2016 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi

T.C.

Maliye Bakanlığı

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Tarih: 04.01.2016

Sayı: 27998389-010-06-02-82

Konu: Mali ve Sosyal Haklar

GENELGE

A) Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler

Bilindiği üzere, 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak aşağıda belirtilen bazı hükümlere yer verilmiştir.

1- Toplu Sözleşmenin;

İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında, “Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 1/1/2016-30/6/2015 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,088817), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,390277), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,028165) olarak belirlenmiştir.

….

C) Diğer Hususlar

1- 2016 Yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 1.647 TL’dir.

2) 1/1/2016 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.092,53 TL’dir.