Konsolosluklarca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarları (25.12.2006)

53 sıra nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 1/1/2007 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarları ve değerli kağıt bedellerinin hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 1.45 YTL. olarak belirlenmiş olup buna göre uygulanacak olan emsal sayıları belirtilmiştir.

                                             HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53)
 
    Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
    Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir. 210 sayılı Kanun kapsamındaki değerli kağıtlar ise 1/1/2007 tarihinden itibaren yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.
    Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarları ve bu meyanda değerli kağıt bedellerinin hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.
    Yukarıda belirtilen Kanun maddelerinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2007 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarları ve değerli kağıt bedellerinin hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 1.45 YTL. olarak belirlenmiştir. Buna göre, emsal sayılar 492 sayılı Kanuna bağlı;
    (2) sayılı tarifedeki miktarlar için    8,6
    (5) sayılı tarifedeki miktarlar için    1,6
    (6) sayılı tarifedeki miktarlar için    0,25
    (7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için    1,3
    olarak uygulanacaktır.
    210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli değerli kağıtlar tablosundaki miktarlar için ise emsal sayı 1 olarak tespit edilmiştir.
 
    Tebliğ ve ilan olunur.