Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (03.01.2011)

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 7)
 
13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun (1)  39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmi milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (2)  hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.
 
Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmimilyon lira), 6 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (3) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2010 yılı için 31,78 TL olarak belirlenmişti.
 
12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2010 yılı için % 7,7 olarak tespit edilmiştir.
 
Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2011 tarihinden itibaren 34,00-TL olarak uygulanacaktır.
 

İlgili tebliğ bilgilerinize sunulmuştur.