(Genelge-12) Prime esas kazançların alt üst sınırları (29.01.2010)

                                                                  GENELGE  2010-12

       
     Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2010 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1⁄1⁄2010 ile 30⁄6⁄2010 ve 1⁄7⁄2010 ile 31⁄12⁄2010 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilerek, 31⁄12⁄2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
     Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karar ile;
 
     – 1⁄1⁄2010 ile 30⁄6⁄2010 tarihleri arası için:
 
     a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 24,30 (yirmidört otuz) Türk Lirası,
     b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 20,70 (yirmi yetmiş) Türk Lirası,
 
     – 1⁄7⁄2010 ile 31⁄12⁄2010 tarihleri arası için:
 
     a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 25,35 (yirmibeş otuzbeş) Türk Lirası,
     b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 21,60 (yirmibir altmış) Türk Lirası,
     olarak tespit edilmiştir.
 
     Buna göre, 1⁄1⁄2010 ile 31⁄12⁄2010 tarihleri arasında, 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak asgari ücret tutarları aşağıda gösterilmiştir.
 
     1- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendine Tabi Sigortalıların Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primlerine Esas Günlük ve Aylık Kazançlarının Alt ve Üst Sınırları
 
     1.1- Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Sigortalılar İçin;
 
     a) Özel Sektörde:
     1⁄1⁄2010 – 30⁄6⁄2010 tarihleri arasında sigorta primine esas;
     Günlük kazanç alt sınırı : 24,30 TL
     Aylık kazanç alt sınırı : 729,00 TL
     Günlük kazanç üst sınırı : 157,95 TL
     Aylık kazanç üst sınırı : 4.738,50 TL
     1⁄7⁄2010 – 31⁄12⁄2010 tarihleri arasında sigorta primine esas;
     Günlük kazanç alt sınırı : 25,35 TL
     Aylık kazanç alt sınırı : 760,50 TL
     Günlük kazanç üst sınırı : 164,78 TL*
     Aylık kazanç üst sınırı : 4.943,40 TL
olarak,
 
     b) Kamu Sektöründe:
     15⁄12⁄2009 – 14⁄1⁄2010 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
2009 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için :
23,10 TL x 16 gün = 369,60 TL
 
2010 yılı Ocak ayının ilk yarısı için :
24,30 TL x 14 gün = 340,20 TL
 
15⁄12⁄2009–14⁄1⁄2010 devresi için :
369,60 TL + 340,20 TL = 709,80 TL
 

     15⁄12⁄2009 – 14⁄1⁄2010 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
2009 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için:
150,15 TL x 16 gün = 2.402,40 TL
 
2010 yılı Ocak ayının ilk yarısı için :
157,95 TL x 14 gün = 2.211,30 TL
 
15⁄12⁄2009–14⁄1⁄2010 devresi için :
2.402,40 TL+ 2.211,30 TL = 4.613,70 TL
 
     15⁄1⁄2010 – 14⁄6⁄2010 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Aylık kazanç alt sınırı : 729,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 4.738,50 TL
 
     15⁄6⁄2010 – 14⁄7⁄2010 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
2010 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için:
24,30 TL x 16 gün = 388,80 TL
 
2010 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için :
25,35 TL x 14 gün = 354,90 TL
 
15⁄6⁄2010–14⁄7⁄2010 devresi için :
388,80 TL + 354,90 TL = 743,70 TL
 
    15⁄6⁄2010 – 14⁄7⁄2010 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
2010 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için:
157,95 TL x 16 gün = 2.527,20 TL
 
2010 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için :
164,78 TL x 14 gün = 2.306,92 TL
 
15⁄6⁄2010–14⁄7⁄2010 devresi için :
2.527,20 TL+ 2.306,92 TL = 4.834,12 TL
 
     15⁄7⁄2010 – 14⁄12⁄2010 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Aylık kazanç alt sınırı : 760,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 4.943,40 TL
olarak uygulanacaktır.
 
     1.2- Çırak ve Öğrenciler İçin:
     3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.
     Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları:
 
     16 yaşından büyük olanların;
     1⁄1⁄2010 ile 30⁄6⁄2010 tarihleri arasında;
     Günlük kazanç tutarı: 12,15 TL
     Aylık kazanç tutarı : 364,50 TL
     1⁄7⁄2010 ile 31⁄12⁄2010 tarihleri arasında;
     Günlük kazanç tutarı: 12,68 TL*
     Aylık kazanç tutarı : 380,40 TL
     16 yaşından küçük olanların;
     1⁄1⁄2010 ile 30⁄6⁄2010 tarihleri arasında:
     Günlük kazanç tutarı : 10,35 TL
     Aylık kazanç tutarı : 310,50 TL
     1⁄7⁄2010 ile 31⁄12⁄2010 tarihleri arasında:
     Günlük kazanç tutarı : 10,80 TL
     Aylık kazanç tutarı : 324,00 TL
     olacaktır
 
