YATIRIM İNDİRİMİ TEVKİFATININ BEYANI VE ÖDEME ZAMANI

     GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN GEÇİCİ 61 İNCİ MADDESİNE GÖRE YAPILAN YATIRIM İNDİRİMİ TEVKİFATININ
                                                                 BEYANI ve ÖDEME ZAMANI

Hatırlanacağı üzere, Gelirler Genel Müdürlüğü, geçen yıl internet sitesine koyduğu 8 no.lu KV Sirkülerinde, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 2003 yılı KV Beyannameleri üzerinde yararlandıkları yatırım indirimi üzerinden GVK’nun Geçici 61 inci maddesine göre yaptıkları %19,8 oranındaki yatırım indirimi tevkifatının, kâr dağıtımı yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, Mayıs ayının 20 nci günü akşamına kadar Muhtasar Beyanname ile beyan edilerek aynı ayın 26 ncı günü akşamına kadar tek taksitte ödenmesi gerektiğini ilân etmişti.

Söz konusu 8 no.lu KV Sirkülerindeki açıklamalar her ne kadar belli bir yıl (2003 Beyannamelerine ilişkin olarak 2004 yılı) belirtilerek yapılmış ise de, bugüne kadar aksine bir düzenleme yapılmamış olduğundan, bu yıl ve aksine bir düzenleme yapılmadığı takdirde izleyen yıllarda da aynı şekilde hareket edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yani, 2004 yılına ilişkin KV Beyannameleri üzerinde yararlanılan yatırım indirimi üzerinden GVK’nun Geçici 61 inci maddesine göre ödenmesi gereken tevkifat varsa, KV mükelleflerinin bunu en geç 20.05.2005 akşamına kadar Muhtasar Beyanname ile beyan ederek, tamamını tek taksitte en geç 26.05.2005 akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir.

Bu tevkifatın ayrı bir Muhtasar Beyanname ile yapılması tavsiye olunur. (GVK’nun 99 uncu maddesine göre bunun bir zorunluluk olduğu dahi ileri sürülebilir.)

Kâr dağıtımını, 2005 Nisan ayından önce yapmış olan firmaların da, yatırım indirimi tevkifatının beyanı ve ödenmesi yönünden aynı esaslara tabi olduğu anlaşılmaktadır. Yani, GVK Geçici Md.61’e göre doğan tevkifatın kâr dağıtımı yapılıp yapılmaması ile bir ilgisi olmadığı gibi, ödeme süresi de kâr dağıtımından tamamen bağımsızdır.

Bilindiği gibi, Muhtasar Beyannamelerin kağıt ortamında ya da elektronik ortamda verilebilmesi konusunda ihtiyarilik devam etmektedir. Karışıklığa meydan vermemek açısından, GVK Geçici 61 inci maddeye ilişkin yatırım indirimi tevkifatı beyannamesinin kağıt ortamında verilmesi ve ayrıca söz konusu Muhtasar Beyannameye ayırt edici bir not olarak “2004 yılına ait KV Beyannamesi üzerinde yararlanılan yatırım indirimi ile ilgili olup Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 61 inci maddesine göre yapılan gelir vergisi tevkifatının beyanına ilişkindir” cümlesi veya benzer bir ibare yazılmasında yarar vardır. Elektronik ortamda verilmesi alternatifinde de, mümkünse, diğer Muhtasar Beyannamelerden ayırdetmeye  yarayacak bir işaret ya da not konulmalıdır.

Diğer taraftan, bilindiği gibi yararlanılan her türlü yatırım indirimi için %19,8 oranında tevkifat ödenmesi gerekmemekte, sadece GVK Geçici Md.61 kapsamına giren yatırım indirimi kullanımları için tevkifat ödenmesi gerekmektedir. Buna göre, GVK Md. 19 kapsamındaki Teşvik Belgesiz yatırım indirimi hakları ile, GVK Geçici Md. 61’e göre verilen seçimlik hak çerçevesinde 24.04.2003 tarihinden önce alınan teşvik belgelerli kapsamında bu tarihten sonra yapılan harcamalardan doğan ve yeni yatırım indirimi rejimi kapsamında değerlendiren yatırım indirimi hakları için tevkifat ödenmesi söz konusu değildir.