2007 yılı asgari ücretleri (09.01.2007)

                                                          G E N E L G E  16 – 386 Ek  
    
I – GENEL AÇIKLAMALAR

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2007 yılı için uygulanacak asgari ücret, 01.01.2007 ile 30.06.2007 ve 01.07.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilmiştir.
 
Maliye Bakanlığının 20.12.2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 364 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, ilanen yapılacak tebliğlerin parasal limitleri, aynı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile de Damga Vergisi tutarları 1.1.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

II – ASGARİ ÜCRET
    Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin 5198 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrasında, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret; üst sınırının ise günlük asgari ücretin 6,5 katı olduğu öngörülmüştür.
 
    4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karar ile,
    01.01.2007 ile 30.06.2007 tarihleri arası için;
a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 18,75 (onsekiz yetmişbeş) Yeni Türk Lirası,
    b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 15,89 (onbeş seksendokuz) Yeni Türk Lirası,
01.07.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arası için;
a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 19,50 (Ondokuz elli) Yeni Türk Lirası,
    b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri de 16,38 (Onaltı otuzsekiz) Yeni Türk Lirası,
    Olarak tespit edilmiştir.
    
Buna göre, 16 yaşından küçük işçiler de dahil olmak üzere, 01.01.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasında sigorta primlerine, işsizlik sigortası primine ve sosyal güvenlik destek primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarının miktarlarında dikkate alınacak asgari ücret tutarları aşağıda gösterilmiştir.
    
III – 01.01.2007- 31.12.2007 TARİHLERİ ARASINDA, SİGORTA PRİMİ, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE ESAS GÜNLÜK VE AYLIK KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI
 
    01.01.2007 ile 30.06.2007 tarihleri arasında;
    Günlük kazanç alt sınırı  =   18,75 YTL
    Günlük kazanç üst sınırı = 121,88 YTL
    01.07.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasında;
    Günlük kazanç alt sınırı  =   19,50 YTL
    Günlük kazanç üst sınırı = 126,75 YTL
    A)ÖZEL SEKTÖR:
    01.01.2007 – 30.06.2007 tarihleri arasında;
    Aylık kazanç alt sınırı   =      562,50 YTL
Aylık kazanç üst sınırı  =   3.656,40 YTL
    01.07.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasında;
    Aylık kazanç alt sınırı   =     585,00 YTL
Aylık kazanç üst sınırı  =  3.802,50 YTL    
    
    B)KAMU SEKTÖRÜ:
    
15.12.2006-14.01.2007 devresi için alt sınır;  
    2006/Aralık ayının ikinci yarısı için     =   17,70 YTL x 16 gün =   283,20 YTL
    2007/Ocak ayının ilk yarısı için           =   18,75 YTL x 14 gün =   262,50 YTL
    15.12.2006-14.01.2007 devresi için   = 283,20 YTL + 262,50 YTL = 545,70 YTL
15.12.2006-14.01.2007 devresi için üst sınır;  
    2006/Aralık ayının ikinci yarısı için   =   115,05 YTL x 16 gün = 1.840,80 YTL
    2007/Ocak ayının ilk yarısı için        =   121,88 YTL x 14 gün = 1.706,32 YTL
    15.12.2006-14.01.2007 devresi için    =1.840,80 YTL + 1.706.32 YTL = 3.547,12 YTL
    15.01.2007 – 14.06.2007 tarihleri arasında;
    Aylık kazanç alt sınırı     =      562,50 YTL
Aylık kazanç üst sınırı     =   3.656,40 YTL
15.06.2007-14.07.2007 devresi için alt sınır;  
    2007/Haziran ayının ikinci yarısı için  =  18,75 YTL x 16 gün =  300,00 YTL
    2007/Temmuz ayının ilk yarısı için     =  19,50 YTL x 14 gün =  273,00 YTL
    15.06.2007-14.07.2007 devresi için   = 300,00 YTL + 273,00 YTL = 573,00 YTL
15.06.2007-14.07.2007 devresi için üst sınır;  
    2007/Haziran ayının ikinci yarısı için  =  121,88 YTL x 16 gün =  1.950,08 YTL
    2007/Temmuz ayının ilk yarısı için     =  126,75 YTL x 14 gün =  1.774,50 YTL
    15.06.2007-14.07.2007 devresi için    = 1.950,08 YTL + 1.774,50 YTL = 3.724,58 YTL
    
