Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10737 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır.
     

Karar Sayısı : 2006/10737
 
Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 3/7/2006 tarihli ve 2006/34 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

       DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
 
    MADDE 1 – 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Kararnamenin eki Dahilde İşleme Rejimi Kararına aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
    “GEÇİCİ MADDE 12 – (1) 27/1/2005 tarihinden önce, süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle resen kapatılan veya iptal edilen ve bu suretle uygulanan müeyyidenin kısmen tahsil edildiği dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin ilgili gümrük idaresinden teyit edilmesi ve resen kapatma veya iptal işleminin Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından geri alınması kaydıyla belge ihracat taahhütleri, bu ihracata tekabül eden ithal eşyasına müeyyide uygulanmaksızın, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından kapatılır.
 
    (2) Birinci fıkra hükmü çerçevesinde ihracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgesi kapsamında, henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince belge sahibi firmaya iade edilir.Ancak, belge kapsamında daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge sahibi firmaya iade edilmez.”
 
    MADDE 2 –Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
    MADDE 3 –Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür