye konulan ikinci fıkra hükmüne göre Maliye Bakanlığı, makbuz karşılığı ödemeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili bulunmaktadır.

Yapılan bu değişiklikle, 4684 ve 5035 sayılı Kanunlarla D.V.K’na ekli tablolar değiştirilmek suretiyle şirket mukaveleleri, sermaye artışları ve süre uzatımlarının D.V. kapsamı dışına çıkarılmasına rağmen, kaldırılması unutulan bu kağıtların makbuz karşılığı ödeneceğine ilişkin fuzulî hüküm de ortadan kalkmıştır.

3.    MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEME KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLERİN BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR :

5281 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile D.V.K nun 22 nci maddesi yeniden düzenlenerek, şu esaslar getirilmiş bulunmaktadır :

–    Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurumlar ve kuruluşlar, bir ay zarfında düzenlenen kağıtların makbuz karşılığı ödenecek damga vergilerini :

–    Eskiden olduğu gibi ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek,
–    Ancak eskisinden farklı olarak aynı ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödemek zorundadırlar. Eskiden ödemenin beyanname verme süresi içinde yapılması gerekmekteydi.

–    Diğer hallerde verginin, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde, beyanname ile vergi dairesine bildirilmesi ve aynı süre içinde ödenmesi gerekir.

Maddenin son fıkrası ile Maliye Bakanlığı’na şu yetkiler tanınmıştır :
–    Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ;

–    Lüzum göreceği işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalınmaksızın ve beyanname aranmaksızın, kağıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmek ;

–    Vergiyi, işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmek.

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı geçmiş dönemde D.V.K nun 29 uncu maddesi ile kendisine tanınan yetkiyi kullanarak, 20 Serî No.lu D.V.K. Genel Tebliği ile makbuz karşılığı ödeme kapsamına giren kağıtlara ve varsa dipkoçanlarına “……….. liralık damga vergisi tarafımızdan makbuz karşılığı ödenecektir” ifadesi ile D.V. tutarı ve defter sıra numarasını gösteren yeknesak bir kaşe vurulup, kuruluşun yetkilisi tarafından onaylanması ve bu ödemelerin “Damga Vergisi Defteri” isimli tasdikli bir özel deftere tarih ve sıra numarası ile kaydı esasını getirmiş bulunmakta ve müsaadenin devamlı olarak veya belirli kağıtlara şâmil olarak verildiği hallerde bir ay zarfında düzenlenen kağıtların vergisinin ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenmesini öngörmüş bulunmaktaydı. Bu esaslar ödeme süresi hariç halen dahî yürürlüktedir.

4.    MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEME KAPSAMINA GİREN KAĞITLARIN DAMGA VERGİSİNE İLİŞKİN SORUMLULUK, BUNLARI MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEYENLERE YÜKLENMİŞTİR :

5281 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile D.V.K. nun 24 ncü maddesine, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiştir .

•    Bu fıkra hükmüne göre, Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında makbuz karşılığı ödeme yapmak zorunda olanlar, taraf oldukları işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumludurlar.

•    Maddenin aynen muhafaza edilen diğer fıkralarına göre, ayrıca şu esaslar geçerli  bulunmaktadır :

–    Vergiye tâbi kağıtların damga vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması gereken vergi ve cezadan, mükelleflere rücû hakkı saklı olmak üzere, kağıtları ibraz edenler sorumludur.

–    Birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından müteselsilen bunlara imza edenler sorumludur.

–    Vergiden muaf kuruluşların imzasını taşıyan kağıtlara ait vergilerin tamamı, kişiler tarafından ödenir. Ancak ödenmeyen veya noksan ödenen vergi ve cezanın tamamından, kişilerle birlikte kurumlar da müteselsilen sorumludurlar.

–    Resmî daireler ve noterler tarafından düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan kağıtların, hiç alınmayan veya noksan alınan kağıtların vergisi mükelleflere, cezası ise düzenleyenlere aittir. Vergi ve ceza, vergi için mükelleflere rücû hakkı saklı olmak üzere kağıtları düzenleyenlerden alınır.

5.    DAMGA VERGİSİ ÖDENMEMİŞ VEYA NOKSAN ÖDENMİŞ KAĞITLARI İŞLEME KOYANLARA İLİŞKİN CEZALAR MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEME YAPANLARIN TÜMÜNE TEŞMİL EDİLMİŞTİR :

5281 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile D.V.K. nun 27 nci maddesi değiştirilerek, başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş ve “pulsuz veya noksan pullu kağıtlar”  sözcüğü madde metninden çıkarıldıktan sonra damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları vergi ve cezası ödenmedikçe tasdik eden veya bunların suretlerini çıkarıp veren Noterlerden, mükelleflere salınacak vergi ve cezalardan ayrı olarak, mükelleflere salınacak ceza kadar ceza alınacağı yolundaki hüküm aynen muhafaza edilmekle beraber, aynı durumdaki kağıtları vergi ve cezası ödenmedikçe işleme koyanlara aynı şekilde uygulanacak olan ceza, daha önce sadece bankalar, kamu iktisadî teşebbüsleri ve iştiraklerine münhasırken 01.01.2005 tarihinden itibaren, bunlar yanında Kanunun 22/a maddesi hükmüne göre makbuz karşılığı vergi ödemek zorunda olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşmil edilmiştir.

