Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5 dan %1,95’e İndirilmiştir. (19.11.2009)

                                         6183 SAYILI YASAYA GÖRE ALINMAKTA OLAN GECİKME ZAMMI ORANI İNDİRİLMİŞTİR

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,95 olarak belirlenmiştir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren kamu alacaklarının vadesinde ödenmemesi halinde, adı geçen Yasanın 51 inci maddesi uyarınca, kamu alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme zammı tatbik olunmakta, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilmektedir. Ancak, aynı maddenin son fıkrası uyarınca, Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkili kılınmıştır.

Gecikme zammı oranı konusunda BK’na verilen yetki uyarınca, gecikme zammı oranları, BK’nca belirlenmektedir. Bakanlar Kurulu’nca en son 21.04.2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 2006/10302 sayılı B.K.K. ile %2,5 olarak belirlenmiştir. İlgili karar sirkümüze eklenmiştir.

Bu defa,  19.11.2009 tarih ve 27411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15565 sayılı BKK ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,95 olarak belirlenmiştir. Söz konusu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 19.11.2009 tarihinden itibaren, kamu alacaklarına % 1,95 oranında aylık gecikme zammı uygulanacaktır. Bu değişiklikten sonra  1994-2009 Yıllarında uygulanan gecikme zammı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ORAN

 

UYGULAMA DÖNEMİ

 

DAYANAĞI BAKANLAR

 

KURULU KARARI

 

AYLIK

 

YILLIK

 

12%

 

144%

 

08/03/1994-30/08/1995

 

94/5335 Sayılı B.K.K.

 

10%

 

120%

 

31/08/1995-31/02/1996

 

95/7138 Sayılı B.K.K.

 

15%

 

180%

 

01/02/1996-08/07/1998

 

96/7798 Sayılı B.K.K.

 

12%

 

144%

 

09/07/1998-20/01/2000

 

98/11331 Sayılı B.K.K.

 

6%

 

72%

 

21/01/2000-01/12/2000

 

2000/7 Sayılı B.K.K.

 

5%

 

60%

 

02/12/2000-28/03/2001

 

2000/1555 Sayılı B.K.K.

 

10%

 

120%

 

29/03/2001-30/01/2002

 

2001/2175 Sayılı B.K.K.

 

7%

 

84%

 

31/01/2002-11/11/2003

 

2002/3550 sayılı B.K.K.

 

4%

 

48%

 

12/11/2003-01/03/2005

 

2003/6345 sayılı B.K.K.

 

3%

 

36%

 

02/03/2005-20/04/2006

 

2005/8551 Sayılı B.K.K

 

2,5 %

 

30 %

 

21/04/2006-18.11.2009

 

2006/10302 Sayılı B.K.K.

 

1,95 %

 

23,4 %

 

19/11/2009 Tarihinden İtibaren

 

2009/15565 Sayılı B.K.K.

 

Diğer taraftan, gecikme zammı bir Yeni Türk Lirasından az olamamaktadır. Ayrıca, gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu 6183 sayılı Yasanın 51 inci maddesi uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanmakta olup, bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmemektedir.
                                                                                         Saygılarımla,
                                                                                       AHMET YELİS
                                                                                YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ
YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
MADDE 1 – (1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,95 olarak belirlenmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.