MALUL OLANLAR İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEME

                                                                             G E N E L G E
                                                                              12- 147.EK
 
Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (B) bendinde; bu Kanun kapsamında ilk defa çalışmaya başladıkları tarihte malul olduğu tespit edilen sigortalıların malullük sigortası yardımlarından yararlanamayacakları öngörüldüğünden, 506 sayılı Kanuna tabi olmadan önce ilk defa diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmaya başlayıp, bu tarihte malul olmadıkları halde, münhasıran 506 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başladıkları tarihte malul oldukları tespit edilenlere malullük aylığı bağlanmamaktadır.
 
Ancak, Yargıtay tarafından da onaylanarak kesinleşen çeşitli yargı ilamlarında, birden fazla sosyal sigorta kanunu kapsamında çalışmanın bulunduğu durumlarda, yukarıda sözü edilen bent hükmünün uygulanmasında, sigortalıların, ilk defa çalışmaya başladığı sosyal güvenlik kuruluşundaki işe giriş tarihinin esas alınması ve bu şekilde tespit edilen tarih ile 506 sayılı Kanuna tabi çalışmaların başladığı tarih arasında malul duruma düştüğü tespit edilenlere, malullük aylığı bağlanması yönünde kararlar verilmiştir.
 
Bu durumda, gerek sigortalıların mağduriyetlerine meydan verilmemesi, gerekse bu konuda açılan davaların Kurumumuz aleyhine sonuçlanması, yargılama masrafları ile davaların takibinin gerektirdiği zaman ve emek kaybının Kurumu maddi yönden zarara uğrattığı hususları da göz önünde bulundurularak, daha önce tahsis talebi söz konusu nedenle reddedilenleri de kapsamak üzere, mevcut uygulamanın bundan böyle yargı kararları doğrultusunda değiştirilmesi uygun görülmüştür.
 
Bu nedenle, 506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre sigortalıların malullük durumlarının tespiti amacıyla Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire Başkanlığına gönderilecek yazılarda, varsa diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına ilk defa çalışmaya başladığı tarihin belirtilmesi, ayrıca, bu tarihten önceki malullük durumlarının tespitine esas belgelerin de bu yazıya eklenmesi gerekmektedir.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğini  rica ederiz.