Böyle olduğu içindir ki, damga vergisini makbuz karşılığı ödemek zorunda olan tüm işçi, kurum ve kuruluşların, bundan böyle vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtların vergi ve cezasını ödetmeden bunlara istinaden işlem yapmamaları ve yaptıkları takdirde mükellefe kesilecek tutarda ceza ödemek zorunda kalacaklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

6.    NİSBÎ VERGİYE TÂBİ KAĞITLARDAN ALINACAK VERGİ TUTARINA İLİŞKİN AZAMİ HÂD SEKİZ YÜZ BİN YTL NA İNDİRİLMİŞTİR :

5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesi ile D.V.K. nun 14 üncü maddesinin ilk fıkrasında yer alan, her bir kağıt için hesaplanacak D.V. tutarının azamî haddine ilişkin 800 milyar TL. lık tutar, 800.000 YTL olarak değiştirilmiştir.

800 milyar TL. lık eski hâd, 24.04.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 4842 sayılı Kanunla belirlenmiş bulunmakta ve aynı maddede yer alan hüküm gereği, yeniden değerleme oranında arttırılarak 1.028.000.000.000,-TL. na yükselmiş bulunmaktaydı. (42 Serî No.lu D.V.K. Genel Tebliği)

2005 yılında, yeniden değerleme oranında (%11,2) yükselerek 1.143.136.000.000,-TL. olması beklenen bu hâd, 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren yukarıdaki değişiklik sonucunda azalarak 1.143.000,-YTL yerine 800.000,- YTL olmuştur.

7.    MAKTU  VERGİ  VE HÂDLERDEKİ  YILLIK ARTIŞLARIN TESBİT ŞEKLİ                       DEĞİŞTİRİLMİŞ VE BAKANLAR KURULU’NA ELEKTRONİK ORTAMDA                          GÖNDERİLEN   KAĞITLAR   İLE  SPK  TARAFINDAN  DÜZENLENMESİ                              ÖNGÖRÜLEN KAĞITLARIN VERGİSİNİ DEĞİŞTİRMEK YETKİSİ TANINMIŞTIR :

5281 Sayılı Kanunun 6’ncı maddesi ile D.V.K nun mükerrer 30 uncu maddesinde, 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere, şu değişiklikler yapılmıştır :

•    Söz konusu maddede yer alan, maktû vergiler ile maktû ve nisbî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen tutarların her yıl yeniden değerleme oranında arttırılması sırasında, bu şekilde hesaplanan hâd ve tutarların %5 ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı yolundaki hüküm madde metninden çıkarılmıştır.

•    Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında dikkate alınmayacağı belirtilen 100.000 TL.ve kesirlerine ilişkin hâd YTL. Cinsinden ifade edilerek 10 Ykr. olarak belirlenmiştir.

•    Nihayet, en önemlisi, maddenin ikinci fıkrasına konulan hükümle Bakanlar Kurulu’na, elektronik ortamda gönderilen kağıtlarla SPK’ nun uygulanması ile ilgili olarak, Kurul tarafından düzenlenmesi öngörülen kağıtların tâbi olduğu damga vergisi nisbetleri ile maktû  tutarlarını, ibraz yerleri itibariyle sıfıra kadar indirmek, yeniden kanunî seviyesine kadar yükseltmek ve kağıtlar itibariyle bu sınırlar içerisinde farklı nisbet ve tutarlar tesbit etmek yetkisi tanınmıştır.

8.    D.V.K. NA EKLİ I VE II SAYILI TABLOLARDA 5281 SAYILI KANUNUN 7 VE 8 İNCİ  MADDELERİ  İLE  BAZI  DEĞİŞİKLİKLER  YAPILMIŞTIR :

8.1. I NUMARALI TABLODA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER :

Damga Vergisine ekli (1) Sayılı Tablonun 5281 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik şekli ekte  sunulmuştur. (Ek)

5281 Sayılı Kanunla bu tabloda yapılan başlıca değişiklikler, özet olarak şöyledir :

– Tablonun “Akitlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı I numaralı pozisyonunun 1,2,3,4 ve 6 numaralı alt pozisyonlarında yer alan, belli parayı ihtiva etmeyen mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler (I/1),  teklifnameler (II /2), kefalet, teminat ve rehin senetleri (I/4) ilgili bulunan maktû vergileri muhtevî (b) alt bentleri kaldırılmıştır.  

