Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde Yapılan Değişiklikler ( ÖTV Gen. Teb. / 26 )

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 26)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu (1) uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.

A) RAFİNERİCİDEN SATIN ALINAN HAVA YAKITLARININ TESLİMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listeler 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun (2) 87 nci maddesi kapsamında 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmiş olup, bu güncelleme uyarınca (I) sayılı listede yer alan 2710.11.31.00.00 G.T.İ.P. numaralı uçak benzini, 2710.11.70.00.00 G.T.İ.P. numaralı benzin tipi jet yakıtı ve 2710.19.21.00.00 G.T.İ.P. numaralı jet yakıtı (kerosen) isimli hava yakıtları olarak bilinen malların ÖTV tutarları birimi itibariyle 2,5000 TL/Litre olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte 6111 sayılı Kanunla aynı tarihte yürürlüğe giren ve Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 ncimaddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinin Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden yayımlanan 25/2/2011tarihli ve 2011/1435 sayılı Bakanlar Kurulu eki Kararın(3) 1 inci maddesi ile söz konusu malların ÖTV tutarı sıfır olarak belirlenmiş, 20/9/2012 tarihli ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu eki Kararın(4) 3 üncü maddesi ile de bu tutarlar korunmuştur. Kaldı ki Özel Tüketim Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 1/8/2002 tarihinden günümüze kadar söz konusu yakıtlar için bu Kanunda belirtilen vergi tutarları bahsi geçen yetki kapsamında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile sıfır olarak uygulanmaktadır.

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda (5) tanımlanan dağıtıcıların, aynı Kanunda tanımlanan rafinericilerden satın aldıkları hava yakıtlarının teslimlerine ilişkin olarak (Özel Tüketim Vergisi Kanununun istisna maddeleri hükümleri ile 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü kapsamında satın alarak teslim ettikleri hava yakıtlarıdahil) bu Tebliğ ekinde (EK:1) olarak yer alan “Rafinericiden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu” nu Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” web adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine göndermeleri uygun görülmüştür. Buna göre bu bildirim formunun, her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemlerini kapsayacak şekilde yapılmış olan teslimler için düzenlenmesi ve bu dönemleri takip eden 10 uncu günü akşamına kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla (EK:1) bildirim formuna konu hava yakıtlarını teslim eden dağıtıcılar, vergi dairelerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre alacaklardır. Şifre alınabilmesi için 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekindeki (EK:15 ve EK:16) “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”nun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Başkanlığın “www.gib.gov.tr” adresindeki “İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi”nden döküm alınarak düzenlenmesi ve ÖTV ya da KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilecektir.

İnternet ortamında düzenlenen bildirimler, onaylanmak ve vergi dairelerinden temin edilen kişisel şifre ve kullanıcıkodu kullanılmak suretiyle Başkanlığın internet vergi dairesine gönderilecektir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderilebilecektir. Gelirİdaresi Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde bu bildirim formunun içeriğinde değişiklikler yapılabilecektir.

Bu bildirim formlarını süresinde göndermeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

B) 1 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (6) (16.4./g) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İthal edilen malların 1/7/2003 tarihli ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında teslim edilmesi halinde, bu teslimlerin 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi üzerine dağıtıcılar, her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemleri kapsamında yapmış oldukları teslimler için en az bu dönemlerin her birini kapsayacak şekilde, ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne verecekleri bir dilekçe ile ithalde alınan teminatın çözümü talebinde bulunabileceklerdir. Bu dilekçe ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden, deniz yakıtıkullanıcılarına düzenlenen ve tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını gösteren faturaların bilgilerini içeren tablonun doldurularak gönderilmesi gerekmektedir. İlgili vergi dairesince talep edilmesi halinde söz konusu faturaların onaylı örneklerinin ibrazızorunludur.

İlgili vergi dairelerince, ithalde alınan teminatın çözümü talepleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

i. Talep dilekçesi ve ekleri incelenerek muhteviyat eksikliklerinin bulunup bulunmadığı tespit edilecek ve eksiklik bulunması halinde eksikliklerin giderilmesi için dağıtıcıya yazı gönderilecektir.

ii. Muhteviyat eksikliği bulunmaması halinde söz konusu bilgiler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının“ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemindeki (ÖTVBS)” bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle teyit edilecektir. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS’de yer alan bilgilerin farklı olması halinde, Tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre verilmek suretiyle dağıtıcılardan yazılı izahat istenecektir. Bu süre içerisinde izahat verilmemesi ya da verilen izahatın vergi dairesince uygun bulunmaması halinde, teminat çözümü talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

iii. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS’de yer alan bilgilerin teyidi üzerine, çözümütalep edilen teminat tutarının ve deniz yakıtı teslim edilen kullanıcıların %5’ine kadarlık kısmına, kullanıcıların bağlı olduklarıvergi dairelerince yoklama yapılması veya yaptırılması sağlanacaktır. Bu yoklamalar için seçilecek kullanıcılar örnekleme yöntemiyle tespit edilecektir. Yoklamalarda, deniz aracına bizzat gidilmek suretiyle; deniz aracı, kullanıcısı, kullanıcının mükellefiyet bilgileri, yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ve jurnal defteri/gemi hareket kayıt jurnalinde yer alan bilgiler ayrıntılı olarak tespit edilecektir. Bu yoklamaların, yoklama talebinin alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde yapılarak aynı süre içerisinde dağıtıcıların vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir. Dağıtıcının vergi dairesi, bu yoklamalardaki tespitler ile kendisinde bulunan bilgileri karşılaştırmak suretiyle teyit işlemini gerçekleştirecektir.

Yoklamalar sonucunda yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ile vergi dairesinin kendisinde bulunan bilgilerin uyuşmaması veya dağıtıcılarca 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde             (7) belirlenen usul veya esaslara uyulmadığının tespiti halinde, ilgili dilekçeye konu teminat çözümü taleplerinin tamamı vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır. Diğer taraftan yoklamalar sonucunda sadece deniz yakıtı kullanıcılarınca 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenen usul veya esaslara uyulmadığının tespiti söz konusu ise yalnızca bu kullanıcılara yapılan teslimlere ilişkin teminatın çözümü talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen teyit işlemlerinin sonuçlanması üzerine dağıtıcıların bağlı bulundukları vergi dairesince, “Tecil Edilen/Ödenen ÖTV Tutarı” ve “Vergi Dairesi Alındısı Tarih No.” sütunları doldurulmadan (EK:12) bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük idaresince, bu formdaki beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.” 

C) 6 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Tebliğin;

-“Tanımlar” başlıklı 1 inci bölümüne “ifade eder.” ibaresinden önce gelmek üzere “ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemi (ÖTVBS): Kararname kapsamındaki deniz yakıtı uygulamasının usul ve esaslarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca takip ve kontrolü amacıyla yapılandırılmış elektronik sistemi,” ibaresi,

-“Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler”başlıklı 3 üncü bölümüne üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere “Kendilerine dağıtım izin belgesi düzenlenen dağıtıcılar, ÖTVBS’ye kayıt edilmek için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yazılı olarak istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunurlar. Dağıtıcı firma ÖTVBS hakkında bilgilendirilir. ÖTVBS’ye kaydedilen dağıtıcı firmaya kullanıcı adı ve şifre tahsis edilir. Dağıtıcılar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca ÖTVBS’nin kullanımıkapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun faaliyet gösterir.” paragrafı 

eklenmiştir.

b) Tebliğde yer alan “katma bütçeli” ibareleri “özel bütçeli” olarak, Tebliğin 3 üncü bölümünde yer alan“2.000.000” ibaresi “10.000.000” olarak değiştirilmiştir.

c) Tebliğin “Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslimine İlişkin Uygulama” başlıklı 4 üncü bölümünde yer alan;

-“a- Deniz aracının donatanı tarafından işletilmesi” başlıklı alt bölümü başlığı ile birlikte aşağıda yer aldığı şekilde,

