Bilgi Yazıları – 2006

27 12, 2006

Satıcı tarafafından ithalatçı lehine yapılan fiyat indirimi (27.12.2006)

2006-12-27T16:43:00+02:00 27.12.2006, Çarşamba|Bilgi Yazıları - 2006|

                                                                                    T.C.                                                                 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI                                                                İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı                                     [...]

26 12, 2006

Dönem sonu işlemleri (20.12.2006)

2006-12-26T00:00:00+02:00 26.12.2006, Salı|Bilgi Yazıları - 2006|

                                                           DÖNEM SONU SAYIM İŞLEMLERİVergi Usul Kanununda, bilanço günündeki mevcutların, alacakların ve borçların sayılması, ölçülmesi, tartılması ve değerlenmesi suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit edilmesi olarak tanımlanan envanter çıkarılması işleminin 31.12.2006 tarihi itibariyle yapılması gerekmektedir.Envanter çalışması yapmak ise Vergi Usul Kanunu'nun 186'ncı maddesinde; " ........... bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve [...]

20 12, 2006

Ödenmeyen SSK Primleri (20.12.2006)

2006-12-20T16:38:30+02:00 20.12.2006, Çarşamba|Bilgi Yazıları - 2006|

                                                                ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİ      Giriş  21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6.maddesinin ( 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 21.06.2006 tarihinde yürürlüğe giren madde) birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş,  ikinci fıkrasında ise safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca bu hüküm uyarınca [...]

11 12, 2006

Vergi ile ilgili uygulamalarda T.C. kimlik numarası kullanımı zorunlulğu (11.12.2006)

2006-12-11T18:49:52+02:00 11.12.2006, Pazartesi|Bilgi Yazıları - 2006|

                              01.01.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİ İLE İLGİLİ UYGULAMALARDA                                         T.C. KİMLİK NUMARASI KULLANIMI ZORUNLULUĞU Bilindiği üzere 26274 sayılı 29.08.2006 Tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 3 Sıra Nolu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği’ne göre; Vergi Kimlik Numarası kullanılması gerekli görülen işlemlerde bu işlemlere taraf olan ve işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını kullanmak zorunda olan Türkiye Cumhuriyeti [...]

4 12, 2006

Şube çalışanlarına ödenen ücretin merkezden beyanı ve ödenmesi (04.12.2006)

2006-12-04T15:49:20+02:00 04.12.2006, Pazartesi|Bilgi Yazıları - 2006|

                    ŞUBE ÇALIŞANLARINA ÖDENEN ÜCRETİN MERKEZDEN BEYANI VE ÖDENMESİ193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde; hangi ödemelerin vergi tevkifatına (stopaja) tabi olduğu, aynı Kanun’un 96. maddesinde ise vergi tevkifatının, 94. madde kapsamına giren nakden veya hesaben ödemelere uygulanacağı, ayrıca bu maddede geçen hesaben ödeme deyiminin, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade edeceği belirtilmiştir.Bu [...]

1 12, 2006

Çalışan emekliler (01.12.2006)

2006-12-01T16:10:24+02:00 01.12.2006, Cuma|Bilgi Yazıları - 2006|

Milliyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot ‘ un 30.11.2006 tarihli “Çalışan Emekliler Yandı” adlı yazısı bilgilerinize sunulmuştur.                                                            ÇALIŞAN EMEKLİLER YANDI HEM de çıra gibi yandı. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren, emekliler aleyhine yeni bir uygulama başlıyor.Bu uygulamadan en çok, esnaf ve sanatkarlar zarar görecek. Yüzbinlerce kişi, dükkanlarını kapamak zorunda kalacak.EMEKLİ ESNAF VE SANATKARLAR1 Ocak 2007 [...]

21 11, 2006

Kdv beyannamelerinin verilme süresi 22/11/2206 tarihine kadar uzatıldı. (20.11.2006)

2006-11-21T11:53:17+02:00 21.11.2006, Salı|Bilgi Yazıları - 2006|

44 seri nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile; Ekim 2006 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi beyanname verme süresi tüm mükellefler için 22/11/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır                                                                                               KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 441.Giriş: Ekim/2006 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması [...]

8 11, 2006

Temmuz-Eylül 2006 dönemine ait üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı

2006-11-08T17:15:57+02:00 08.11.2006, Çarşamba|Bilgi Yazıları - 2006|

Gelir vergisi sirküleri / 56 ile Temmuz-Ağustos-Eylül 2006 Dönemine Ait Üçüncü Üç Aylık Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 13 Kasım 2006 tarihine kadar uzatılmıştır.                                                          GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ / 561-Giriş Temmuz-Eylül /2006 dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.  2. Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması [...]

7 11, 2006

2006 yılı üçüncü geçici vergi dönemi döviz kurları

2006-11-07T18:22:04+02:00 07.11.2006, Salı|Bilgi Yazıları - 2006|

                                       2006 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ DÖVİZ KURLARIGeçici vergi dönemleri sonu itibariyle yapılacak değerlemede borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 30.09.2006 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olacak kurları aşağıda belirtilmiştir.Yabancı paralı senetli veya senetsiz alacak ve borçlar (I) numaralı sütundaki döviz alış kurları üzerinden, yabancı para mevcutları ise (II) numaralı sütundaki efektif alış kurları üzerinden [...]

31 10, 2006

Şirketlerin kar dağıtımda gelir vergisi stopajı %15

2006-10-31T18:12:57+02:00 31.10.2006, Salı|Bilgi Yazıları - 2006|

Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetlerinin yeniden belirlenmesi konusunda yayınlamış olduğumuz 46 nolu sirkülerimizde de belirtmiş olduğumuz gibi;Anonim ve Limited şirketlerin kar dağıtımında % 10 olarak uygulanmakta olan gelir vergisi stopajı 23/07/2006 tarihinden itibaren %15 olmuştur. Bu tarihten sonra şirketlerin kar dağıtmaları halinde dağıtılacak kar üzerinden % 15 nispetinde gelir vergisi stopajı yaparak muhtasar beyanname ile ertesi ayın 20 sine kadar beyan [...]