– Tablonun 1/d ve 4/c alt pozisyonlarında yer alan, ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satım mukavelenameleri ve bunlarla ilgili rehin senetleri ile 2 numaralı alt pozisyonda yer alan teklifnameler, daha önce sadece maktû vergiye tâbi bulundukları cihetle, yapılan değişiklikle tablodan çıkarılmakla, tamamen vergi dışında kalmışlardır. Ayrıca bunlardan 1/d ve 4/c alt pozisyonlarındaki kağıtlara (2) sayılı tablonun IV numaralı alt pozisyonuna eklenen 33 numaralı fıkrada yer verilerek bunların vergiden müstesna olması sağlanmıştır.

– Tabloda yer alan maktû damga vergisine tâbi kağıtlardan sadece tahkimnameler ve sulhnameler, “B. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlar” başlıklı ayrı bir bölümün 1 ve 2 nci numaralı fıkralarına alınmak  ve maktû vergi tutarları 18,-YTL olarak belirlenmek suretiyle muhafaza edilmiş ve bunlara 3. fıkra olarak “Turizm İşletmeleri ile Seyahat Acentelerinin Aralarında Düzenledikleri Kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtivâ edenler dâhil)” eklenmiş ve buna ait maktû vergi tutarı 100,-YTL olarak tesbit edilmiştir.

– (1) Sayılı Tablonun Kararlar ve Mazbatalar başlıklı II numaralı pozisyonunun 1 numaralı alt pozisyonunda yer alan hüküm nisbî vergi oranı değiştirilmemek ve maktu vergi 15.300.000,-TL. dan 18,-YTL na yükseltilmek suretiyle, muhafaza edilmiştir.

– Aynı pozisyonun 2 numaralı alt pozisyonunda yer alan hüküm, “Artırma ve Eksiltme Kanunları” ibaresi “İhale Kanunları” şeklinde değiştirilmek suretiyle aynen muhafaza olunmuş, sadece parantez içindeki ibareye sarahat verilerek Sayıştayca vize edilmeyen ihale kararlarına ilişkin damga vergilerinin, red ve iade edileceği belirtilmiştir.

– (1) Sayılı Tablonun “Ticarî İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar” başlıklı III numaralı pozisyonunda 1/c ve 1/d alt pozisyonlarında yer alan %7,5 oranında nisbî vergiye tâbi bulunan deniz ödüncü senedi ile ipotekli borç senedi ve irat senedine ait hükümler aynen muhafaza edilmiş ve sadece nisbî vergiye tâbi akreditif ve kredi mektup ve telgraflar, bunlara ilişkin binde 4,5 oranı ile birlikte tablodan çıkarılmıştır.

-Aynı alt pozisyonda yer alan tamamı maktû vergiye tâbi bulunan diğer kağıtlar, TL. cinsinden tutarları yukarı doğru yuvarlanarak önemsiz ölçüde arttırılmak ve YTL cinsinden ifade edilmek suretiyle aynen muhafaza edilmiştir.

– Tablonun “Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar” başlıklı IV numaralı pozisyonunda yer alan kağıtlardan, resmî daireler tarafından ödenenlere ait olanlar dışında kalan avans makbuzları ile bunlara ilişkin bulunan %7,5 luk oran tablodan çıkarılmış, bunun dışında kalan bütün kağıtlar ile bunlardan nisbî vergiye tâbi olanlara ilişkin tüm oranlar aynen muhafaza edilmek ve maktu vergi tutarları ise bir miktar yükseltilip YTL cinsinden ifade edilmek suretiyle tabloda bırakılmıştır.

– Belirtelim ki IV numaralı pozisyonun beyannameler başlıklı 2/.-1-5 numaralı pozisyonunda yer alan “diğer vergi beyannameleri” satırına ilâve edilen parantez içindeki bir ibare ile damga vergisi beyannameleri verginin kapsamı dışına çıkarılmış bulunmaktadır.

8.2.    II NUMARALI TABLODA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER :

Bu tabloda 5281 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile yapılan başlıca değişiklikler şunlardır :

– (2) Sayılı Tablonun I/B alt bölümünün 1 inci fıkrasında yer alan, resmî dairelerin iaşe ihtiyaçları için satın alınacak ayniyatın, bedelleri 10 Liraya (dahîl) kadar olanlarına ait ayniyat tesellüm makbuzlarının vergiden müstesna olduğu yolundaki hükmünde yer alan 10,-TL. rakamı 100,-YTL şeklinde değiştirilmiştir.

