2012 Yılı Motorlu Taşıt Vergisi Tarifeleri (31.12.2011)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ / 39
 
I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun (1) "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin; Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne, 
5897 sayılı Kanunun (2) 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." Hükmüne yer verilmiştir.
2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı ) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
 
 

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve

yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

480,00

335,00

189,00

142,00

52,00

1301 – 1600 cm³ e kadar

768,00

576,00

335,00

237,00

92,00

1601 – 1800 cm³ e kadar

1.352,00

1.059,00

624,00

381,00

149,00

1801 – 2000 cm³ e kadar

2.129,00

1.642,00

965,00

576,00

229,00

2001 – 2500 cm³ e kadar

3.194,00

2.320,00

1.449,00

867,00

345,00

2501 – 3000 cm³ e kadar

4.452,00

3.873,00

2.421,00

1.304,00

480,00

3001 – 3500 cm³ e kadar

6.780,00

6.101,00

3.676,00

1.836,00

675,00

3501 – 4000 cm³ e kadar

10.658,00

9.204,00

5.422,00

2.421,00

965,00

4001 cm³ ve yukarısı

17.443,00

13.080,00

7.747,00

3.484,00

1.352,00

2-Motosikletler

100 – 250 cm³ e kadar

92,00

71,00

52,00

34,00

15,00

251 – 650 cm³ e kadar

189,00

142,00

92,00

52,00

34,00

651 – 1200 cm³ e kadar

480,00

286,00

142,00

92,00

52,00

1201 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

381,00

189,00

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
 
 (II) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

576,00

381,00

189,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı

768,00

480,00

286,00

1901 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

1.449,00

867,00

381,00

26 – 35 kişiye kadar

1.739,00

1.449,00

576,00

36 – 45 kişiye kadar

1.935,00

1.642,00

768,00

46 kişi ve yukarısı

2.320,00

1.935,00

1.159,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar

518,00

345,00

170,00

1.501 – 3.500 kg’a kadar

1.043,00

606,00

345,00

3.501 – 5.000 kg’a kadar

1.565,00

1.304,00

518,00

5.001 – 10.000 kg’a kadar

1.739,00

1.477,00

694,00

10.001 – 20.000 kg’a kadar

2.088,00

1.739,00

1.043,00

20.001 kg ve yukarısı

2.612,00

2.088,00

1.215,00

 
 
 C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
 
 (IV) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

9.688,00

7.747,00

5.810,00

4.648,00

1.151 – 1.800 kg.’a kadar

14.535,00

11.625,00

8.719,00

6.975,00

1.801 – 3.000 kg.’a kadar

19.380,00

15.504,00

11.625,00

9.301,00

3.001 – 5.000 kg.’a kadar

24.228,00

19.380,00

14.535,00

11.625,00

5.001 – 10.000 kg.’a kadar

29.074,00

23.258,00

17.443,00

13.952,00

10.001 – 20.000 kg.’a kadar

33.920,00

27.136,00

20.349,00

16.276,00

20.001 kg. ve yukarısı

38.766,00

31.011,00

23.258,00

18.606,00

 
 5766 sayılı Kanunun (4) 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.