“a) Yakıt alım defterinin onaylattırılması ve deniz yakıtı alımı 

Kararname kapsamında deniz yakıtı alacak olan vergi kimlik numarası sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, bu Tebliğin ekinde (EK:1) yer alan ve her yılbaşında yenilenecek olan yakıt talep taahhütnamesi ile DTO merkez ya da temsilciliklerine müracaat edeceklerdir. DTO, taahhütnamelerde yer alan bilgilerin uygunluğunu kontrol ederek ve gerekirse düzeltme işlemini yaptırarak, taahhütnamenin bir örneğini alacak ve yakıt alım defterini doldurup onaylayarak kullanıcıya teslim edecektir. Genel ve Özel Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve sermayesinin %51´i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlasıkamuya ait olan kuruluşlar ile balıkçı gemileri için (5590 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (h) fıkrasında sayılan“balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar” hariç) DTO’ya müracaat ihtiyaridir.

Yakıt alım defterinin DTO tarafından onaylanmasından sonra, yakıt talep taahhütnamesinin bir örneği ile liman başkanlığına müracaat edilecektir. DTO’dan yakıt alım defteri almamış olan balıkçı gemileri ise yakıt alım defteri alabilmek için 3 örnek olarak düzenledikleri yakıt talep taahhütnamesi ile liman başkanlığına müracaat edeceklerdir. Liman başkanlığı, deniz yakıtı kullanıcılarının deniz yakıtı kullanma taleplerini uygun bulması halinde, yakıt alım defterini onaylar. DTO tarafından onaylanan yakıt alım defterinde yer alan bilgilerin liman başkanlığı tarafından uygun bulunmaması halinde, yakıt alım defterindeki bilgiler liman başkanlığınca düzeltilerek onaylanacak ve liman başkanlıklarının onayladığı bilgiler geçerli olacaktır.

Yakıt alım defterinin liman başkanlığı tarafından onaylanmasından sonra, onaylı yakıt alım defteri ve yakıt talep taahhütnamesinin bir örneği ile KDV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu vergi dairesine (gerçek usulde vergilendirilmeyen balıkçılar için deniz aracının bağlama limanının bulunduğu yer vergi dairesine) müracaat edilir. Deniz yakıtı kullanıcısı, vergi dairesince de onaylanan yakıt alım defteri ile vergisi indirilmiş deniz yakıtı alma hakkına sahip olacaktır. Deniz yakıtı kullanıcısı, teslim aldığı deniz yakıtını deniz aracının jurnaline işlemek zorundadır.

Vergi dairesi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde, yakıt alım defterinde yer alan yakıt tank kapasiteleri, bir defada veya bir yılda alınabilecek azami yakıt miktarları (mt), (m3) ve yıllık azami sarf miktarları değiştirilebilir. Bu kapasite ve miktarlar, gemi tipleri, çalışma sahaları ve bölgeleri itibariyle, yıllıkçalışma saatleri ve mevsimlere göre ayrı ayrı belirlenebilir. Tüm değişiklik ve tespitler, yakıt alım defterine işlenmek ve liman başkanlığı ile vergi dairesi müdürlüğü tarafından onaylanmak suretiyle geçerlilik kazanır.

Deniz yakıtı kullanıcıları, yakıt alım defterinde belirlenmiş olan azami yakıt miktarlarının üzerinde deniz yakıtıalamazlar ve her yakıt tesliminde, yakıt alım defterinde alıcı için ayrılmış olan kısımları doldurarak imzalamak zorundadırlar.

