Kesin Mizan Gönderme Zorunluluğu Kaldırıldı ( VUK G.T 472)

472 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan gönderme zorunluluğu getiren 403 No’lu VUK Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırıldı.

Özet

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ ile bilanço esasına tabi gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamesi ekinde yer alan “Performans Derecelendirme Bildirimi” ve kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan “Mali Bilgiler” bölümleri  beyanname ekinden çıkartılmıştı.

Kesin Mizan Kaldırıldı

Maliye Bakanlığı’nca bilanço esasına tabi mükelleflere 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluğa ilişkin usul ve esaslar da, 19.1.2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 403 seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmişti.

Tebliğe göre göre bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise bildirimlerini 1 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vermeleri gerekmekteydi.

 

Tebliğin yayımlanması ile birlikte bilanço esasına tabi gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamesi ekinde yer alan “Performans

Derecelendirme Bildirimi” ve kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan “Mali Bilgiler” bölümleri beyanname ekinden çıkartılmıştı.

Söz konusu Tebliğ, 27 Temmuz 2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmi  Gazetede yayımlanan 472 sıra No’lu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre söz konusu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 403)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 472) No’lu  Tebliğ ile kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu kaldırılmıştır.