– Aynı tablonun I/C alt bölümünün sonuna 18 numaralı bir fıkra eklenerek, çiftçiler tarafından ziraî  faaliyetleri ile ilgili olarak “resmî dairelere verilen taahhütnameler” vergiden müstesna tutulmuştur.

– Yine (2) Sayılı Tablonun “Ticarî ve Medenî İşlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı IV numaralı alt pozisyonunun 21 inci fıkrasında yer alan “…. satım sözleşmeleri” ibaresi “alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” şeklinde değiştirilerek, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yoğun bir şekilde yaptıkları gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin de vergi istisnasından yararlanması sağlanmıştır.

– Aynı tablonun yine “Ticarî ve Medenî İşlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı IV numaralı pozisyonun sonuna eklenen 31 inci fıkra ile :

– Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri olarak kullanılan ;

– Gerçek kişilerce konut olarak kullanılan ;-
–    
– Gelir vergisinden muaf esnaf ve serbest meslek erbabı ile basit usulde vergiye tabi mükelleflerce işyeri olarak kullanılan ;

– İktisadî işletmelere dâhil olmayan ;

      taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri vergiden istisna edilmiştir.

•    Yine aynı IV numaralı pozisyona eklenen 33,34 ve 35 numaralı fıkralarla, aşağıdaki kağıtlar vergiden istisna edilmiştir :

– Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım-satımı mukavelenameleri ile bunlara ilişkin rehin senetleri ;

– Ticarî, ziraî veya mesleki faaliyetlere ilişkin olmamak şartı ile gerçek kişiler arasında düzenlenen tüm akitlerle ilgili kağıtlar (Bu kağıtlar resmî dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde, vergisi ibraz edenlerce ödenmek üzere, o tarih itibariyle vergiye tâbi tutulurlar) ;

– K.V.K. nun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yazılı olan yabancı kurumlara ait vergiden müstesna iştirak kazançları ile ilgili işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar.

Ek :1
 

(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tâbi Kâğıtlar
 
I.    Akitlerle ilgili kâğıtlar    
A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:
    
1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler    (Binde 7,5)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine  göre kira bedeli üzerinden)            (Binde 1,5)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri    (Binde 7,5)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler    (Binde 7,5)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dahil)       (Binde 1,5)
    
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:    
1. Tahkimnameler     (18,00 YTL)
2. Sulhnameler    (18,00 YTL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri   
    kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)    
(100,00 YTL)

II. Kararlar ve mazbatalar    

1.    Meclislerden, resmî heyetlerden ve idarî davalarla ilgili olmayarak   
     Danıştaydan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları:    
 a) Belli parayı ihtiva edenler    (Binde 7,5)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler    (18,00 YTL)
2.    İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili
     organlarınca verilen her türlü ihale kararları
  (Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tâbi ihale kararlarının vize  
    edilmemesi durumunda bu karara ilişkin vergi red ve iade olunur.)   
    
(Binde 4,5)
III. Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar
    
 1. Ticarî ve mütedavil senetler:    
  a) Emtia senetleri:    
   aa) Makbuz senedi (Resepise)    (6,50 YTL)
   ab) Rehin senedi (Varant)    (4,00 YTL)
   ac) İyda senedi    (1,00 YTL)
   ad) Taşıma senedi    (0,50 YTL)
  b) Konşimentolar      (4,00 YTL)
  c) Deniz ödüncü senedi    (Binde 7,5)
  d) İpotekli borç senedi, irat senedi    (Binde 7,5)
 2. Ticarî belgeler:    
  a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri    (6,50 YTL)
  b) Resmî  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:    
   ba) Bilançolar    (14,00 YTL)
   bb) Gelir tabloları    (7,00 YTL)
   bc) İşletme hesabı özetleri    (7,00 YTL)
  c) Barnameler    (1,00 YTL)
  d) Tasdikli manifesto nüshaları    (3,00 YTL)
  e) Ordinolar    (0,50 YTL)
  f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları    (3,00 YTL)
    
    
    
    
    
IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar    
 1. Makbuzlar:    
 a) Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar     
 
 
 
 
(Binde 7,5)   
 
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar    
 
 
 
 
 
(Binde 6)
 c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler    
(Binde 6)
 d) İcra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar    
(Binde 6)
 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tâbidir):    
  a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere  verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için    
 
(0,50 YTL)
  b) Vergi beyannameleri:     
   ba)  Yıllık gelir vergisi beyannameleri    (18,00 YTL)
   bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri    (24,00 YTL)
   bc)  Katma değer vergisi beyannameleri     (12,00 YTL)
   bd)  Muhtasar beyannameler    (12,00 YTL)
   be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)    
(12,00 YTL)
  c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler     (24,00 YTL)
  d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler     (9,00 YTL)
  e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri    (9,00 YTL)
 3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispî vergiye tâbi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri    
 
(0,50 YTL)