     1.3- Prime Esas Kazançlardan İstisna Tutulacak Yemek Parası, Çocuk Zammı ve Aile Zammı (Yardımı) Tutarları:
 
     5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;
 
     – Yemek Parası:
     1⁄1⁄2010 ile 30⁄6⁄2010 tarihleri arasında;
24,30 TL x % 6 = 1,46 TL* (Günlük)
     1⁄7⁄2010 ile 31⁄12⁄2010 tarihleri arasında;
25,35 TL x % 6 = 1,52 TL* (Günlük)
 
     – Çocuk Zammı:
     1⁄1⁄2010 ile 30⁄6⁄2010 tarihleri arasında;
729,00 TL x % 2 = 14,58 TL (Aylık)
     1⁄7⁄2010 ile 31⁄12⁄2010 tarihleri arasında;
760,50 TL x % 2 = 15,21 TL (Aylık)
 
     – Aile Zammı (Yardımı):
     1⁄1⁄2010 ile 30⁄6⁄2010 tarihleri arasında;
729,00 TL x % 10 = 72,90 TL (Aylık)
     1⁄7⁄2010 ile 31⁄12⁄2010 tarihleri arasında;
760,50 TL x % 10 = 76,05 TL (Aylık)
     tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
 

 

 

 

     1.4- 2925 sayılı Kanuna Tabi Sigortaların Prime Esas Kazanç ve Ödeyecekleri Prim Tutarı:
 
     2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları; 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise; primi ödenmiş her ay için 15 gündür. Prim oranı ise; %12,5’i genel sağlık sigortası primi, % 20’si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi olmak üzere toplam %32,5 dir.
     Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:
     1⁄1⁄2010–30⁄6⁄2010 tarihleri arası için;
     24,30 TL x 15 x % 32,5 = 118,46 TL*,
     1⁄7⁄2010–31⁄12⁄2010 tarihleri arasında;
     25,35 TL x 15 x % 32,5 = 123,58 TL*,
     olacaktır.
 
     2- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendine Tabi Sigortalıların Prime Esas Günlük ve Aylık Kazançlarının Alt ve Üst Sınırları İle Ödenecek Prim Tutarları
 
     2.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;
     – (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,
 
     1⁄1⁄2010–30⁄6⁄2010 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;
 
     Aylık kazanç alt sınırına göre :
     24,30 TL x 30 x % 33,5 = 244,22 TL*,
 
     Aylık kazanç üst sınırına göre:
     157,95 TL x 30 x % 33,5 = 1.587,40 TL*,
 
     1⁄1⁄2010–30⁄6⁄2010 tarihleri arasında en yüksek tehlike sınıf ve derecesinde;
 
     Aylık kazanç alt sınırına göre : 24,30 TL x 30 x % 39 = 284,31 TL,
     Aylık kazanç üst sınırına göre: 157,95 TL x 30 x % 39 = 1.848,02 TL*,
 
     1⁄7⁄2010–31⁄12⁄2010 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;
 
     Aylık kazanç alt sınırına göre : 25,35 TL x 30 x %33,5 = 254,77 TL*,
     Aylık kazanç üst sınırına göre: 164,78 TL x 30 x %33,5 = 1656,04 TL*,
 
     1⁄7⁄2010–31⁄12⁄2010 tarihleri arasında en yüksek tehlike sınıf ve derecesinde;
 
     Aylık kazanç alt sınırına göre : 25,35 TL x 30 x % 39 = 296,60 TL*,
     Aylık kazanç üst sınırına göre: 164,78 TL x 30 x % 39 = 1.927,93 TL*,
 
     – (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarlarının,
 
     1⁄1⁄2010–30⁄6⁄2010 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;
 
     Aylık kazanç alt sınırına göre : 24,30 TL x 17 x % 33,5 =138,39 TL*,
     Aylık kazanç üst sınırına göre: 157,95 TL x 17 x % 33,5 = 899,53 TL*,
 
     1⁄7⁄2010–31⁄12⁄2010 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;
 
     Aylık kazanç alt sınırına göre : 25,35 TL x 17 x % 33,5 = 144,37 TL*,
     Aylık kazanç üst sınırına göre: 164,78 TL x 17 x % 33,5 = 938,42 TL*,
     prim ödeyeceklerdir.
 
