Gelir Vergisi Sirküleri / 50

30/03/2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş olup; 01/01/2006 tarihi ile bu Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 08/04/2006 tarihleri arasında ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımından önceki tarifeye göre yapılmış olan ancak, yeni tarifeye göre fazla kesildiği tespit edilen gelir vergisi tevkifat tutarlarının ödenecek vergilerden mahsubu veya eksik kesildiği tespit edilen vergilerin ilave olarak kesilmek suretiyle ödenmesi işlemlerinin nasıl yerine getirileceği hususları  GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/50’nin konusunu oluşturmaktadır.

İlgili sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gelir Vergisi Sirküleri/50

1. Giriş

30/03/2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş olup; 01/01/2006 tarihi ile bu Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 08/04/2006 tarihleri arasında ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımından önceki tarifeye göre yapılmış olan ancak, yeni tarifeye göre fazla kesildiği tespit edilen gelir vergisi tevkifat tutarlarının ödenecek vergilerden mahsubu veya eksik kesildiği tespit edilen vergilerin ilave olarak kesilmek suretiyle ödenmesi işlemlerinin nasıl yerine getirileceği hususları bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Konu İle İlgili Mevzuat

08/04/2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi yeniden düzenlenmiş ve yapılan değişiklikle gelir vergisine tabi gelirlerin;
7.000 YTL’ye kadar     
% 15
18.000 YTL’nin 7.000 YTL’si için 1.050 YTL, fazlası                        % 20
40.000 YTL’nin 18.000 YTL’si için 3.250 YTL, fazlası                      % 27
40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.190 YTL, fazlası       % 35
oranında vergilendirileceği belirtilmiştir.

Öte yandan 5479 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 70 inci maddede “2006 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilir. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Bu hükmün uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir." hükmüne yer verilmiştir.

3. Yapılmış Olan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarının Yeni Hükme Göre Hesaplanan Vergiden Fazla Olması Hali

3.1. 2006 Yılında Üç Aylık (Ocak, Şubat, Mart) ya da Aylık (Mart) Muhtasar Beyannameyi Henüz Vermemiş Olan Mükellefler

Bu durumda olup da muhtasar beyannamesini henüz vermemiş olan mükellefler, yeni tarifeye göre 1/1/2006 tarihinden itibaren kendi hesapları üzerinde gerekli düzeltmeyi yaparak beyanname ekinde toplam çalışan bazındaki tevkifat ve fazla yapılan tevkifat tutarları ile aradaki farkı gösteren bir listeyi ekleyecek ve sadece ödenmiş vergileri, beyannamenin Tablo-1 “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünün “Mahsup Edilen Vergiler” kısmının (20) no’lu satırının ( K.V.K 8/4 Mad. Uyarınca G.V.K. 94/6-a’ya Göre Hesaplanacak Gelir Vergisine Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarları) altındaki boşlukta “G.V.K. Geçici 70 inci maddesine göre yapılan mahsuplar” ifadesi ile göstererek mahsup etmek suretiyle beyannameleri düzeltilmiş tutarlara göre vereceklerdir. Fazla yapılan tevkifat tutarlarının ödenmemiş olması halinde ise mahsup söz konusu olmayacak; muhtasar beyanname ekinde verilecek olan, her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren listeye dayanılarak vergi dairelerince ilgili dönem tahakkuklarında gerekli düzeltme yapılacaktır.

3.2. 2006 Yılında Üç Aylık (Ocak, Şubat, Mart) ya da Aylık (Mart) Muhtasar Beyannameyi Vermiş Ancak Tahakkuk Eden Vergiyi Henüz Ödememiş Olan Mükellefler

Muhtasar beyannamesini vermiş ancak tahakkuk eden vergiyi henüz ödememiş olan mükellefler tarafından beyanname verme süresinin (20 Nisan 2006) sonuna kadar düzeltme beyannamesi verilmesi halinde; bu beyannameye Ocak, Şubat ve Mart 2006 aylarına ilişkin beyannamelerdeki tutarları, üç aylık beyanlarda ise bu dönemde yapılan üç aylık tevkifat tutarlarını ayrıntılı gösteren bir liste eklenecek ve “3.1. bölümü”nde açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır. 2006 yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin muhtasar beyanname ile ilgili olarak verilen düzeltme beyannamesi ve ekinde yer alacak olan her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren liste üzerine daha önce verilen beyannameye göre tahakkuk ettirilen vergi tutarları ise vergi dairesince terkin edilecektir.

3.3. 2006 Yılında Üç Aylık (Ocak, Şubat, Mart) ya da Aylık (Mart) Muhtasar Beyannameyi Vermiş ve Tahakkuk Eden Vergiyi Ödemiş Olan Mükellefler

Bu durumda, fazladan ödenmiş olan vergi tutarları, mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilecektir.

