Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (03.01.2011)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 402 )
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
 
Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2010 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2010 yılı için %7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01/01/2011 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.
 
 
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK   OLAN HAD VE MİKTARLAR
 
 

MADDE NO – KONUSU
2011 Yılında
 Uygulanacak Miktar (TL)
 
MADDE 104-
İlanın şekli
 
 
1- İlanın vergi dairesinde yapılması
1.600
 
3- İlanın;
 
   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
 
   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca  yapılması
 
 
 
1.600-160.000
  
 
160.000 ve üzeri
 
MÜKERRER
MADDE 115-
 
Tahakkuktan vazgeçme
 
19
MADDE 177-
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
 
 
1- Yıllık;
  – Alış tutarı
  – Satış tutarı
 
129.000
180.000
 
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
70.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
129.000
MADDE 232-
Fatura kullanma mecburiyeti
700
MADDE 252-
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
1,90
MADDE 313-
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
700
MADDE 343-
En az ceza haddi
 
 
  – Damga vergisinde
  – Diğer vergilerde
                              8
 17
MADDE 352- 
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
 
 
 
I inci derece usulsüzlükler
 
1- Sermaye şirketleri
 
                                 
    96
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   
60
3 – İkinci sınıf tüccarlar
 
30
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                          
15
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler    
8
6- Gelir vergisinden muaf esnaf     
                                                     
3,70
 
II nci derece usulsüzlükler                                   
 
1- Sermaye şirketleri
 
 
53
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest  meslek erbabı
 
30
3 – İkinci sınıf tüccarlar                                   
15
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
                                                                                      
 
8
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
                                               
3,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf  
2,15
MADDE NO – KONUSU
2011 Yılında
Uygulanacak Miktar(TL)
 
MADDE 353-
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
 
 
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
 
 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
 
                                                         170
                 
 
  80.000
2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük  müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması
 
 – Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
 
 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam  ceza
 
                                                 170
                                         
 
 
 
 
 
  8.000
 
            
  80.000
 
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
 
170
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara
 
                    3.700
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
 
200
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
 
–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
 
600
 
 
 
120.000
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma  zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
 
                      800
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
                       600
MÜKERRER MADDE 355- 
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 
madde hükmüne uymayanlar için ceza
 
 
 
 
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
  1.070
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
530
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
260
 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
 800.000

 

 

 

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında   1.070
 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 530
 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında  260
  Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  800.000