     2.2- 5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre isteğe bağlı sigortalı sayılanlardan;
 
     a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;
 
1⁄1⁄2010–30⁄6⁄2010 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,
24,30 TL x 30 x % 32 = 233,28 TL,
1⁄1⁄2010–30⁄6⁄2010 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,
157,95 TL x 30 x % 32 = 1.516,32 TL,
1⁄7⁄2010–31⁄12⁄2010 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,
25,35 TL x 30 x % 32 = 243,36 TL,
1⁄7⁄2010–31⁄12⁄2010 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,
164,78 TL x 30 x % 32 = 1.581,89 TL*,
 
     b) Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;
 
1⁄1⁄2010–30⁄6⁄2010 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,
24,30 TL x 30 x % 20 = 145,80 TL,
1⁄1⁄2010–30⁄6⁄2010 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,
157,95 TL x 30 x % 20 = 947,70 TL,
1⁄7⁄2010–31⁄12⁄2010 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,
25,35 TL x 30 x % 20 = 152,10 TL,
1⁄7⁄2010–31⁄12⁄2010 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,
164,78 TL x 30 x % 20 = 988,68 TL,
 
     c) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;
 
1⁄1⁄2010–30⁄6⁄2010 tarihleri arasında;
24,30 TL x 17 x % 32 = 132,19 TL*,
1⁄7⁄2010–31⁄12⁄2010 tarihleri arasında;
25,35 TL x 17 x % 32 = 137,90 TL*,
prim ödeyeceklerdir.
 
     3-  5510 Sayılı Kanunun 60 ıncı Maddesine Göre Genel Sağlık Sigortalılarının Prime Esas Günlük ve Aylık Kazançları
 
     5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
 
1⁄1⁄2010-30⁄6⁄2010 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı,
 
– Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için,
729,00 TL ⁄ 3 = 243,00 TL x % 12 = 29,16 TL,
 
– Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için,
729,00 TL x % 12 = 87,48 TL,
 
– Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için,
729,00 TL x 2 = 1.458,00 TL x % 12 = 174,96 TL
1⁄7⁄2010-31⁄12⁄2010 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı,
 
– Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için,
760,50 TL ⁄ 3 = 253,50 TL x % 12 = 30,42 TL,
– Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için,
760,50 TL x % 12 = 91,26 TL,
 
– Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için,
760,50 TL x 2 = 1.521,00 TL x % 12 = 182,52 TL
genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.
 
     4- 8⁄5⁄1985 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanuna Göre Yurtdışında Geçen Sürelerin ve 5510 Sayılı Kanunun 41 inci Maddesine Göre Yapılacak Hizmet Borçlandırılmasına Esas Tutar
 
     3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azami günlük kazanç tutarları aralığında seçilecek günlük kazancın % 32 sidir.
     5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanması taleplerinde borçlanılacak günlük tutar, sigortalının kendisinin veya hak sahiplerinin yazılı
talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32 sidir.
     Buna göre, 2010 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen
süreler ile 41 inci madde belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;
 
     1⁄1⁄2010–30⁄6⁄2010 tarihleri arasında,
     – Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı;
     24,30 TL x % 32 = 7,78 TL,*
     – Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı;
     157,95 TL x % 32 = 50,54 TL,*
 
     1⁄7⁄2010–31⁄12⁄2010 tarihleri arasında,
     – Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı;
     25,35 TL x % 32 = 8,11 TL,*
     – Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı;
     164,78 TL x % 32 = 52,73 TL,*
     esas alınacaktır.
 
     5- Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Alt Sınıra Tamamlanması
 
     5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.
     Bu itibarla;
     a) 1⁄1⁄2010 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 24,30 TL altında hesaplanmış olanların, 1⁄1⁄2010 tarihinden itibaren istirahatlı bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 24,30 TL asgari günlük kazanç üzerinden,
     b) 1⁄7⁄2010 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan, geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 25,35 TL altında hesaplanmış olanların 1⁄7⁄2010 tarihinden itibaren istirahatlı bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 25,35 TL asgari günlük kazanç üzerinden,
     hesaplanacaktır.
     Anılan 18 inci maddeye istinaden fazla ödeme yapılmış ise fazla ödenen miktarın tahsili gerekmektedir.
 
     6- İdari Para Cezaları
 
     5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.
     Buna göre, 1⁄1⁄2010 ile 30⁄6⁄2010 tarihleri arasında işlenen fiiller için 729,00 TL, 1⁄7⁄2010 ile 31⁄12⁄2010 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 760,50 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.
 
     7- Türk Lirası Cinsinden Yapılan İşlemlerin Yuvarlaması ( * )
 
     Bilindiği üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 4⁄4⁄2007 tarihli Bakanlar Kurulunun eki kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibareleri 1⁄1⁄2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2 nci maddesinde, "… Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı" hükme bağlanmıştır.
     Bu itibarla Genelgede, Türk Lirası Cinsinden yapılan işlemlerin sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü rakamı yarım KR ve üzerinde olan değerler 1 KR’ye tamamlanmış, yarım KR’nin altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.
     Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 
                                                  …….
                                                Kurum Başkanı