İlgili döneme ilişkin verilecek muhtasar beyannamelerde, çalışanlara ait ücret matrahları beyan edilerek bunlara ilişkin yeni tarife üzerinden hesaplanan vergilerin tahakkuk ettirilmesi sağlanacaktır. Fazla hesaplanması nedeniyle mahsup edilecek tutar, muhtasar beyannamenin Tablo-1 “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünün “Mahsup Edilen Vergiler” kısmının (20) no’lu satırının ( K.V.K 8/4 Mad. Uyarınca G.V.K. 94/6-a’ya Göre Hesaplanacak Gelir Vergisine Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarları) altındaki boşlukta “G.V.K. Geçici 70 inci maddesine göre yapılan mahsuplar” ifadesi ile gösterilecektir.

Her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren bir liste muhtasar beyanname ekinde verilecektir.

3.4. Beyannamelerini Elektronik Ortamda Verecek Mükelleflerin Yapacakları İşlemler

Beyannamelerini elektronik ortamda veren mükellefler fazla ödedikleri tutarları e-beyannamede bu işleme münhasır olmak üzere açılmış bulunan “Mahsup Edilen Vergiler” kısmının “G.V.K. Geçici 70. maddeye göre yapılan mahsuplar” satırında göstereceklerdir.

Ayrıca, her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren bir liste elektronik ortamda muhtasar beyanname ekinde verilecektir.

Örnek 1: Ortalama 4.000 YTL ücretle 12 işçi çalıştıran (A) Ltd.Şti’nin aylar itibariyle 08/04/2006 tarihinden önce ve sonra geçerli olan tarifeler üzerinden yaptığı tevkifat tutarları aşağıdaki gibidir:
    
 
                                (YTL)
 
                                                                             Ocak    Şubat    Mart
Değişiklik öncesi hükme göre kesilen gelir vergisi    7.200    8.040    9.600
Yeni hükme göre hesaplanan gelir vergisi                7.200    7.800    9.600
FARK                                                                        0        240        0

(A) Ltd.Şti. Şubat ayına ilişkin olarak ücretlilerden fazladan tevkif edip vergi dairesince tahsil edilen 240 YTL’yi Nisan ayında verilecek muhtasar beyannamede, Mart ayına ilişkin olarak ücretlilerden tevkif ettiği 9.600 YTL ödenecek vergiden mahsup edecek, (=9.600-240) 9.360 YTL’yi vergi dairesine ödeyecektir. Dolayısıyla Mart ayında ücretlilerden yapılacak tevkifat tutarı toplam 9.360 YTL olacaktır.

4. Yapılmış Olan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarının Yeni Hükme Göre Hesaplanan Vergiden Az Olması Hali

Bu durumda oluşan fark tutarlar, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir muhtasar beyanname ile beyan edilecek ve ödenecektir. Söz konusu beyanname elektronik ortamda da verilebilecektir.

Bu düzeltme beyannamelerinde de mevcut muhtasar beyanname kullanılacak ve söz konusu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmayacaktır. Süresinde düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmayıp, eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde ise bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olacaktır.

Örnek 2: Bir önceki örnekte yer alan şirketin, 2005 yılı için geçerli olan tarifeyi %9,8’lik yeniden değerleme oranında artırdığı varsayımıyla, 12 İşçi için aylar itibariyle 08/04/2006 tarihinden önce ve sonra geçerli olan tarifeler üzerinden yaptığı tevkifat tutarları aşağıdaki gibidir:
    
 
                                                                                 (YTL)
 
                                                                             Ocak    Şubat        Mart
Yeni hükme göre hesaplanan gelir vergisi                7.200    7.800,00    9.600
Değişiklik öncesi hükme göre kesilen gelir vergisi     7.200    7.650,48    9.600
FARK                                                                        0         149,52        0

Vergi sorumlusu, çalışanlarına Nisan ayında yapacağı ödemelerden, daha önce eksik kesilmiş olan 149,52 YTL vergi kesintisini ilave olarak kesmek suretiyle, bu tutarı ayrı bir muhtasar beyanname ile Mayıs ayının yirminci günü akşamına kadar bağlı olduğu vergi dairesine beyan ederek süresinde ödeyecektir.

Bu farkın birden fazla ayda oluşması halinde de, her bir ay için ayrı ayrı muhtasar beyanname verilmeyecek, tek bir beyanname ile kesilen vergiler beyan edilerek ödenecektir.

5. Emeklilik, İşten Ayrılma, İşyerinin Kapanması, Ölüm vb. Durumlarda Fazla Kesilen Vergi Tutarlarının İadesi

Bu durumda olan mükelleflere ilişkin işlemler vergi dairelerince yerine getirilecektir. Söz konusu mükellefler, işverenden alacakları ve kendilerinden yapılan tevkifat tutarlarını ayrıntılı gösteren bir yazı ile en son çalıştıkları işverenin muhtasar beyanname yönünden bağlı olduğu vergi dairesine başvuracak olup, gerekli düzeltme işlemleri ilgili vergi dairesince yerine getirilecektir.

Duyurulur.