2010 yılında değerli kağıt bedelleri ( 31.12.2009 )

2009/3 SIRA NO’LU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,
"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."
hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
             Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                           Bedel (TL)
             1 – Noter kağıtları:
             a) Noter kağıdı                                                                                                             5,00
             b) Beyanname                                                                                                             5,00
             c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                                       10,00
             2 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md) 
             3 – Pasaportlar                                                                                                         138,00
             4 – Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                                       138,00
             5 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
             6 – Nüfus cüzdanları                                                                                                    4,60
             7 – Aile cüzdanları                                                                                                      46,00
             8 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
             9 – Sürücü belgeleri                                                                                                   62,00
             10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                                     62,00
             11 – Motorlu araç trafik belgesi                                                                                   62,00
             12 – Motorlu araç tescil belgesi                                                                                   46,00
             13 – İş makinesi tescil belgesi                                                                                   46,00
             14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                        3,10
 
Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2010 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.
Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür