ODA AİDATLARININ TAKSİTİ

ODA AİDATLARININ BİRİNCİ TAKSİDİNİN HAZIRAN AYI SONUNA KADAR
ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR

 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 24 üncü maddesi gereğince odalara kayıtlı üyelerin her yıl için yıllık aidat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Yıllık aidatın her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Ödenmesi gereken yıllık aidat miktarları, üyelerin kayıtlı bulunan sermayeleri ve özvarlıkları üzerinden  tarifelere göre saptanmaktadır. Tarifeler, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe girmektedir. Şubelere kayıtlı olan üyeler aidatın yarısını öderler.

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı şahıs firmaları ile şirketlerin yıllık aidat ödemelerine esas alınacak 2005 Yılı Aidat Tarifesi aşağıdaki gibidir :

DERECELER     SERMAYE VE ÖZ VARLIK    AİDAT (YTL)
Fevkalade     1.000.000    Ve yukarısı     225
1    250.000    999.999    200
2    25.000    249.999    150
3    1.000    24.999    100
4    1    999    50

Ayrıca, odalara kayıtlı tacir ve sanayicilerin, yıllık aidat dışında, 5174 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince kazançları üzerinden munzam aidat ödeme yükümlülükleri de bulunmaktadır. Munzam aidat, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin önceki yıl gelir vergisi beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı üzerinden, tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise kurumlar vergisi beyannameleri ile gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde 5 oranında tahakkuk ettirilir. Zarar eden üyeler o yıl için munzam aidat ödemezler. Bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş olan yıllık aidat tavanının 20 katını geçemez.

Munzam aidatlar da Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Şubelere kayıtlı üyeler munzam aidatın da yarısını öderler.

Üyeler, kayıtlı oldukları odalara, ticari ve sınai kazançlarına ait bilgileri ve bilançolarını talep üzerine vermek zorundadırlar. Uygulamada odalar beyanname örneklerini de istemektedirler. Odaların, Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi hükmü çerçevesinde vergi dairelerinden bilgi istemeleri de mümkündür. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de bunun sağlanamaması durumunda, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilmektedir.

Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 sayılı Tahsilat Kanununda belirlenen oranda (halen aylık % 3) gecikme zammı uygulanmaktadır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zamları günlük olarak hesaplanmakta olup, gecikmiş borçlara icra takibi yapılmaktadır.

Serbest bölge kullanıcısı olan üye firmaların da aidat ödeme yükümlülükleri bulunmakta olup, bunların faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olarak vergi istisnalarından yararlanıyor olmaları aidat ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Serbest bölge kullanıcılarının,  gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi verme mecburiyetleri, ilk kez 2004 yılına ilişkin olarak 2005 yılında başladığı için, bu firmaların aidat ödeme yükümlülüğü 2005 yılından itibaren başlamıştır.