Aylık Arşivler: Ocak 2023

30 01, 2023

Yeni Yapılandırma Kanunu Teklifi Yayımlandı

2023-01-30T10:46:50+03:00 30.01.2023, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2023|

Yeni Yapılandırma Kanunu Teklifi Yayımlandı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; (aa) 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme [...]

26 01, 2023

2023 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı ve Faturaya İlişkin Bilgiler

2023-01-26T15:07:28+03:00 26.01.2023, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2023|

2023 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı ve Faturaya İlişkin Bilgiler 2023 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı ve Faturaya İlişkin Bilgiler ÖZET: 2023 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı 4.400 TL’dir. Fatura vermeyen ve almayanlara 2.200 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgeye yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Vergi mükellefi olmayanlara almadıkları her bir fatura için bu cezanın beşte biri kadar (440 TL) özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. [...]

26 01, 2023

Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2023’e Kadar Yaptırılması Gerekiyor

2023-01-26T15:04:35+03:00 26.01.2023, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2023|

Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2023’e Kadar Yaptırılması Gerekiyor Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri ÖZET: Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre anonim şirketler ile kooperatiflerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yönetim kurulu karar defteri ile tutulması halinde limited şirketlerde müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiklerinin 31 Ocak 2023 Salı gününe kadar yaptırılması gerekmektedir. Ticari defterlerin [...]

23 01, 2023

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde İlave Vergi İndirimi 

2023-01-23T09:28:07+03:00 23.01.2023, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2023|

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde İlave Vergi İndirimi Sirküler Bilindiği üzere 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 ve 3/A maddeleri kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım harcamaları kurum kazancından indirilebilmektedir. 3/A maddesinde düzenlenen işletme bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının indirimi 2016 yılında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinden çıkarılarak 5746 sayılı Kanuna 3/A maddesi olarak eklenmiştir. Ancak bu yazımızın konusu 3/A maddesi ile değil 3’üncü madde ile ilgilidir. 3’üncü maddede teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde ve tasarım [...]

23 01, 2023

Bulundurma Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı

2023-01-23T09:24:44+03:00 23.01.2023, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2023|

Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar ile Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutanlara POS Cihazı Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar ile Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutanlara POS Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerlerinde kredi kartı okuyucusu (POS -Point of Sale- cihazı) bulundurmaları zorunluluğu getirilmesine ilişkin Vergi [...]

18 01, 2023

Ticaret siciline tescil edilen işlemler için bildirim zorunluluğunun kaldırılması Hakkında

2023-01-18T09:31:26+03:00 18.01.2023, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2023|

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546) – VUK 546 18 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32077 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 170/A maddesinde yer alan yetkiye istinaden, 213 sayılı Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik [...]

13 01, 2023

2023 Asgari Ücret Desteği

2023-01-13T09:23:27+03:00 13.01.2023, Cuma|Bilgi Yazıları – 2023|

2023 Asgari Ücret Desteği 2023 Yılında Sigortalı Başına 400 TL. Asgari Ücret Desteği Verilecektir. ÖZET 12/01/2023 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7431 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 4 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 93 üncü madde eklenmiştir. Bu madde ile; 1) 2023 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 250 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 TL ve Linyit [...]

12 01, 2023

Maaş Ödemelerinin Banka Kanalıyla Ödenmesi Hakkında Özelge

2023-01-12T13:40:24+03:00 12.01.2023, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2023|

Maaş Ödemelerinin Banka Kanalıyla Ödenmesi Hakkında Özelge TC GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı: E-67854564-105 [1741-8711] – 18670 Konu: Maaş ödemelerinin banka kanalıyla ödenmesi hk Tarih: 10.01 2023 İlgi 06.01 2023 tarihli ve 31448 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz İlgide kayıtlı özelge talep formunda. Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğünün vergi kimlik numarasında muhasebe ve defter tutma faaliyetinden dolayı mükellef olduğunuz. 5 kişiyi aşan [...]

10 01, 2023

Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6652)

2023-01-10T10:51:24+03:00 10.01.2023, Salı|Bilgi Yazıları – 2023|

Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6652) Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamaları İndirim 6652 10 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32069 Karar Sayısı: 6652 Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının kazancın tespitinde indirim konusu yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 [...]

9 01, 2023

2023 Yılı Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

2023-01-09T10:39:17+03:00 09.01.2023, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2023|

2023 Yılı Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı ÖZET 2022 yılı aktif toplamı 84,051,300 TL veya net satışlar toplamı 186,779,000 TL’yi aşan mükelleflerin, 2023 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir. 18/09/1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi [...]