UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİSİ

                                                    Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No : 352)
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma hükümleri ile ilgili Ek 1 inci maddesine göre genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile cezalara ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi için kurulan uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi miktarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili bulunmaktadır.
 
Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye dayanılarak en son 343 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile il ve ilçe uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarı tespit edilmiştir.
 
22/10/2005 tarih ve 25974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikler nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
 
I- Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi:
 
Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile uzlaşma komisyonları, vergi dairesi başkanlığı kurulan ve kurulmayan yerlere göre yeniden teşekkül ettirilmiş ve uzlaşma komisyonları, vergi dairesi uzlaşma komisyonları, defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezî Uzlaşma Komisyonu olarak yeniden belirlenmiştir.
 Bu belirleme çerçevesinde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı dışındaki vergi dairesi başkanlıkları, bünyelerinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarının tespiti bakımından  dört gruba ayrılmıştır.
 
I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    :    Ankara, İzmir  
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    :     Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    :    Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    :    Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak

Yönetmelikte yapılan değişiklik paralelinde uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarı da aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

A) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde
a) Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu
     Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı    900.000
I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    750.000
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    600.000
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    450.000
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    300.000
 
b) Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları
ba) Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları
 
     Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı    35.000
I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    30.000
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    25.000
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    20.000
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    15.000
 
bb) Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları
 
     Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)
I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    6.000
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    5.000
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    4.000
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları    3.000
B) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde
a) Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu
 
     Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)
Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu    200.000
 
b) Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları
 
     Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)
Vergi Dairesi Müdürlükleri    15.000
Malmüdürlükleri    3.000

Vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde vergi dairesi müdürlükleri ve malmüdürlükleri bünyesinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını aşan fakat vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları için tanınan limitler içinde kalan uzlaşma talepleri,  ilgili vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.
 

Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde ise vergi dairesi müdürlükleri ve malmüdürlükleri uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını aşan fakat defterdarlık uzlaşma komisyonları için tanınan limitler içinde kalan uzlaşma talepleri, ilgili defterdarlık uzlaşma komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.  
 
Vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları ile defterdarlık uzlaşma komisyonlarının yukarıda belirtilen yetki sınırlarını aşan uzlaşma talepleri, Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenmek üzere Başkanlığımıza intikal ettirilecektir.  
 

II- Diğer Hususlar:
 
a) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamuya yararlı derneklere ait iktisadi işletmeler hakkındaki tarhiyatlara karşı yapılan uzlaşma talepleri, Merkezi Uzlaşma Komisyonunun yetkisine girenler hariç olmak üzere, herhangi bir miktara bağlı kalınmaksızın vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları veya defterdarlık uzlaşma komisyonlarına intikal ettirilecek ve bu komisyonlarca incelenip sonuçlandırılacaktır.
 
b) Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yeniden oluşturulan uzlaşma komisyonları, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve ikmalen, re’sen veya idarece tarh ve tebliğ edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilip tebliğ olunan vergi ziyaı cezalarına (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) ilişkin uzlaşma taleplerini inceleyip sonuçlandıracaklardır. Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları da uzlaşma konusu yapılabilecektir.
 
c) İkmalen veya re’sen yapılan tarhiyatlarda mahsup dönemi geçmiş geçici verginin de bulunması ve bu tarhiyata karşı uzlaşma talep edilmesi halinde, uzlaşma tutanaklarında mahsup dönemi geçmiş geçici vergi asıllarına yer verilip verilmeyeceği ile uzlaşmanın vaki olması sonucu bu vergi için gecikme faizi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda farklı uygulamaların yapıldığı tespit edilmiş olunması nedeniyle, uzlaşmanın vaki olması sonucu düzenlenen uzlaşma tutanaklarında mahsup dönemi geçmiş geçici vergi asıllarına da yer verilecek, uzlaşılan tutarlar uzlaşma tutanaklarına yazılacak ve uzlaşılan tutar için mahsup dönemine kadar gecikme faizi hesaplanacaktır.
 
d) Bu tebliğin yayımı tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
 
Tebliğ olunur.