2013 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (Kur. Ver. Sir. / 29)

                                             5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/29


213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,17 (yüzde iki virgül on yedi) olarak tespit edilmiştir.