b) YMM faaliyet raporu düzenlenmesi

Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (ticari ve zirai kazançlarıgerçek usulde tespit edilmeyenler hariç), her takvim yılının ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci döneminde kullandıkları deniz yakıtı ile gerçekleştirdikleri ticari ve zirai faaliyetlerine ilişkin olarak, yeminli mali müşavir (YMM) tarafından düzenlenen faaliyet raporunu, bu dönemleri takip eden ay başından itibaren bir ay içerisinde, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesine vereceklerdir. Ancak Genel ve Özel Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve sermayesinin % 51´i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların, söz konusu dönemlerde satın aldıkları deniz yakıtıile gerçekleştirdikleri faaliyetleri içeren ve kurum yetkililerince imzalanmış olan bir raporu vergi dairesine ibraz etmeleri halinde, YMM raporu aranmayacaktır. Yukarıda anılan YMM raporlarının, bir aylık süre içinde ibraz edilemeyeceğine ilişkin olarak deniz yakıtı kullanıcısı ya da YMM tarafından makul mazeret bildirilmesi halinde, vergi dairesince 213 sayılıVergi Usul Kanununun 17 nci maddesine göre bir aylık sürenin bir katını geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.

c) İthal veya imal edilen deniz yakıtının teslimi

Kararname kapsamında teslim edilecek olan deniz yakıtını, yalnızca dağıtım izin belgesini haiz dağıtıcılar teslim edebilirler. Deniz yakıtı almak isteyen deniz araçları, yakıt alım defteri ile dağıtıcılardan yakıt talep edebileceklerdir. Dağıtıcı deniz yakıtı almak için müracaat eden deniz aracına, yakıt alım defterindeki azami miktarları aşmamak kaydıyla ve söz konusu defterin sayfa dipnotlarında yer alan açıklamalar çerçevesinde yakıt verecek, deniz yakıtının teslimine ilişkin olarak teslimat anında, yakıt alım defterini yakıtı teslim alan alıcı ile doldurarak kaşe tatbik edip imzalayacaktır. Dağıtıcılar ithal ettikleri veya imal ettikleri deniz yakıtının tesliminde, ÖTV tutarını sıfır olarak uygulayacaklar ve tahsil etmedikleriÖTV tutarı ile yakıt alan deniz aracına ait yakıt alım defteri numarasını düzenlenen faturada ayrıca belirteceklerdir. Dağıtıcılar ÖTV tahsil etmeden teslim ettikleri deniz yakıtı miktarlarını, teslimin yapıldığı döneme ait (I) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan “2003/5868 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek üzerinden vergi beyan etmeyeceklerdir. Bununla birlikte dağıtıcılar ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “2003/5868 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmını da dolduracaklardır.

d) Rafinericilerden alınan deniz yakıtının teslimi ve mahsup işlemleri

Dağıtıcılar, rafinericilerden ÖTV ödeyerek aldıkları deniz yakıtını teslim etmeleri halinde, teslim ettikleri deniz yakıtına ilişkin olarak düzenleyecekleri faturalarda, teslim tarihindeki ÖTV tutarını teslim bedeline dâhil etmeyeceklerdir. Teslim bedeline dâhil edilmeyen ÖTV tutarı ile yakıt alan deniz aracına ait yakıt alım defteri numarası faturada ayrıca belirtilecektir. Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin tahsil etmediği ÖTV tutarı, rafinericilerden aldığı mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilecektir.

Dağıtıcılar, her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemleri kapsamında yapmış oldukları teslimler için en az bu dönemlerin her birini kapsayacak şekilde, ÖTV yönünden bağlıoldukları vergi dairesi müdürlüğüne verecekleri bir dilekçe ile mahsup talebinde bulunabileceklerdir. Ancak mahsup taleplerinin teslim tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu dilekçe ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden, deniz yakıtıkullanıcılarına düzenlenen ve teslim bedeline dâhil edilmeyen ÖTV tutarlarını gösteren faturaların bilgilerini içeren tablonun doldurularak gönderilmesi gerekmektedir. İlgili vergi dairesince talep edilmesi halinde söz konusu faturaların onaylı örneklerinin ibrazı zorunludur.