15.07.2007 – 14.12.2007 tarihleri arasında;
    Aylık kazanç alt sınırı      =      585,00 YTL
Aylık kazanç üst sınırı      =   3.802,50 YTL
    
C- ÇIRAK VE ÖĞRENCİLER
    3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yaş durumlarına göre tespit olunan asgari ücretlerin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.
Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları:
    
16 yaşından büyük olanlar için:
01.01.2007 ile 30.06.2007 tarihleri arasında;
    
Günlük kazanç tutarı      =     9,38 YTL
    Aylık kazanç tutarı          = 281,40 YTL
    
01.07.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasında;
    Günlük kazanç tutarı      =      9,75 YTL
    Aylık kazanç tutarı          =  292,50 YTL
    
16 yaşından küçük olanlar için:
01.01.2007 ile 30.06.2007 tarihleri arasında;
    
Günlük kazanç tutarı      =     7,95 YTL
    Aylık kazanç tutarı          = 238,50 YTL
    
01.07.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasında;
    Günlük kazanç tutarı      =      8,19 YTL
    Aylık kazanç tutarı          =  245,70 YTL
    
    Olacaktır.
    
IV – İDARİ PARA CEZALARI

    506 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 140’ıncı maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.
    
Buna göre, 01.01.2007 ile 30.06.2007 tarihleri arasında işlenen fiiller için 562,50 YTL, 01.07.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 585,00 YTL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.    
    
Diğer taraftan, 28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin sonuna 5335 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile eklenen fıkra uyarınca, idarî para cezalarının hesaplanmasında ve ödenmesinde, bir Yeni Türk Lirası’nın (1 YTL) altında kalan tutarların dikkate alınmayacağı öngörüldüğünden, her bir fiil bazında yapılan hesaplama sonucunda uygulanacak idari para cezalarının, varsa Yeni Kuruş kısmı  atılarak tebliğ ve tahsil edilecektir.
    

V – İLAN YOLUYLA TEBLİĞ EDİLECEK  TUTARLAR

Maliye Bakanlığının 20.12.2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 364 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun “İlanın Şekli” başlıklı 104 üncü maddesine göre yapılacak ilanların parasal limitleri, 1.1.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
    
1- Borcun İlanen Tebliği
    
6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan borç tebliği işlemlerinde ilan yoluyla tebliğe gidilmesinin gerektiği durumlarda; 1.1.2007 tarihinden itibaren tebliğe konu borç tutarının (asıl+gecikme zammı) 1.290,00  YTL’den az olması halinde, gazete yoluyla ilanen tebliğ yapılmaksızın ilan yazısının (tebliğ evrakı), Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünün ilan koymaya mahsus (ilan tahtası) mahalline asılması suretiyle ilanen tebliğ işlemi yapılacaktır.
    
İlan yoluyla tebliğ edilecek borç tutarının, (asıl+gecikme zammı) 1.290,00 YTL (dahil) ile 129.000,00  YTL arasında olması halinde, ilan Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünün bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayımlanması, borç tutarının (asıl+gecikme zammı) 129.000,00 YTL ve üzerinde olması durumunda ise, mahalli gazetelerin yanı sıra Türkiye genelinde yayım yapan günlük gazetelerin birinde de ayrıca yayınlanması gerekmektedir.
    
2- Gayrimenkul Satış İlanları
    
Biçilen rayiç değeri 129.000,00 YTL’nin üstünde olan gayrimenkuller, satış ilanının mahalli gazetelerde ilan edilmesinin yanı sıra Türkiye genelinde yayım yapan günlük gazetelerden birinde de ayrıca ilan edilecektir.

    İlan yoluyla tebliğ işlemlerinde diğer usul ve esasların 10.1.1995 tarihli, 16-103 Ek ve 27.4.2004 tarihli, 16-315 Ek sayılı Genelgeler ile 25.6.1999 tarihli, 458127 sayılı Genel Yazıda belirtildiği şekilde yapılmasına devam edilecektir.

VI – DAMGA VERGİSİ

20.12.2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile damga vergisi tutarları 1.1.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
    
47 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre 1.1.2007 tarihinden itibaren uygulanacak yeni maktu vergi miktarları Tebliğ eki 1 sayılı tabloda gösterilmiştir.
    
Buna göre, Kurumumuza verilen asıl ve ek nitelikteki prim belgelerinden dolayı 1.1.2007 tarihinden itibaren 10,50 YTL tutarında damga vergisi tahakkuk ve tahsil edilecektir.
    
Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.