GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ

Tebliğler
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) Seri No: 12
Gümrük Müsteşarlığından:
 

    Amaç

    Madde 1- Bu Tebliğin amacı, gümrük vergileri alınmamış ve dış ticaret politikasına tabi tutulmamış eşyanın konulduğu genel antrepolar ile, her nevi petrol ürünü depolanan genel ve özel antrepoların etkin şekilde denetlenmesini sağlamaktır.

    Yetki

    Madde 2- Bu Tebliğ, Gümrük Yönetmeliği’nin "Antrepo İşleticileri Tarafından Uyulması Zorunlu Hususlar" başlıklı 284. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan, "Antrepo işleticileri, … antrepo tesisat ve inşaatında, sonradan meydana gelecek arızaları tamir etmeye, gümrük haklarının emniyetle korunması ve hizmetlerin çabuk yapılması bakımından, Müsteşarlıkça zamanla gerekli görülen tesis ve değişiklikleri yapmaya ve ileri tekniğin meydana getirdiği aletleri ve cihazları sağlamaya; izin alınmadıkça varolan tesisleri hiç bir suretle değiştirmemeye, genişletmemeye veya
azaltmamaya … mecburdurlar." hükmüne istinaden hazırlanmıştır.

    A Tipi Genel Antrepolarda Bulunması Zorunlu Kamera Sistemleri

    Madde 3- A  tipi genel antrepolarda 24 saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa alana giriş çıkış yerlerinin Gümrük Müdürlüklerince izlenmesini sağlayan bir kamera sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması zorunludur.

    Bilgisayar Bağlantılı Elektronik Ölçüm Cihazları

    Madde 4- Her nevi petrol ürünü depolanan antrepolarda Gümrük Yönetmeliği’nin 286 ncı maddesinin (p)/7 nci bendi gereğince bulunması gereken elektronik ölçüm cihazlarının bilgisayar bağlantıları oluşturularak elektronik ortamda ilgili Gümrük Müdürlükleri ve Başmüdürlüklerden gözetim yapılmasını ve antrepoda mevcut yakıt miktarının izlenmesini sağlayan bir sistemin antrepo
işleticileri tarafından kurulması zorunludur.

    Antrepo Açılışlarında Aranılacak Şartlar ve Mevcut Antrepoların Şartlara Uyumu

    Madde 5- Antrepo açılış taleplerinde, 17/1/2004 tarih ve 25349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Seri No.’lu (Gümrük Antrepo Rejimi) Gümrük Genel Tebliği’nde yer alan şartlara ilave olarak, 3 ve 4 üncü maddede belirtilen kriterlerin aranılması, mevcut antrepoların ise bu şartlara 31/12/2005
tarihine kadar uyumunun sağlanması gerekmektedir.

    Birinci fıkrada belirtilen tarihe kadar gerekli şartların sağlanamamış olması durumunda, gümrük antreposu Başmüdürlüklerce re’sen kapatılacak ve yapılan işlem sonucundan Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bilgi verilecektir.

    Petrol Ürünlerinin Sevkinde Gümrük Müdürlüğüne Bilgi Verilmesi

    Madde 6- Hazine haklarının korunması ve gümrük gözetiminin etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla, antrepoya konulacak eşyanın petrol ürünü olması halinde, Gümrük Yönetmeliği’nin 119. maddesi uyarınca antrepo rejimine ait beyannameye eklenecek belgeler arasında sayılan taşıma belgesinde yer alan bilgilerin, antreponun denetiminde bulunduğu Gümrük Müdürlüğü’ne 24 saat
öncesinden bildirilmesi gerekmektedir.

    Yürürlük

    Madde 7- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür