SİRKÜLER

SİRKÜLER 2018-02-07T02:20:39+03:00
207, 2020

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)

02.07.2020, Perşembe|Sirküler – 2020|

Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı 30 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Kararı Sayı: 31171 Karar Sayısı: 2706 Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci ve geçici 23 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir. 29 Haziran 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 29/6/2020 [...]

207, 2020

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707)

02.07.2020, Perşembe|Sirküler – 2020|

4857 Sayılı İş Kanunu Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatımı 30 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31171 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2707 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bir ay uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir. 29 Haziran 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI (Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.) Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın [...]

207, 2020

SGK Genelgesi 2020/21 – 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

02.07.2020, Perşembe|Sirküler – 2020|

SGK Genelgesi 2020/21 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 92604331 010.06.02 E. 7267869 Tarih: 19/06/2020 Konu: 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2020/21 Bilindiği üzere, 8/3/2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair 7078 sayılı Kanun ve 3/8/2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun [...]

2406, 2020

7246 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24.06.2020, Çarşamba|Sirküler – 2020|

24 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31165 Kanun No: 7246 Kabul Tarihi: 16/06/2020 MADDE 1- 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı halinde, teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları 4 üncü madde hükümlerinin uygulanmasından muaftır: a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni [...]

2406, 2020

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24.06.2020, Çarşamba|Sirküler – 2020|

Asgari İşçilik Oranları Tebliği 23/06/2020 23 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31164 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 12/5/2010 [...]

2406, 2020

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.06.2020, Çarşamba|Sirküler – 2020|

Perakende Ticaret İlke ve Kurallar 18/06/2020 18 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31159 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Birinci fıkradaki süre; a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay, b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları [...]

506, 2020

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04-[01/61] Sayılı Kararı

05.06.2020, Cuma|Sirküler – 2020|

KGK 75935942-050.01.04-[01/61] COVID-19’la İlgili Olarak Tanınan Kira İmtiyazları-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler 05 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31146 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No: 75935942-050.01.04-[01/61] Toplantı Tarihi: 04.06.2020 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “COVID-19-Related Rent Concessions – Amendment too IFRS 16” başlığıyla yayımlanan “COVID-19’la İlgili Olarak Tanınan Kira İmtiyazları-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler [...]

506, 2020

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604)

05.06.2020, Cuma|Sirküler – 2020|

GVK Geçici 67 Tevkifat Oranları 2604 03 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31144 “Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 2/6/2020 tarihli ve 2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak yeniden belirlenmiştir. Anılan Karar, yayımı tarihinden yürürlüğe girmiş olup, serbest (döviz) fonlarının bu tarihten itibaren portföy işletmeciliğinden [...]

2905, 2020

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması

29.05.2020, Cuma|Sirküler – 2020|

Tarih: 28/05/2020 Sayı: VUK-131/2020-10 T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/131  Konusu:  Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebep halleri kapsamında yer almayan mükellefler tarafından 31 Mayıs 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi [...]

2705, 2020

Finansman Bonoları ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanan Stopaj Oranı %10’dan %15’e Çıkarıldı

27.05.2020, Çarşamba|Sirküler – 2020|

SİRKÜLER TARİHİ : 26.05.2020 SİRKÜLER NO : 2020/53   Yayımlanan Karar ile 24/05/2020 Tarihinden geçerli olmak üzere finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yapılan stopaj oranı yüzde %10’dan %15'e çıkarılmıştır. Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlara uygulanacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Yayımlanan Cumhurbaşkanı [...]

2705, 2020

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNİN ORANI %02’DEN %1’E ÇIKARILDI

27.05.2020, Çarşamba|Sirküler – 2020|

ÖZET : 24.05.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti binde 2’den yüzde 1’e yükseltilmiştir. Yapılan değişiklik ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti 5 kat artırılmıştır. Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı’na gönderilen ve ivedilikle Birlik üyelerine duyurulması istenilen 21.05.2020 tarih ve E.53703 sayılı yazıda; bankalar nezdinde yatırım hesapları ve diğer (vadesiz, vbç) hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan [...]

2705, 2020

SİGORTALILARA YARDIM AMAÇLI (ATIFET KABİLİNDEN) YAPILAN ÖDEMELER SİGORTA PRİMİNE TABİDİR

27.05.2020, Çarşamba|Sirküler – 2020|

ÖZET : Sigortalılara gerek geçici iş göremezlik ödeneği gerek kısa çalışma ödeneği gerekse de nakdi ücret desteği ile normal günlük kazançları arasındaki; • Ödenen fark ücretleri günlü olarak sigorta primine tabidir. • Prim, ikramiye ve diğer istihkak niteliğindeki ücret dışındaki ödemeler ise, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısı varsa gün sayısı üzerinden sigorta primine tabidir. Ancak sigortalının çalışma gün sayısı bulunmaması halinde ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki [...]

2305, 2020

Uzayan Beyanname Verme Sürelerine İlişkin Hatırlatmalar

23.05.2020, Cumartesi|Sirküler – 2020|

Uzayan Beyanname Verme Sürelerine İlişkin Hatırlatmalar 1- 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca serbest meslek kazancı elde edenlerden a) 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1 Haziran 2020 tarihinde, b) 1 Şubat 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyete başlamış olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmak ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek zorundadırlar. Mükellefler, [...]

2305, 2020

İzaha Davet Müessesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.

23.05.2020, Cumartesi|Sirküler – 2020|

6728 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370’inci maddesinin "İzaha davet" başlığı altında yeniden düzenlenmesi suretiyle vergi sistemimizde ihdas edilen “izaha davet” müessesinde 7194 sayılı Kanunun 25’nci maddesi ile değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, yapılan değişiklikler çerçevesinde “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca [...]

2305, 2020

Vergi Usul Kanununun 160/A Maddesinin Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.

23.05.2020, Cumartesi|Sirküler – 2020|

7194 sayılı Kanunun 24’üncü maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesi eklenmiştir. Söz konusu maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esaslarına yönelik olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam ettirilmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili [...]

2305, 2020

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

23.05.2020, Cumartesi|Sirküler – 2020|

13/05/2020 tarihli ve 31126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537) ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigara ve muadili tütün mamullerinin asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız. Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

2305, 2020

2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

23.05.2020, Cumartesi|Sirküler – 2020|

Tarih:12/05/2020 Sayı:VUK-130/ 2020-9   T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/130 Konusu: 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması. Tarihi: 12/5/2020 Sayısı: VUK-130/ 2020-9 1. Giriş: Bakanlığımıza iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak 18 Mayıs [...]

1905, 2020

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLAR İÇİN UZATMA TALEBİ YAPILABİLİR

19.05.2020, Salı|Bilgi Yazıları – 2020, Sirküler – 2020|

ÖZET : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen Geçici 14’üncü madde ile 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebileceği yönünde düzenleme yapıldı. 09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile 15/6/2012 tarihli ve [...]

1905, 2020

Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü

19.05.2020, Salı|Kategorisiz, Sirküler – 2020|

Otomatik yakınlaştır Gerçek Boyut Sayfaya Sığdır Tam Boy 50% 75% 100% 125% 150% 200% 300% 400% VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ Elektronik Tebligat (e-Tebligat) Nedir? e-Tebligat, tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, 456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda e-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulanmakta olan e-Tebligat, fiziki [...]

1905, 2020

31/5/2020 TARİHİNDEN SONRA 2018/MART AYI VE ÖNCESİNE İLİŞKİN TEŞVİKLERDEN YARARLANILAMAYACAKTIR

19.05.2020, Salı|Bilgi Yazıları – 2020, Sirküler – 2020|

ÖZET : 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (1/6/2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini en geç 31/5/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “eSGK / İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla SGK’ ya göndermeleri gerekmektedir. 31/5/2020 tarihinden sonra “e-SGK / İşveren/E-Bildirge V2 / [...]

1905, 2020

COVİD-19 İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMEDİ

19.05.2020, Salı|Sirküler – 2020|

ÖZET : Koranavirüs (COVID-19) bulaşıcı bir hastalıktır, söz konusu pandemiye maruz kalan sigortalılar hakkında iş kazası veya meslek hastalığı hükümleri değil hastalık sigortası hükümleri uygulanacaktır. CORONAVİRÜS (COVİD 19) SALGINININ İŞ KAZASI VE MESLAK HASTALIĞI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13’üncü maddesinde iş kazasının, 14’üncü maddesinde ise meslek hastalığının tanımı yapılmıştır. Buna göre; “İş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  b) İşveren tarafından yürütülmekte olan [...]

1905, 2020

NET DÖNEM KÂRI DAĞITIMININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

19.05.2020, Salı|Sirküler – 2020|

Sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’e kadarının dağıtımına karar verilebilmesine ve geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edilememesine yönelik olarak 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ yayımlandı. Tebliğ uyarınca; a) 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler (25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı [...]

1905, 2020

VERGİ LEVHASI YAZDIRMA SÜRESİ 1 HAZİRAN 2020 GÜNÜ SONA ERİYOR

19.05.2020, Salı|Sirküler – 2020|

ÖZET : Mükelleflerin internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirleri aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 1 Nisan 2020 ve kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, vergi levhalarını 01 Haziran 2020 günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir. Bu şekilde alınan vergi levhalarını, vergi dairesi veya [...]

805, 2020

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

08.05.2020, Cuma|Sirküler – 2020|

Resmi Gazete No: 31121 Resmi Gazete Tarihi: 08/05/2020   MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (VI/Ç-1.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir. “2. 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması Bilindiği üzere, 24/3/2020 tarihli ve 31078 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi [...]

2104, 2020

24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart dönemine ait KDV Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

21.04.2020, Salı|Sirküler – 2020|

Tarih: 21/04/2020 Sayı: VUK-129/ 2020-8 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/129 Konusu: 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması. Tarihi: 21/4/2020 Sayısı: VUK-129/ 2020-8 1. Giriş: Bakanlığımıza iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması [...]