İlgili vergi dairelerince, mahsup talepleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

i. Talep dilekçesi ve ekleri incelenerek muhteviyat eksikliklerinin bulunup bulunmadığı tespit edilecek ve eksiklik bulunması halinde eksikliklerin giderilmesi için dağıtıcıya yazı gönderilecektir. 

ii. Muhteviyat eksikliği bulunmaması halinde söz konusu bilgiler, ÖTVBS’de yer alan bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle teyit edilecektir. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS’de yer alan bilgilerin farklıolması halinde, Tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre verilmek suretiyle dağıtıcılardan yazılı izahat istenecektir. Bu süre içerisinde izahat verilmemesi ya da verilen izahatın vergi dairesince uygun bulunmaması halinde, mahsup talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

iii. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS’de yer alan bilgilerin teyidi üzerine, talep edilen mahsup tutarının ve deniz yakıtı teslim edilen kullanıcıların %5’ine kadarlık kısmına, kullanıcıların bağlı oldukları vergi dairelerince yoklama yapılması veya yaptırılması sağlanacaktır. Bu yoklamalar için seçilecek kullanıcılar örnekleme yöntemiyle tespit edilecektir. Yoklamalarda, deniz aracına bizzat gidilmek suretiyle; deniz aracı, kullanıcısı, kullanıcının mükellefiyet bilgileri, yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ve jurnal defteri/gemi hareket kayıt jurnalinde yer alan bilgiler ayrıntılı olarak tespit edilecektir. Bu yoklamaların yoklama talebinin alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde yapılarak aynı süre içerisinde dağıtıcıların vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir. Dağıtıcının vergi dairesi, bu yoklamalardaki tespitler ile kendisinde bulunan bilgileri karşılaştırmak suretiyle teyit işlemini gerçekleştirecektir.

Yoklamalar sonucunda yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ile vergi dairesinin kendisinde bulunan bilgilerin uyuşmaması veya dağıtıcılarca bu Tebliğde belirlenen usul veya esaslara uyulmadığının tespiti halinde, ilgili dilekçeye konu mahsup taleplerinin tamamı vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır. Diğer taraftan yoklamalar sonucunda sadece deniz yakıtı kullanıcılarınca bu Tebliğde belirlenen usul veya esaslara uyulmadığının tespiti söz konusu ise yalnızca bu kullanıcılara yapılan teslimlere ilişkin mahsup talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır. 

Yukarıda belirtilen teyit işlemlerinin sonuçlanması üzerine mahsup edilecek vergi tutarı ile dağıtım izin belgesi bilgilerini (düzenleyen Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık, tarihi, numarası) gösterir bir yazı dağıtıcıların bağlı olduğu vergi dairesince rafinericilere gönderilecektir. Buna göre, dağıtıcıların sözü edilen teslimlerine ilişkin teslim bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarı, rafinericilerden alacakları mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilecektir.

Rafinericiler, dağıtıcılara mahsuplaşma suretiyle ÖTV tahsil etmeden teslim ettiği mal miktarlarını, (I) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan “2003/5868 sayılıKararname Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek üzerinden vergi beyan etmeyeceklerdir. Bununla birlikte rafinericiler mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri ÖTV beyannamesinin “Ekler”bölümünde yer alan “2003/5868 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmını da dolduracaklardır.

e) Dağıtıcıların bildirim zorunluluğu

Dağıtıcılar her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemleri itibariyle, Kararname kapsamında teslim ettikleri deniz yakıtı miktarlarının, deniz yakıtını teslim alan alıcıların vergi kimlik numarası, ad-soyad/ticaret unvanları ile yakıt alan deniz araçlarına ait yakıt alım defteri numaralarının, yakıtın fiili teslim yeri, teslim tarihi ve saati bilgilerinin ve tahsil edilmemiş olan ÖTV tutarlarının yer aldığı bir listeyi, bu dönemleri takip eden 10 uncu günüakşamına kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirlediği usul ve esaslara uygun olarak göndereceklerdir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı dağıtıcılardan gelen bilgileri, deniz yakıtı kullanıcılarının kullanım kapasiteleri ile satın aldıkları miktarları yakıt cinsi bazında kontrol edip değerlendirmek suretiyle istenmesi halinde Bakanlığın ilgili birimleri ile elektronik ortamda paylaşır.

