Yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının yurtdışında geçen sürelerinin Sosyal ..(06.07.2007)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA 3201 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK                                                           YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
    MADDE 1 – 15/9/1985 tarihli ve 18869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    
    "MADDE 10 – Borçlanarak, borcun bir kısmını veya tamamını ödeyen sigortalılardan veya ölümleri halinde hak sahiplerinden, aylık bağlanması için talepte bulunmayanlar ile aylık bağlanması talebinde bulunup da  aylığa hak kazanamayanlar, bu borçlanmadan vazgeçtikleri takdirde, ödedikleri meblağın ödeme tarihlerindeki Yeni Türk Lirası tutarları talepleri üzerine kendilerine, hak sahiplerine veya mirasçılarına iade edilir ve borçlanmaları iptal edilir."
    
    MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    
    "Aylık tahsisi ve yoklama işlemleri
    MADDE 11 – Kanuna göre değerlendirilen sürelerin tahsiste dikkate alınabilmesi için;
    a) Yurda kesin dönülmüş olması,
    b) Tahakkuk ettirilen döviz borcunun tamamının ödenmiş olması,
    c) Borcun ödenmesinden sonra yazılı talepte bulunulması,
    şarttır.
    Yurda kesin dönüşten; aylık tahsis talebinde bulunanların yurtdışındaki çalışmasının sona ermesi, çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve hastalık  ödeneği ile ikamete bağlı sosyal yardım almaması anlaşılır.
    Tahsis talebinde bulunanlardan; şekli ve içeriği Kurumca belirlenecek beyan ve taahhüt belgesi ile çalıştığı işyerinden ayrıldığını ve işsizlik ve hastalık sosyal sigorta ödeneklerini almadığını gösterir güncel tarihli hizmet belgesi alınır. Yurtdışında yalnızca ev kadını olarak bulunduğu süreleri borçlanmış olanların tahsis taleplerinde ise şekli ve içeriği Kurumca belirlenecek beyan ve taahhüt belgesi alınır.
    Yukarıdaki şartları yerine getirenlerden aylığa hak kazananların aylıkları yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden aybaşından başlar.
    Borçlanma için başvuruda bulunanlar, yurtdışında geçen sürelerinin tamamını veya istediği kadarını borçlanabilirler.
    Kısmi borçlanma yapmak isteyenler, borçlanacakları  süreleri gün, ay ve yıl olarak belirtmek zorundadır.
    Borçlandıkları hizmetleri dikkate alınarak kendilerine aylık tahsisi yapılan kişiler ile ev kadınlarından  her takvim yılı içerisinde 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulunmuş olanlar, yurtdışında çalışmadıklarını ve işsizlik ile hastalık sosyal sigorta ödenekleri almadıklarını gösterir  güncel tarihli hizmet belgelerini Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına vermek zorundadır.
    Aylık tahsisi yapılan kişilerden her takvim yılı içerisinde 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulundukları halde güncel tarihli hizmet belgelerini her takvim yılı sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kuruluşuna elden veya posta yoluyla gönderilmediği ya da Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca oluşturulacak elektronik ortamda verilmediği tespit edilenlerin aylıkları söz konusu belgenin intikaline kadar durdurulur.   

  Yıl içinde aylık tahsisi yapılanların yoklama işlemleri takip eden yıldan itibaren başlatılır.
    Sosyal Güvenlik  Kuruluşlarınca gerekli görülen zaman ve hallerde aylık alanların aylık alma şartlarının devam edip etmediği konusunda re’sen araştırma yapılabilir.
    Aylık alma şartlarını yitirdikleri tespit edilenlere yersiz olarak yapılan ödemeler ilgili hükümlere göre tahsil edilir.
    Sosyal Güvenlik Kuruluşları emekli aylığı bağlananların 6 aydan daha uzun süre ile yurt dışında bulunup bulunmadıklarını her takvim yılını izleyen 3 ay içinde re’sen denetler. Yapılan denetim sonunda 6 aydan fazla yurt dışında bulundukları tespit edilenler hakkında sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. "

    MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    
    "MADDE 14 – Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine sosyal güvenlik kanunlarına göre kısmi aylık bağlanmış olanlar ile bağlanacak olanlar, diledikleri takdirde yurt dışında geçen ve tam aylık almak için yeterli gün sayısını veya hizmet cetvelindeki gün sayılarının tamamını borçlanabilir.
    Bunların kısmi aylıklarının tam aylığa yükseltilmesinde ve aylık bağlanmış olanlarla ilgili yoklama işlemleri için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.
    Yurt dışında çalışırken ölenlerin kısmi aylık alacak hak sahipleri, ölenin yurt dışındaki tam aylık için yeterli olan gün sayısını veya hizmet cetvelindeki gün sayılarının tamamını borçlanabilirler. Bunların kısmi aylıkları borçlarını ödedikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren tam aylığa yükseltilir.
    Aylık bağlanması için gerekli şartların tespitinde, sigortalılık süresi aranmaksızın ilk aylık tarihindeki veya ölüm tarihindeki mevzuat uygulanır."
       
    MADDE  4 – Bu Yönetmeliğin;
    a) 2 nci maddesi ile değiştirilen 11 inci maddenin yedinci fıkrası 1/1/2008 tarihinde,
    b) diğer maddeleri yayımı tarihinde
    yürürlüğe girer.
    
    MADDE 5 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.