2012 Yılı Veraset İntikal Vergisi Tarifesi (31.12.2011)

VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ / 43
 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun (1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu (2) hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. …” denilmektedir.
Bakanlığımızca 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 130.589 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 261.336 TL),
-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.010 TL,
-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.010 TL
olarak dikkate alınacaktır.

 
7338 sayılı Kanunun 16 ncımaddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2012 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
 
 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla

İntikallerde

İvazsız

İntikallerde

İlk 180.000 TL için

1

10

Sonra gelen 400.000 TL için

3

15

Sonra gelen 880.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.700.000 TL için

7

25

Matrahın 3.160.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30