f) Toplu yakıt alım hakkı 

Genel ve Özel Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve sermayesinin %51´i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların sahip olduğu deniz araçları da Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanabileceklerdir. Anılan kurum veya kuruluşlar, deniz yakıtı kullanmak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına müracaat edecekler ve her bir deniz aracı için yakıt alım defteri alacaklardır. Ancak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların tüm deniz araçları için kullanabileceği azami deniz yakıtı miktarı, her bir deniz aracı için ayrı ayrıbelirlenmek yerine, tüm deniz araçları için topluca belirlenebilecektir. Miktarlara ilişkin bölümleri boş bırakılarak doldurulmuş ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca onaylanmış olan yakıt alım defterleri, ilgili kurum ya da kuruluşun kullanabileceği azami toplam yakıt miktarını gösteren izin belgesi ile birlikte, ilgili vergi dairesince de onaylanacaktır.

Yukarıda anılan kurum ve kuruluşlar, izin belgesi ile dağıtıcılardan izin belgesinde belirlenen azami yakıt miktarınıaşmamak ve her yakıt alımında, alınan yakıt miktarını izin belgesine kaydettirmek ve dağıtıcıya izin belgesini imzalatmak kaydıyla birden fazla deniz aracı için, topluca yakıt alabileceklerdir. Vergi dairesi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca onaylanmış olan yakıt alım defterlerinin kullanımında, defterlerin ait olduğu deniz araçlarına yapılan her deniz yakıtı teslimatında, defterin teslimata ilişkin bölümleri kurum ya da kuruluş yetkililerince doldurulacak ve imzalanacaktır. Anılan kurum ya da kuruluşlar, izin belgelerinde kendilerine topluca tahsis edilen azami yakıt miktarının üzerinde deniz yakıtı alamayacaklardır.

Karada sabit kurulu deniz yakıtı depoları ve deniz yoluyla düzenli sefer yapmak için hat izni bulunan, toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan yolcu ve/veya taşıt aracı taşıyan deniz araçlarını işleten özel sektöre ait firmalardan, filolarında bir yılda alabilecekleri azami deniz yakıtı miktarı toplamı asgari 5.000 (m³) ya da karşılığı (mt) olan ve en az 15 adet aracıbulunanlar da filolarındaki tüm bu deniz araçlarını kapsamak ve sadece bu depolarındaki deniz yakıtını kullanmak şartıyla; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ilgili liman başkanlığına müracaat ederek, her bir deniz aracı için alacaklarıyakıt alım defterinde kullanabilecekleri azami deniz yakıtı miktarının ayrı ayrı belirlenmesi yerine, bu kapsamdaki deniz araçları için kullanabilecekleri azami deniz yakıtı miktarının topluca belirlenmesini talep edebileceklerdir. 

Söz konusu talepte bulunan firmalar, firma donatanı ve/veya kiracısı oldukları deniz araçlarının teknik özellikleri, bir yılda yaptıkları sefer sayıları ile ihtiyaç duydukları yakıt miktarlarını içeren raporu ilgili liman başkanlığına sunacaklardır. Liman başkanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda uygun görülen yakıt miktarlarıbelirlenerek, bu firmalara bahse konu deniz araçlarında kullanacakları yakıtı toplu olarak almalarına yönelik toplu yakıt alım izin belgesi düzenlenebilecektir. Bu durumda DTO ile ilgili liman başkanlığınca onaylanmış olan yakıt alım defterleri, firmanın kullanabileceği azami toplam yakıt miktarını gösteren izin belgesi ile birlikte ilgili vergi dairesince de onaylanacaktır. Bu kapsamda verilmesi gereken toplu yakıt talep formu ve taahhütnamelerinin deniz yakıtı miktarlarına ilişkin bölümlerinin de doldurulması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen firmalar, toplu yakıt alım izin belgesinde belirlenen azami yakıt miktarını aşmamak, her yakıt teslimatında alınan yakıt miktarını izin belgesine kaydettirmek ve dağıtıcıya izin belgesini imzalatmak kaydıyla birden fazla deniz aracı için, kendilerine ait karada sabit kurulu deniz yakıtı depolarına dağıtıcılardan topluca yakıt alabileceklerdir. DTO, liman başkanlığı ve vergi dairesince onaylanmış olan yakıt alım defterlerinin kullanımında, defterlerin ait olduğu deniz araçlarına söz konusu depolardaki sayaçlardan yapılan her deniz yakıtı teslimatında, defterin teslimata ilişkin bölümleri firma yetkililerince doldurulacak ve kaşe tatbik edilerek imzalanacaktır. Bu firmalar, izin belgelerinde kendilerine topluca tahsis edilen azami yakıt miktarının üzerinde deniz yakıtı alamayacaklardır. Bu kapsamdaki firmalar için düzenlenecek yeminli mali müşavir faaliyet raporunda, her bir deniz aracının ilgili faaliyet döneminde aldığı/kullandığı yakıt miktarı ve yakıtın türü ile deniz aracının rapor döneminde ne kadar yol yaptığına ilişkin bilgilerin de bulunması gerekmektedir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, toplu yakıt alım izin belgesine sahip özel sektöre ait firmaların teslimat düzenekleri ile teslimat yöntem ve süreçlerine ilişkin düzenleme ve inceleme yapabilir, tedbir alınmasını talep edebilir.

ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı kullanan firmaların yıl içerisinde toplu yakıt alım izin belgesi için başvuru yapması halinde, bu firmalara deniz araçlarının kullandığı mevcut yakıt miktarı yıllık yakıt limitlerinden düşülerek elde edilen toplam miktar için toplu yakıt alım izin belgesi düzenlenebilecek ancak bu durumda yakıt talep formu ve taahhütnamelerinin deniz yakıtı miktarlarına ilişkin bölümleri doldurulmayacaktır. Bu durumdaki firmalar, mevcut yakıt alım defterlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde kullanabilecektir.”,

-“b- Deniz aracının kiralanması” alt bölümünün başlığı “g) Deniz aracının kiralanması”,

-“c- Deniz aracının donatan/donatanlarının değişmesi” alt bölümünün başlığı “h) Deniz aracının donatan/donatanlarının değişmesi”,

-“d- ÖTV’si Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Kullanan Deniz Araçlarının Yıl İçerisinde Terkini, Satışıveya Kiralanması Durumunda Yapılacak İşlemler” alt bölümünün; başlığı “ı) ÖTV’si Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Kullanan Deniz Araçlarının Yıl İçerisinde Terkini, Satışı veya Kiralanması Durumunda Yapılacakİşlemler” olarak, birinci cümlesinde yer alan “Yukarıda (b) ve (c) bölümlerinde” ibaresi ise “Yukarıda (g) ve (h) bölümlerinde” olarak

değiştirilmiştir.

d) Tebliğin (5/b) bölümünde yer alan “4/a bölümünde” ibaresi “4/b bölümünde” olarak değiştirilmiştir.

D) 25 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (8) “İadeye İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı (4.5.) bölümüne, birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bu Tebliğin (4.1.1.) ve (4.2.1.) bölümlerinde belirtilen dilekçelerin ekine eklenmesi gereken ve Tebliğin (4.1.2.) bölümünde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer liste ve tabloların adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebilir. Bu durumda söz konusu dilekçe ile liste ve tabloların gönderilmesi amacıyla kullanıcıkodu ve kişisel şifre alınması gerekmektedir. Kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınabilmesi için 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki (EK:15 ve EK:16) İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formunun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden döküm alınarak düzenlenmesi ve KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kullanıcı kodu ve kişisel şifre verilecektir.” 

E) DİĞER HUSUSLAR

1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ekinde yer alan bildirim veya bilgi formlarının içeriğinde Gelir İdaresi Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde değişiklikler yapılabilecektir.

6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında, bu Tebliğin yayım tarihine kadar kendilerine dağıtım izin belgesi düzenlenmiş bulunan dağıtıcılardan, 2013 yılı için bu Tebliğde belirtilen teminatlar aranmayacaktır. 

Bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında sonuçlandırılmamış mahsup işlemleri için de bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Tebliğ olunur.